دانلود رایگان کتاب تجهیز و اداره کارگاه
تجهیز و اداره کارگاه دانلود رایگان کتاب تجهیز و اداره کارگاه تجهیز کارگاه پیمانکار دانلودتجهیز کارگاه : عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت برا دوره اجرا انجام شود.انوع تجهیز:- تجهیز اولیه: اقدامات اولیه برا تجهیز کارگاه ا

تجهیز کارگاه : عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت برا دوره اجرا انجام شود.

انوع تجهیز:

- تجهیز اولیه: اقدامات اولیه برا تجهیز کارگاه اصلی

امکانات ضرور تجهیز اولیه

ابزار الات 

محل اسکان و دفاتر کار 

تسهیلات لازم جهت تهیه غذا 

انبار لوازم 

ایجاد راهها اولیه دسترسی 

مدت زمان تجهیز کارگاه اولیه یک سوم یا یک چهارم مدت زمان تجهیز ثانویه است.

- تجهیز ثانویه: مجموعه عملیات جهت انجام امور موضوع پیمان

در ادامه تجهیز اولیه و تکمیل کننده آن بوده

تامین محل اسکان و دفاتر کار با برپایی ساختمانها دائم و پیش ساخته

عریض تر نمودن راهها دسترسی

سازماندهی و داشتن برنامه مدون در امر تجهیز کارگاه در جهت کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن کارها

انواع کارگاه از نظر ابعاد:

کارگاهها بزرگ : دارا بیش از 10 مرحله شاخص اصلی و 300 فعالیت کار می باشد

کارگاهها متوسط: دارا حداکثر 6 مرحله شاخص اصلی و تا 300 فعالیت کار می باشد

کارگاهها کوچک: دارا کمتر از 4 مرحله شاخص اصلی بوده و سقف فعالیت ها آن از 100 ایتم تجاوز نکند

انواع کارگاه از نظر مکان:

کارگاهها ثابت 

- پروژه ها سد ساز

- پروژه ها ساختمان ساز

کارگاهها متحرك 

- پروژه ها راه ساز

- پروژه ها شبکه آبیار

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

چالش ها تجهیز کارگاه :

پایین بودن ضریب تجهیز کارگاه بویژه در پروژه ها متوسط و کوچک

نامناسب بودن طرح جانمایی کارگاه

طولانی شدن مسیرها حمل و نقل در اثر متمرکز نمودن دستگاه ها سنگ شکن و بچینگ

عدم واگذار کار تناسب با توانایی و ظرفیت پیمانکاران و مشاوران

عدم تناسب نیرو انسانی بومی و غیر بومی

عدم مدیریت صحیح نیرو انسانی

بی تجربگی در امر تجهیز کارگاه

عدم برنامه ریز صحیح

عدم اولویت بند صحیح امور تجهیز کارگاه

سو مدیریت

کمبود نقدینگی

عدم توانایی پیمانکار و در نتیجه تجهیز طولانی کارگاه حتی تا پایان کار

ساز و کارها تجهیزکارگاه جهت رفع چالشها

توجه خاص به امر تجهیز کارگاه در سایه یک برنامه ریز دقیق و جامع

سعی در بهره گیر از علوم مختلف رفتار و نقش و نوع ارتباط آنها با رفتار فرد، گروه یا سازمان

تبدیل دستگاه ها با ظرفیت بالا به دستگاه ها کوچکتر با تعداد بیشتر به منظور بهره گیر از دستگاهها

دیگر در صورت خرابی یکی از آنها

بکارگیر نیرو انسانی بومی با توجه به شرایط منطقه

ظرفیت ساز کافی تامین آب ، برق ، گاز ، مخابرات با توجه به حداکثر بکارگیر دستورالعمل نیرو انسانی

تهیه و بکارگیر دستورالعمل ها حفاظت و ایمنی

تحویل کارگاه :

تحویل کارگاه طی یک مراسم ویژه و با حضور مسئولین محلی و کشور صورت می گیرد که کارفرما در حضور

مهندس مشاور ، کارگاه را تحویل پیمانکار می دهد.

تعهد کارفرما:کارفرما باید کارگاه را تحویل پیمانکار دهد و در صورتی که اجرا کار در زمین ها و محل ها

تحویلی مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهردار باشد باید نسبت به تحصیل پروانه ها

لازم و پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.

تامین زمین از سو پیمانکار:

تامین زمین توسط پیمانکار با پرداخت وجوه مربوطه در صورتیکه بخشی از آن بر عهده پیمانکار باشد.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفرتعارض کارگاه:

هرگونه توقف در اجرا تمام یا بخشی از کار بدلیل تعارض در امر تحویل کارگاه به پیمانکار ، مشمول مقررات تعلیق

می باشد.

صورت مجالس تحویل کارگاه:

بیان کلیه مشخصات ، شرایط و موانع انجام کار مانند

- حدود و موقعیت زمین ها

- محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود.

- نقاط نشانه با مشخصات آنها

- محور عملیات

- محل قرضه منابع تهیه مصالح

- عوارض و موانع و .....

تحویل تدریجی کارگاه:

ترتیب تحویل کارگاه باید طور صورت گیرد که خللی در برنامه زمان بند انجام امور پیمان نگردد.

مهلت تحویل اولین بخش کارگاه بعد از مبادله پیمان برا شروع عملیات پیمان حداکثر 30 روز می باشد.

در صورت قصور پیمانکار بیش از 30 روز در امر تحویل کارگاه ، کارفرما می نواند پیمان را فسخ کند

قصور پیمانکار

- تحویل بخشهایی از کارگاه

تاخیر بیش از یک ماه در تحویل کارگاه توسط کارفرما موجب پرداخت خسارت به پیمانکار می شود مشروط بر

آنکه پیمانکار با تایید مهندس مشاور، در محل ها تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد.

- مبلغ خسارت تاخیر کارگاه

- عدم تحویل کارگاه

اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برا تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد

5 درصد متوسط / مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر باشد، نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 2

کارکرد فرضی ماهانه از سو کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

۵

اعلام خاتمه پیمان از سو پیمانکار

اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر باشد، بیشتر باشد و مبلغ کارها معوقه از 25

درصد مبلغ اولیه پیمان کمتر باشد پیمانکار با اطلاع قبلی 15 روزه، می تواند آن بخش از کار را از تعهدات خود

حذف کند. ولی اگر بیش از 25 درصد باشد با اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار ، کل پیمان خاتمه می یابد.

تعهد کارفرما در قبال تعارض کارگاه

مسئولیت هرگونه دعاو و درخواست خسارت و جلوگیر و توقف کار از سو مالک ملک کارگاه برعهده کارفرما

می باشد.

زمین ها خارج از کارگاه

هرگاه پیمانکار بخواهد از مکان ها خارج از محل تحویلی کارفرما برا تجهیز کارگاه استفاده کند، اولا باید به

تایید کارفرما برسد و ثانیا مسئولیت هرگونه تعارض برعهده پیمانکار است.

کنترل و تثبیت نقاط نشانه

تطبیق کامل نقاط نشانه و مبدا طبق نقشه ها با تایید مهندس مشاور الزامی بوده و وجود هرگونه اشکال به اطلاع

مهندس مشاور رسیده و صورت جلسه می گردد.

تثبیت نقاط نشانه و مبدا با بتن و مصالح بنایی صورت گرفته و هزینه حفظ و نگهدار آن برعهده پیمانکار است.

پیاده کردن نقشه ها

- نقشه ها و امتدادها با تایید مهندس مشاور پیاده و صورت مجلس گردد.

- هرگونه اختلاف در تراز زمین با حضور پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت مجلس شود.

- تراز کف پی بناها و زیرساز راه ها که بعد اجرا قابل رویت نیستندباید از قبل صورت مجلس شده و به امضا

مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد. در غیراینصورت هزینه هرگونه آزمایش جهت بررسی صحت آنها برعهده پیمانکار

است.

طرح جانمایی

پس از تحویل کارگاه پیمانکار باید با توجه به مدت تعیین شده طرح جانمایی کارگاه را با تایید مهندس مشاور تهیه

کرده و مبنا تجهیز کارگاه قرار دهد.

طرح جانمایی کارگاه باتوجه به موقعیت، ابعاد، سیاست گذار و امکانات مالی متغیر بوده و بر اساس آسایش

کارکنان ، سهولت امکانات دسترسی به ساختگاه، اقتصاد بودن هزینه ها ساخت و نگهدار آنها طراحی می

شوند.

- ساختمانها مسکونی - ساختمانها عمومی - کارگاه تاسیسات مکانیکی

- تاسیسات پشتیبانی - محوطه شهرك مسکونی - آزماشگاه

- راه ها - ساختمانها ادار - مخازن سوخت

- انبارها - کارگاهها ماشین آلات

- کارگاهها پشتیبانی - کارگاه انتقال و توزیع برق

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

۶

ساختمانها مسکونی(کارفرما-مشاور-پیمانکار)

کاروان ها

چادرها

ساختمان ها پیش ساخته

ساختمان ها دایم

که هر کدام شامل گروه ها زیر می باشند:

*کارگر *کارمند *مهندسی *مهمانسرا

ساختمان ها ادار (کارفرما-مشاور پیمانکار)

کاروان ها

ساختمان ها پیش ساخته

ساختمان ها دایم

انبار ها

ابزار کار

مصرفی

مواد غذایی

مصالح ساختمانی

مغزه گمانه ها

ابزار و وسایل دست دوم

انبارك ها مواد ناریه

کارگاه ها ماشین آلات

تعمیرگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین

سرویس کار و تعویض روغن

باطر ساز

صافکار و نقاشی

پنچر گیر

شستشو ماشین

جوشکار

تراشکار

محل بارگیر و بارانداز ماشین آلات و دستگاه ها

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٧

کارگاه ها پشتیبانی

کارگاه نجار

کارگاه آرماتور بند

کارگاه آهنگر

کارگاه تراشکار

کارگاه انتقال و توزیع برق

تابلو ها انتقال و توزیع برق

شبکه برق رسانی و توزیع آن

برق اضطرار (شامل ژنراتورها، تابلوها، رله ها قطع و وصل خودکار)

سیستم ها اعلام خطر و زنگ اخبار

آنتن ها ماهواره و مخابراتی

کارگاه تاسیسات مکانیکی

پمپ ها

چاه ها آب

موتور خانه ها

آزمایشگاه

مکانیک خاك

بتن

تزریق

کشش قطعات فولاد

مخازن سوخت

بنزین

گازوییل

نفت

ساختمانها عمومی

نگهبانی کارگاه

نگهبانی برق و تاسیسات

درمانگاه

سالن غذاخور( آشپزخانه-سردخانه-سالن توزیع)

تلفن خانه

و غیره

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٨

تاسیسات پشتیبانی

کارگاه بتن ساز مرکز (بچینگ)

سیلوها سیمان

تاسیسات سنگ شکن

منبع ها آب (صنعتی – شرب)

تصفیه خانه

مراکز آتش نشانی و غیره

محوطه شهرك مسکونی

خیابان ها، پارکینگ ها محوطه

پارکینگ ماشین آلات سنگین و سبک و غیره

راه ها

دسترسی

سرویس

ارتباطی

انحرافی

ملاك ها و معیارها طراحی جانمایی کارگاه

- تردد

- آلودگی صوتی و صدا

- جهت باد

- نزولات آسمانی

- نور

تردد

حداقل نمودن اتلاف وقت کارکنان با کاهش مسافت تردد داخلی و خارجی 

قرار گیر ساختمانها با بیشترین تردد در کنار هم مانند ساختمانها مدیریت ادار و مالی و کارفرما و مشاور 

قرارگیر ساختمانها با تردد کم در مکانها دورتر مانند خوابگاهها 

قرارگیر ساختمانها با مراجعه کنندگان خارج از کارگاه در نزدیک درب ورود مانند انبار، ایستگاه سوخت 

رسانی، سیلوها

صدا

قرارگیر محل استراحت کارکنان و ساختمانها ادار دورتر از محل ها پر سر و صدا

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٩

جهت باد

کاهش آلودگی زیست محیطی محوطه کارگاه با قرارگیر تاسیسات دارا گرد و خاك مانند سنگ شکن و سیلو

سیمان در نوك فلش جهت بادها غالب

نزولات آسمانی

طرح جانمایی کارگاه باید به گونه ا باشد که ریزش نزولات آسمانی موجب لجنی شدن و باتلاقی شدن کارگاه نشو.

نور

یکی از نیازمندیها انسان برا فعالیت در محیطی آرام و بدون تنش بوده و در صورتی محیط کارگاه از محدودیت

ها خاصی برخودار باشد حتی المقدور باید دفاتر کار از نور کافی برخوردار باشد.

تامین نیرو انسانی

مدیر پروژه در اولین گام خود در امر تجهیز کارگاه می باید نحوه تامین نیرو انسانی، سازماندهی و تعیین شرح

وظایف و حقوق افراد را مشخص کرده و در تنظیم روابط کارکنان و رفع مشکلات آنها بکوشد

شناخت

در پروژه ها مختلف به جهت خصوصیات و نوع کار نیاز به بکار گیر نیرو انسانی ، با تخصص ها مختلف

وجود دارد. جهت تعیین زمان اجرا عملیات مختلف ، می باید درك صحیحی از نیرو کار مورد نیاز وجود داشته

باشد. گاهی ممکن است مهارتها ویژه ا لازم باشد که مستلزم آموزش نیرو انسانس با جمع آور نیرو کار

ماهر از نواحی دور (غیربومی) ویا هر دو آنها باشد.

تخصص ها مورد نیاز

سازه ها و بناها عمرانی نتیجه کار گروهی از کارشناسان با تخصص ها مختلف می باشد. از اینرو در کارگاهها

عمرانی به تناسب کارها مختلف ، از بسیار از تخصص ها دانشگاهی و تجربی استفاده می شود

مدیریت کارشناس تکنسین خدماتی کارگران ماهر فنی

مدیر پروژه نقشه بردار مترو آبدارچی-باغ بان آرماتوربند- قالب بند

سرپرست کارگاه آزمایشگاه اتوکد کار (نقشه کش) نظافت چی راننده-تراشکار

مشاوران مکانیک عملیات خاکی تایپیست-منشی مکانیک-انباردار

معاونت ها برق-ابزار دقیق عملیات بتن دفتردار پنچرگیر- تعویض روغن

زمین شناس-کامپیوتر ایمنی و بهداشت نگهبان-کارگر ساده برقکار-لوله کش

طراح- تاسیسات حسابدار سیم پیچ-آتشبار

ماشین آلات مامور خرید-جوشکار

عمران- سازه آهنگر- باطریساز

عمران- آب اپراتور بچینگ

حقوق- حسابدار اپراتور سنگ شکن

عمران- مدیریت ساخت

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١٠

بومیت

معمولا نیروها بومی و غیر بومی هر کدام دارا ویژگی ها و مشکلات خاص خود هستند که در زیر به برخی از آنها

اشاره می گردد:

نیرو کار بومی

مایل به استراحت در ایام تعطیل

استفاده از مرخصی ها کوتاه مدت

وجود روابط خانوادگی و طایفگی در نیروگاه

ارزانی دست مزدها

عدم وجود مشکل خوابگاه

عدم وجود مشکل رفت و آمد

دسترسی آسان

عدم توانایی لازم انجام کار

تامین خواسته ها ارگان ها محل،بویژه اداره کار

نیرو کار غیر بومی

تمایل به کار در تمامی ایام بویژه تعطیلات

تمایل به کار پس از اتمام نوبت کار

بالا بودن دستمزد ها نسبتا بالا

مشکلات خوابگاه

مرخصی ها طولانی

مشکلات رفت و آمد به محل زندگی

مشکلات نا مطلوب دسترسی (در هنگام مرخصی)

توانایی انجام کار

ایجاد مشکلات محل، بویژه اداره کار

لباس

بکارگیر لباس ها متحدالشکل برا برقرار نظم و ترتیب در کارگاه

- کادر مدیران و سرپرستان

پیراهن و شلوار چرك تاب به رنگها طوسی-نفتی و یا کرم-شکلاتی

- سایر نیروها

لباسها دو تکه و یا یکسره به رنگ خاکی یا طوسی

رنگ بند لباسها بر اساس تخصص ها

مزیت متفاوت بودن رنگ لباس ، تمیز دادن گروه ها متفاوت نیروها انسانی شاغل در کارگاه می باشد.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١١

عیب آن نگهدار تعداد کافی از هر رنگ لباس در انبار بوده که با افزایش هزینه ها خواهد بود

انتخاب نیرو

جهت موفقیت اقتصاد پروژه پیش بینی دقیق تعداد و نوع نیرو انسانی مورد نیاز در مرحله برنامه ریز و انجام

اصلاحات متناسب با شرایط ، از اهمیت اساسی برخوردار است. معمولا هزینه ها نیرو انسانی نتیجه مالی یک

قرارداد را تعیین می کند.

ایجاد انگیزه

برا حفظ افراد در حوزه کارها عمرانی باید شرایط زندگی قابل قبولی را برا آنها فراهم ساخت.

- شهرك ها مسکونی مجهز به امکانات خوابگاهی

- تجهیزات بهداشتی، برق ، آب لوله کشی و غذا

- سالن ها ورزشی وامکانات تفریحی ورفاهی ، امکانات ایمنی و بهداشت و غیره

تعیین حقوق و مزایا

عوامل موثر در تعیین مزد

عرضه و تقاضا کار

قدرت پرداخت کارگاه

نرخ سایر مزد ها

هزینه زندگی

شرایط احراز شغل

بهره ور کارگر

سیاست دولت

مشخصات نظام مناسب مزد

ارتباط بین مزد و بهره ور

سهولت: آسان و قابل فهم بودن نظام پرداخت مزد جهت رفع سوء ظن بین کارکنان

ایجاد انگیزه: به گونه ا باشد که افراد باکفایت تر بتوانند حقوق بیشتر در یافت کنند

قابلیت انعطاف

عمومیت :قابل پذیرش توسط افراد کارگاه بوده و از آن پیرو کنند

عدم وجود تبعیض

توجه به وضعیت خانوادگی

تراضی بار کارگر و کار فرما: مناسب و منصفانه یوده و در عین حال هزینه را برا کارفرما در سطح پایینی نگه

داشت.

قابلیت اعمال

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١٢

طبقه بند مشاغل

دسته بند مشاغل برحسب شباهت ها و تفاوتهایی که در وظایف و مسئولیت ها آنها وجود دارد.

روشها مختلف طبقه بند مشاغل

- روش درجه بند

ساده ترین روش ارزیابی مشاغل بوده و شغلی که از همه ساده تر و کم اهمیت تر بوده در پایین ترین سطح قرار

گرفته و بقیه بر اساس آن درجه بند می گردند.

روش درجه بند برا کارگاههایی که کوچک بوده و تعداد مشاغل آنها زیاد نیست ساده ، مقرون به صرفه و

مناسب می باشد.

- روش مقایسه عوامل

بر اساس این روش تعداد از مشاغل کارگاه به عنوان مشاغل کلید انتخاب و سایر مشاغل را با آنها مقایسه می

کنند و معیار و ضابطه اصلی در این روش مقدار حقوقی است که به مشاغل کلید پرداخت می گردد.

- روش طبقه بند (گروه بند)

ابتدا مشاغل موجود در کارگاه مورد مطالعه و خصوصیات مشاغل شامل شرح وظایف، مسئولیت ها، مهارتها و

شرایط احراز مشخص می شود.

با توجه به آشنایی که با خصوصیات مشاغل کارگاه طبق رویه فوق به دست می آید، تعداد طبقات شغلی

(گروهها) کارگاه تعیین می گردد

برا هر گروه (یا طبقه) شرح جامعی تهیه می شود که این شرح خصوصیات مشاغلی را مشخص می نماید که

می توانند در آن گروه قرار بگیرند

در مرحله آخر مجددا مشاغل کارگاه با توجه به شرح وظایف، شرایط احراز شغل و غیره مورد مطالعه و با توجه به

شرح تهیه شده برا طبقات شغلی، نزدیکترین و مناسب ترین طبقه برا هر شغل به آن طبقه (گروه) تخصیص

داده می شود.

بیشتر برا مشاغل ادار و دفتر مناسب می باشد مانند سازمان مدیریت و برنامه ریز

- روش امتیاز

برا عوامل مختلف مانند مهارتها لازم برا انجام شغل، تجزیه تحلیل مسئولیتها شغلی، مسئولیتها مالی،

سرپرستی ایمنی دیگران و غیره امتیاز در نظر گرفته شده و مشاغل بر اساس آن امتیاز بند می شوند.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١٣

روشها پرداخت مزد

روش مزد زمانی

- محاسبه آسان و سریع مزد افراد

- عدم عجله کارکنان، بالا رفتن کیفیت کار و عدم اعمال بار اضافی به دستگاهها

- احساس وحدت و همبستگس بین کارکنان با مشاغل مشابه

- تضعیف روحیه بین کارکنان مستعد و با کفایت

- کاهش میزان تولید و افزایش هزینه به علت طولانی کردن زمان انجام کار

- نیاز به کنترل و بازرسی بیشتر کارکنان و مشکل تر شدن وظیفه سرپرستی

روش کارمزد

- تشویق کارکنان به انجام کار بیشتر و افزایش میزان تولید و کاهش هزینه تولید

- محاسبه دقیق هزینه تلید و کاهش اتلاف وقت کارکنان و کاهش میزان نظارت و سرپرستی کارکنان

- کاهش کیفیت بدلیل افزایش میزان تولید

- افزایش رقابت بین کارکانان و کاهش میزان اتحاد و همبستگی

- کاهش ایمنی کارکنان و اعمال کار بیش از حد توان دستگاهها یه آنها

- افرایش میزان توقع کارفرما در جهت افرایش تولید

روش ترکیبی

- ترکیب روش ها فوق اغلب بیشترین کارایی را داشته تا از مزیت ها روش ها فوق به نحو احسن استفاده

گردد.

ماشین آلات مورد نیاز

در پروژه ها عمرانی به علت تنوع عملیات، از ماشین آلات متعدد استفاده می گردد.

ماشین آلات ویژه ماشین آلات سنگین ماشین آلات سبک ماشین آلات نیمه سنگین

جرثقیل کابلی بیل مکانیکی سوار کامیون کمپرسی

دستگاه حفار کله گاو بلدوزر وانت تراك میکسر

حفار دیوار آببند گریدر مینی بوس تانکر آب

لودر اتوبوس تانکر سوخت

غلطک موتور سیکلت کامیون

بونکر

تریلر

جرثقیل

لیفتراك

تراکتور

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١۴

دستگاهها تاسیساتی سنگ شکن و بتن ساز کارگاهها حفار و انفجار

ژنراتور برق دستگاه بتن ساز (بچینگ) جرثقیل سقفی کمپرسور هوا

موتور جوش پمپ بتن دستگاه تراش دریل واگن

پمپ آب تسمه نقاله دستگاه کف تراش پمپ شاتکریت

برج نور یخساز دریل ایستاده

آب سردکن اره برقی نجار

سرند برش آرماتور

ماسه شور

سیلو سیمان

حفار و تزریق

دستگاه حفار گمانه

دستگاه تزریق

همزن دو غاب

نوع ماشین آلات

- داشتن اطلاعلت کافی از میزان انتظارات دستگاهها مختلف

- آگاهی از پیشرفتها جدید ماشین آلات و تجهیزات و قابل اعتماد بودن فروشندگان

- داشتن خلاقیت در بکارگیر ماشین آلات در یک کار ویژه و تبدیل آنها به دستگاهها چند منظوره

لوازم یدکی

-در دسترس بودن لوازم یدکی ماشین آلات در کاهش اتلاف وقت

-بکارگیر ماشین آلاتی که به لوازم یدکی مشابهی نیاز دارند

- آگاهی از عدم کارایی ماشین آلات سنگین در جایی که ماشین آلات سبک تر و ارزانتر کار را بخوبی پیش می برند

نصب و راه انداز ماشین آلات

- مونتاژ و برپایی ماشین آلات و برنامه ریز صحیح در زمان راه انداز آنها

- بکارگیر افراد باتجربه و متبحر در امر برپایی و نصب ماشین آلات

سیاست گذار تامین ماشین آلات

باتوجه به عواملی مانند وسعت، موقعیت کارگاه و شرایط مالی و غیره می توان از روشها زیر برا تامین نیازها

استفاده کرد.

- خرید

• افزایش هزینه ها بدلیل محدود بودن عمر مفید ماشین آلات و تعویض منظم آنها

• اجتناب از هزینه ها غیر معقول با آگاهی از نوع کاربرد ماشین آلات

• انتخاب ماشین آلات براساس اقتصاد بودن و کارایی آنها در محدوده سرمایه موجود

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١۵

• تقاضا استعلام ها متعدد برا خرید ماشین آلات از شرکتها متفاوت با دارا بودن استعلام قیمت و و

فهرست مشخصی از اطلاعات مربوط به ماشین آلات و تاریخ تحویل آن

• بررسی امکان دسترسی لوازم یدکی ماشین آلات مورد نظر

- اجاره

• حسن این روش در این است که کارفرما تنها با پرداخت مبلغ مورد توافق، مسئولیت ها تعمیر، سرویس و

نگهدار، تامین لوازم یدکی و سوخت و ... را از خود ساقط می کند

• کرایه ماشین آلات می تواند ساعتی ، روزانه و یا ماهانه باشد

- خرید خدمت

• واگذار بخشی از کار به پیمانکاران جزء به صورت قرارداد دست دوم

• رهایی پیمانکار اصلی از هزینه ها تعمیرات، سرویس و نگهدار و غیره

• کاهش حجم کار مرتبط با تجهیز کارگاه از سو پیمانکار اصلی

• بوجود آمدن اختلاف در خصوص احجام عملیاتی و کاهش آن توسط ملاك قرار دادن محاسبات طبق نقشه

بردار ها و نقشه ها توپوگرافی

- روش تلفیقی

- روشی است که در آن از تمام روشها فوق به تناسب استفاده گردد.

- کاهش مشکلات هر یک از روشها فوق و بهره گیر از مزایا آنها در زمانها مناسب

- بسیار از کارها را به جهت دشوار، دقت و بالا بودن کیفیت نمی توان توسط ماشین آلات اجاره ا و پیمانکار

جزء انجام داد

- صاحبان ماشین آلات اجاره ا و پیمانکاران جزء تمایل به خاکبردار در شرایط لجنی و مصالح آبدار نیستند

- میزان درصد هریک از روشها فوق را شرایط منطقه، سیاست گذار، میزان ماشین آلات تملیکی و غیره تعیین

می کند.

ملاحظات اقتصاد

در کارها پراکنده معمولا چند منظوره بودن تجهیزات جهت کاهش هزینه ها امر ضرور است.

معیارها واقعی انتخاب اقتصاد ماشین آلات، کل هزینه تولید یک واحد است در کار بدست می آید نه هزینه

اولیه یا هزینه مالکیت ساعتی

نگهدار

در زمان خرید ماشین آلات باید به امکانات نگهدار موجود در محل توجه کرد.

انتخاب ماشین آلات مشابه در تجهیز کارگاه جهت کاهش حجم انبار لوازم یدکی و کمک به نگهدار و سادگی

آموزش نیروها متخصص

عملکرد

عدم استفاده از ماشین آلات قبل از آموزش نیروها متخصص

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١۶

ثابت نگهداشتن نیروها متخصص جهت افزایش راندمان کار و کاهش خسارات

کاهش زمان بیکار ماشین آلات در جهت کاهش هزینه ها کل پروژه

سیستم تعمیر و نگهدار

عوامل موثر در تامین سیستم نگهدار ماشین آلات

ابعاد ناوگان ماشین آلات

امکان دسترسی و استاندارد تسهیلات نگهدار

وجود کارشناسان نگهدار

توانایی تعمیراتی

سیستم نگهدار

سرویس منظم دوره ا (تعویض روغن، گریسکار و غیره)

کارها نگهدار متصد دستگاه (کلاج، ترمز و دیگر تنظیم ها جزئی)

تعمیراتی جار و پیاده کردن جزئی و کلی دستگاه

بازرسی دوره ا

سطح روغنها، جعبه ابزار، دفتر ثبت روزانه، تنظیم تسمه پروانه ها

کلاجها، ترمز ها، زنجیرها

فیلتر ها هوا، روغن و سوخت

موارد مشابه دیگر

محاسبه هزینه ها ماشین آلات

محاسبه هزینه ها ماشین آلات یکی از معیارها سنجش و قضاوت مهندسی در خصوص اقتصاد بودن عملکرد

ماشین آلات می باشد.

- هزینه ها ثابت

• استهلاك : خرید ماشین آلات شامل تجهیزات، حمل، گمرك و غیره

• بهره، مالیات و بیمه

- هزینه ها عملیاتی

• سوخت و روغن کار

• تعمیرات و نگهدار

برحسب درصد از هزینه استهلاك بیان می شود.

• متصدیان

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١٧

تهیه و تامین مصالح

براساس ماده 13 شرایط عمومی پیمان ، مصالح به مواد، اجناس و کالاهایی اتلاق می شود که در عملیات موضوع

پیمان مصرف و یا نصب شده در کار باقی میماندو لذا جهت اجرا عملیات پروژه می باید براساس برنامه زمانبند،

نسبت به تهیه و تامین مصالح اقدام تا اجرا پروژه دوچار تاخیر نگردد.

انواع مصالح

• مصالح سنگدانه

• سیمان

• میلگرد

• بنتونیت

• چوب و تخته قالب بند

• مصالح بنایی مانند آجر و گچ

• آهن الات

• مواد افزودنی بتن و دوغاب سیمان

برنامه ریز در تامین مصالح

- تعیین کمیت و نوع مصالح توسط کارشناسان دفتر فنی کارگاه و به کمک نقشه ها و مشخصات فنی

- اطلاعات کافی از عرضه کنندگان مصالح به منظور دسترسی سریع و تامین بموقع مصالح

- ایجاد برنامه زمانبند تامین مصالح با توجه به نقدینگی کارگاه برا جلوگیر از بحران مالی

واردات

- واردات مصالح در یک مقیاس ملی و یا بین المللی متکی به زیرساخت ها ترابر همچون راه ها ارتباطی و

ناوگان حمل و نقل مناسب می باشد.

- برا پروژه ها در مناطق دوردست از نظر اقتصاد با مشکل مواجه می گردد.

- در موارد ناگزیر به واردات برخی مصالح می باشد که در این صورت باید برنامه ریز بسیار دقیق جهت

جلوگیر از هرگونه تاخیر در زمان تامین مصالح داشت.

ذخیره ساز

بطور معمول ذخیره ساز مصالح مورد نیاز در کارگاه یکی از مباحٍ عمده می باشد و در برخی موارد معضلات ویژه

ا را بر مدیریت پروژه تحمیل می کند.

- محدودیت ها توپوگرافی و اقلیمی

- انبار کردن حجم زیاد از مصالح

- بهینه کردن ذخیره ساز مصالح در انبار توسط برنامه ریز دقیق

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١٨

گروه بند انبار

- انبار اجناس نو

کلیه مصالحی که پس از خرید وارد انبار می گردند.

• انبار سیمان - ابزار کار – نمونه ها آزمایشگاهی – مخازن سوخت و غیره

- انبار اجناس غیر نو

اجناسی که پس از یک بار مصرف مجددا به انبار برگشت داده می شوند.

* ماشین آلات – دستگاهها – بخار – یخچال و غیره

چرخه خرید

- تکمیل برگه درخواست خرید توسط درخواست کننده

- تایید برگه درخواست خرید توسط مدیر مربوطه

- بررسی برگه درخواست خرید توسط انبار و صدور حواله خرید

- تایید برگه حواله خرید توسط معاونت مربوطه

- تصویب برگه حواله خرید توسط سرپرست کارگاه

- ارجاع برگه حواله خرید به مامور خرید توسط انبار

- خرید جنس توسط مامور خرید و ورود به انبار

- مطابقت نوع جنس با درخواست توسط درخواست کننده و معاونت مربوطه و تایید آن

- تایید ورود جنس به انبار توسط انباردار و ذخیره جنس تا زمان درخواست تحویل آن توسط درخواست دهنده

دقت در سفارش و خرید

- مصالح و تجهیزات می باید از منابع تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان و مورد تایید مهندس مشاور تهیه می

شود. بعلاوه آنکه قبل از سفارش مصالح با ارائه نمونه و یا برگه مشخصات فنی تاییدیه لازم در خصوص مطابقت نوع

جنس با مشخصات فنی را کسب نماید و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما باشد.

- باتوجه به اهمیت مصالح در ساخت سازه نباید به منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان در

خصوص مرغوبیت و کفایت مصالح اکتفا شود بلکه می باید با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع

تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهادها مختلف تسلیم مهندس مشاور نموده تا در صورت موافقت مهندس

مشاور و کارفرما اقدام به تهیه و حمل آن به کارگاه شود.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

١٩

کنترل کیفیت سنگدانه ها

آزمایش محل برداست روش آزمایش تناوب ضرور

روز یک بار ASTL C شن : دانه بند خط تولید مصالح 136

روز یک بار ASTL C تمیز 117

هفته ا یک بار CRD- C پولکی و سوزنی 119

مقدار دانه ها شکسته شماره دانه ها ماهی دو بار

روز دو بار ASTL C ماسه : دانه بند خط تولید مصالح 136

روز دو بار ASTL C تمیز 117

روز یک بار ASTL D هم ارز ماسه 2419

ماهی دو بار ASTL C ناخالصی ها آلی 40

هفته ا یک بار CRD پولکی و سوزنی 120

روز یک بار ASTL C مقدار رطوبت شن از محل بچینگ 566

به تعداد ضرورت ASTL C مقدار رطوبت ماسه از محل بچینگ 566

سیمان

یکی از مصالح پر اهمیت بتن سیمان است.

برا مصارف عمومی I - سیمان نوع

در محیط ها آلوده به سولفات بدون کلر II - سیمان نوع

جهت گیرش سریع بتن III - سیمان نوع

در محیط ها آلوده به سولفات بدون کلر IV - سیمان نوع

جهت بتن ریز ها حجیم که گاها از سیمانها پوزولانی هم استفاده می شود. V - سیمان نوع

بر حسب مقدار سولفات مطابق جدول زیر عمل می گردد IV و II در مورد انتخاب بین انواع نوع

مقدار سولفات

( درصد )

سیمان

IV نوع II نوع

در خاك 0.1 تا 0.2 درصد بیش از 0.2 درصد

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢٠

ذخیره ساز سیمان

- معمولا از سیمان فله ا استفاده می شود مگر در موارد خاص

- نگهدار سیمان در سیلو سیمان صورت می گیرد

- سیلوها باید ضرفیت کافی برا ذخیره ساز حداقل 10 روز کار را داشته باشند

- دسترسی و بازرسی به سیمان آسان بوده و به ترتیبی که وارد کارگاه می شوند مصرف شوند

- سیمانی که وارد کارگاه می شود معمولا گرم بوده که جهت بات ترکیب شیمیایی و کاهش گرما سیمان، باید

باید بین 10 تا 15 روز در کارگاه انبار گردد.

- سیمان ها با انواع مختلف باید در سیلوها جداگانه ا ذخیره گردند.

- هر چند وقت یکبار باید سیلوها تخلیه شده و تمیز گردند. ( حداکثر سالی یکبار)

- سیمانی که بیش از 6 هفته در کارگاه انبار شده باشد یا کیفیت آن مورد سوال باشد باید مورد آزمایش قرار گیرد.

برآورد هزینه ها

اصولا هزینه ها تجهیز کارگاه درصد از برآورد قیمت پروژه را تشکیل داده و آیتم ها آن بصورت مقطوع بیان

می گردد. لذا باید باتوجه به نیازها دائم و موقت و همچنین شرایط کار، کلیه هزینه ها مستمر کارگاه و هزینه

ها تجهیز و برچیدن کارگاه تعیین و جمع آنها بصورت یک رقم در قرارداد منظور می شود.

انواع هزینه ها

- هزینه ها دائم

هزینه ها دائم ، هزینه تهیه و تامین آندسته از مستحدثات، تحهیزات، تاسیسات و مبلمان دائم مربوط به تجهیز

کارگاه را شامل می شود که متعلق به کارفرما بوده و بلافاصله پس از اتمام و یا تامین آنها باید به کارفرما تحویل

گردد.

کارفرما آندسته از مستحدثات، تاسیسات، تجهیزات دائم را که در دوره اجرا کار موضوع پیمان مورد نیاز پیمانکار

می باشد را در اختیار آن قرار داده و در مدت پیمان از آن نگهدار نموده و پس از اتمام کارطبق مشخصات خواسته

شده بصورتی که قابل استفاده باشد، حسب مورد بازساز ، تعمیر و یا جایگزین کرده و به کارفرما تحویل خواهد داد

و هزینه ها نگهدار آن در قرارداد منظور می گردد.

- هزینه ها موقت

هزینه ها موقت کارگاه هزینه هایی است که پیمانکار در مدت پیمان به منظور اجرا عملیات موضوع پیمان

حسب مورد برا تجهیز و برچیدن کارگاه پرداخت می نماید.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢١

هزینه ها مستمر نیرو انسانی و ماشین آلات

شامل هزینه ها موقت مربوط به مشاغل خدماتی و مشاغل مدیریت و سرپرستس و ماشین آلات مورد نیاز کاگاه

می باشد که در مدت پیمان برا اجرا عملیات موضوع پیمان ضرورو می باشد.

نحوه برآورد

برآورد هزینه ها تجهیز کارگاه، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و نیز روش انتخابی اجرا موضوع پیمان و

براساس اقتصاد روش اجرا تجهیز کارگاه تعیین و بر مبنا آن، طبق ردیف ها پیش بینی شده در فهرست و

برچیدن کارگاه حسب قیمت ها محل اجرا عملیات و با منظور نمودن ضریب بالاسر به صورت مقطوع در برابر

ردیف ها مورد نظر درج می شود.

تامین ساختمانها

طبق قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریز کشور جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه نباید از ده

درصد مبلغ برآورد هزینه اجرا کار در رشته سد ساز و شش درصد در سلیر رشته ها بیشتر باشد در غیر

اینصورت ، باید قیل از انجام مناقصه یا ارجاع کار بصورت ترك مناقصه، مصوبه این سازمان را دریافت نماید.

برا ساختمان هایی که احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه ها کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد

آنها منظور می شود.

در مورد ساختمان ها پیش ساخته وقطعات پیش ساخته ساختمانها مانند قالب ها فلز، هزینه حمل و نصب

در طول اجرا کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.

تامین آب، برق، گاز و غیره

نحوه تامین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجراباید در اسناد و مناقصه پیمان مشخص شود. و درصورتی

نیاز به عملیات اجرایی باشد، باید چگونگی و طرف مسئول انجام دهنده آن (کارفرما یا پیمانکار) پیشبینی شده و

برآوردها لازم در ردیف ها مربوطه منظور گردد.

تامین برق رسانی تا ورود کارگاه

چنانچه تدارك برق تا ورود کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه ها قابل

برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه ها تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢٢

تامین زمین کارگاه

با وجود اینکه طبق شرایط عمومی پیمان ، تامین زمین برا تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در

نظر داشته باشدتمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سو پیمانکار

در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده و هزینه ها اجاره و یا خرید آن جزو برآورد هزینه ها تجهیز و برچیدن

کارگاه منظور نماید.

تسهیلات اضافی

باستثنا تعهداتی که در فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده

است، هر نوع تسهیلات دیگر که کارفرما در نظر دارد برا تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد باید آنرا در

اسناد و مدارك پیمان پیش بینی کند.

تجهیز کارگاه ها پشتیبانی

هزینه تجهیز کارگاه ها شامل کارگاه ها تاسیسات، آهنگر و ... که در ردیف ها فصل ها مربوطه محاسبه

شده باشد از این بابت ، در ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه ا منظور نمی شود و در غیر اینصورت می

باید هزینه ها برآورد و در ردیف ها مربوطه فصل تجهیز کارگاه اعلام گردد.

تجهیز تعمیرگاه ها

هزینه تجهیز تعمیرگاه ها ماشین آلات می باید در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیف ها فصل ها مربوطه

محاسبه شده باشد که از این بابت ، در ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه ا منظور نمی شود و در غیر

اینصورت می باید هزینه ها برآورد و در ردیف ها مربوطه فصل تجهیز کارگاه اعلام گردد.

هزینه آب و برق مصرفی

هزینه آب و برق مصرفی برا اجرا عملیات بر اساس برآورد مصرف، می باید در ردیف ها فصل ها مربوطه

محاسبه شده باشد و از این بابت ، در ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه ا منظور نمی شود و در غیر

اینصورت می باید به صورت یک ردیف جداگانه در فصل تجهیز کارگاه قید گردد.

هزینه غذا

اصولا هزینه غذا کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسر پیش بینی می شود و از این بابت، هزینه ا در

ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود اما در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه

هایی برا تامین غذا کارگران پرداخت کند، این هزینه ها می باید برآورد و در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه

منظور شود.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢٣

هزینه غذا کارفرما

در کارهایی که تامین غذا کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در کارگاه ضرور است، شمار استفاده

کننده از غذا در اسناد و مدارك پیمان تعیین می شود و هزینه آن بطور مقطوع برآورد شده و جزو هزینه ها

تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.

هزینه وسیله نقلیه کارفرما

پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه

اجرا کار مجاز نیست، لذا از این بابت هزینه ا در ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

هزینه ها بالاسر

هزینه ها بالاسر شامل هزینه ها دفتر مرکز ، عوارض معادن، مالیات، ضمانت نامه ها ، کارآموز و ... می

باشد.

این هزینه ها معمولا در برآورد تجهیز وبرچیدن کارگاه در نظر گرفته نمی شود و می بایست حسب مورد طبق

دستورالعمل اعمال گردند.

فهرست ردیف ها هزینه

توصیه می شود ردیف ها هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه با فهرست کاملی با هماهنگی کارفرما مورد به مورد

مشخص و تهیه گردد.

چگونگی هزینه تجهیز کارگاه در صورت فسخ قرارداد

در صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان، قرارداد خاتمه داده شده و یا فسخ شود، کارفرما می تواند تمام یا

قسمتی از ساختمان ها تجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که برا ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار

گرفته و ارزش آنها را براساس قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب دو طرف،پس از کسر وجوه پرداخت شده

به پیمانکار بابت تجهیزکارگاه، به حساب مطالبات پیمانکار منظور نماید.

نحوه پرداخت

در مورد اقلام دائمی و همچنین تامین نیرو انسانی و ماشین آلات مورد نظر دستگاه نظارت و کارفرما که طبق

جداول به عهده پیمانکار می باشد، چنانچه به دستور کارفرما تغییراتی در حجم اقلام مذکور داده شود متناسبا در

صورت حساب مربوطه منظور میگردد

هزینه هر یک از ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و

در صورت وضعیت ها درج می شود.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢۴

هزینه ردیف هایی که تامین آنها بصورت خرید خدمات یا اجاره انجام می شودچنانچه مربوط به بخشی از کار

باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب

پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود.

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهاد پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور

و شود.

مبلغ کل هزینه برچیدن کارگاه تماما در صورت وضعیت قطعی منظور خواهد شد.

هزینه ها دوران افزایش پیمان

چنانچه به هر دلیلی مدت قرارداد افزایش یابد و این افزایش بنا به درخواست کارفرما بوده و ناشی از قصور پیمانکار

نباشد و در واقع تاخیرات مجاز تلقی گردد، هزینه ها تجهیز و برچیدن کارگاه براساس شرایط عمومی پیمان

بصورت زیر عمل خواهد شد.

کل مبلغ هزینه ها نیرو انسانی و ماشین آلات مستمر کارگاه و همچنین کل هزینه ها دائم و موقت تجهیز 

کارگاه در اسناد پیمان پیش بینی گردیده در پایان مدت اولیه پیمان با پیمانکار تسویه می شود.

بابت جبران هزینه ها نیرو انسانی و ماشین آلات مستمر کارگاه و همچنین هزینه ها موقت و نگهدار 

مستحدثات و تاسیسات، تجهیزات و مبلمان دائم مندرج در جداول تجهیز کارگاه ناشی از تمدید قرارداد، طبق

فرمول زیر محاسبه می شود:

کل مبلغ هزینه ها نیرو انسانی مستمر و

ماشین آلات و هزینه ها موقت و هزینه ها

نگهدار =

کل مبلغ هزینه ها نیرو انسانی مستمر و

ماشین آلات و هزینه ها موقت و هزینه ها

نگهدار اقلام دائم که ماهانه در دوره تمدید

مدت پیمان بر حسب پیمان مجاز پرداخت می شود.

تامین ایاب و ذهاب

یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در موضوع عملیات پیمان،سیاستگذار و تامین ایاب و ذهاب کارکنان کارگاه می

باشد.

طبقه بند

ایاب و ذهاب در کارگاه ها متوسطه و بزرگ می تواند به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم یند گردد.

داخلی 

در کارگاه ها متوسطه و بزرگ به دلیل پراکندگی کار و نیز بعد مسافت بین بخش ها مختلف کار و همچنین

شهرك (کمپ) مسکونی، نیاز به وسایط نقلیه جهت تردد داخلی پدیدار می گردد. کارشناسان اجرایی نیز می توانند

با وسیله نقلیه کار خود آمد و شد داخل کارگاه را انجام دهند.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢۵

خارجی 

ایاب و ذهاب خارجی به آمد و شد کارکنان از محل سکونت به کارگاه و بالعکس آن اطلاق می شود. این ایاب و

ذهاب معمولا در همه کارگاه ها عمرانی دور از شهر، به ویژه سد ساز امر ضرور است.

شیوه ها

سازمانها جهت انجام ایاب و ذهاب کارکنان خود با توجه به شرایط، امکانات، پتانسیل ماشین آلات منطقه، از شیوه

ها گوناگونی استفاده می نمایند که ذیلا به آن اشاره می شود.

الف) رفت و آمد شخصی

توسط پرداخت هزینه رفت و آمد به کارکنان صورت می گیرد.

ب) اجاره خودرو(تنظیم قرارداد)

روش دیگر اجاره خودرو و تنظیم قرارداد با پیمانکاران حمل و نقل می باشد.

ج) خودرو ها پروژه

از خودرو ها موجود در کارگاه برا ایاب و ذهاب کارکنان استفاده می شود.

د) تلفیق شیوه ها

روش بهینه برا ایاب و ذهاب کارکنان استفاده تلفیقی از همه شیوه ها است.

تنظیم رفت و آمد خودرو ها

یکی از مسائل مهم در ایاب و ذهاب کارکنان کارگاه تنظیم زمان حرکت خودرو ها می باشد. در تنظیم زمان حرکت

خودرو ها می باید به نکات ذیل توجه نمود.

- زمان حرکت خودرو ها از مبدا می باید به نحو باشد که کارکنان فرصت کافی جهت رسیدن به کارگاه و حرکت

در داخل کارگاه جهت رسیدن به محل کار و حضور در ساعت مقرر را داشته باشند.

-میزان اضافه کار برا هر دو نوبت کار(شب کار و روزکار) عادلانه و متناسب باشد.

- زمان حرکت از کارگاه می باید به نحو باشد که کارکنان با توجه به بعد مسافت داخل کارگاه بتوانند به موقع

خود را به محل حرکت خودرو ها برسانند.

- زمان حرکت از مبدا به کارگاه و بالعکس می باید به نحو باشد که در آمد و شد خودرو ها صرفه جوئی شده و در

هنگام انتقال کارکنان نوبت روز به کارگاه، کارکنان نوبت شب( و بالعکس) را به منازلشان بازگردانند.

ایاب و ذهاب در روزها تعطیل

طبیعت کارگاه ها عمرانی ایجاب می کند که کارگاه ها بجز ایام مشخصی از تعطیلات از فعالیت برخوردار باشند و

اکثر آنها یک جمعه در میان به جهت تغییر نوبت کار تعطیل می باشند. لذا باید برنامه ریز صحیح برا رفت و

آمد کارکنان در روزها تعطیل صورت گیرد.

ایاب و ذهاب نگهبانان

گاها نوبت کار نگهبانبا با نوبت کار سایر کارکنان یکنواخت نمی باشد که می باید به نحو برنامه ریز گردد

که نگهبانان نیز بتوانند از از ایاب و ذهاب یکنواخت کارگاه استفاده نموده تا نهایت صرفه جویی بعمل آید.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢۶

تامین و تجهیز سیستم ها ایمنی و بهداشت کار

در برنامه ها تجهیز کارگاه، سیستم ها کامل و جامعی طرح ریز شوند تا به کمک آن کارکنان پروژه بتوانند در

یک محیط ایمن و بهداشتی فعالیت نمایند و کلیه مقررات و دستور العمل ها حفاظت فنی و بهداشت کار به طور

خودکار مورد رعایت قرار گیرد.

بر اساس بند ((ح)) ماده 17 شرایط عمومی پیمان، تامین، تجهیز سیستم حفاظت فنی و بهداشت کار به عهده

پیمانکار نهاده شده است و لذا پیمانکار در اسناد مناقصه خود می باید ضمن طراحی سیستم ایمنی و بهداشت کار،

هزینه آن را برآورد و اعلام نماید تا بتواند بر اساس بنیه مالی که از سو کارفرما تامین می شود، مشخصات فنی

شامل الزاماتی که تحت شرایط عمومی پیمان و نشریات و آیین نامه بعهده پیمانکار نهاده شده رعایت نماید.

برنامه ریز

برنامه ریز باید مشتمل بر تمام مراحل اجرایی طرح باشد.

پس از برنامه ربز می باید از سو یک فرد آگاه و متخصص به اجرا درآید و با بازدیدها متناوب از کارگاهها، از

روشها تامین سلامت و ایمنی کارکنان اطمینان حاصل شود..

فهرست موارد حفاظت و ایمنی تجهیز کارگاه

تامین وسایل نظافت محیط 

تهیه مکانیزم جلوگیر از ورود مواد مخدر، سلاح گرم و عدم بکار گیر افراد معتاد 

تجهیز انبار جهت حمل، نگهدار و دور ریز مواد سمی 

آموزش و تمرین 

احداث ساختمان درمانگاه و تجهیز آن 

تهیه و تجهیز آمبولانس 

بیمه ساز کارکنان 

ایجاد آمادگی در مقابل شرایط اضطرار(سیل، آتش سوز، زلزله، توفان و ...) 

تامین تجهیزات بهداشتی نمودن آب آشامیدنی 

ایجاد سرویس ها بهداشتی 

تامین و تجهیز سیستم دفع زباله 

تامین و تجهیز سیستم حفاظت از آلودگی صوتی 

تامین و تجهیز سیستم حفاظت از آلودگی هوا 

ایجاد سیستم ها سرمایش و گرمایش 

تامین روشنایی 

تامین و تجهیز لوازم ایمنی شخصی 

تامین و نصب علائم و تابلو ها هشدار دهنده 

تامین ایمنی لازم در اجرا کارها 

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢٧

آلودگی صوتی

محافظت در مقابل آلودگی صوتی و جلوگیر از تاثیرات آن هنگامی الزامی است که، مدتی که فرد در معرض

سطوح مختلف اصوات قرار می گیرد، از حدود استاندارها تعیین شده فراتر نرود.

آلودگی هوا

عملیات ، مصالح و تجهیزات باید به گونه ا انتخاب شود که گازها سمی، دود ها ، بخارها ، غبارها و سایر آلودگی

ها هوا ایجاد نشده و یا در حد مجاز باشد.

برخی از تمهیدات مهندسی در مقابل آلودگی هوا عبارتن از تهویه ، تصفیه هوا و یا نصب دودکش ها و یا استفاده از

روشها حفاظتی مانند ماسک اکسیژن

روشنایی

دفاتر کار، انبارها، راهها دسترسی و ... باید از روشنایی مطلوب و کافی برخوردار باشند.

سیستم دفع زباله

سیستمی باید در نظر گرفته شود که زباله ها در زباله دان ها در بسته که حشرات به آن راه نمی یابند تگهدار

شود و حداقل 2 بار در هفته تخلیه و منتقل گردد. زباله و سایر فضولات به جایی که از قبل و با تایید دستگاه

نظارت تعیین گردیده، منتقل شده و به طریق قابل قبول از بین برده خواهد شد.

تامین و تجهیز ساختمانها عمومی

ساختمانها عمومی ، به ساختمانهایی اطلاق میشود که برا افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها مورد

استفاده قرار می گیرد . مانند

- ساختمانها مسکونی

- ساختمانها ادار

- مهمانسرا

- سالن غذا خور

- فروشگاه

- نانوایی

- نمازخانه

- درمانگاه

- پارکینگ سرپوشیده

پیمانکار نیز پس از طرح جانمایی کارگاه نسبت به تامین و تجهیز ساختمانها عمومی برا استفاده کلیه کارکنان

پیمانکار، کارفرما و مهندس مشاور اقدام می نماید.

عوامل موثر در جانمایی ساختمانها

- ترتیب قرار گرفتن

- پیش بینی طرح توسعه

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢٨

- پیش بینی تاسیسات

- جاده ارتباطی

- شیب زمین

- نحوه جمع آور آبها سطحی

- پیاده روها

- راهها دسترسی وسایل نقلیه به ساختمانها

عوامل موثر در طراحی ساختمانها

- تهویه

- روشنایی کافی

- گرمایش و سرمایش

- سیستم جمع آور فاضلاب و سیلاب ها

- پیش بینی تاسیسات رطوبت زدایی در موارد لزوم

- ایمنی کارکنان بهره بردار و سهولت بهره بردار

- پیش بینی فضاها جداگانه برا انبار و تجهیزات

روشها تامین ساختمانها

- اجاره منازل

در صورتی که بجا احداث ساختمانها مسکونی مبادرت به اجاره ساختمان شود، منازل مورد اجاره باید از

موقعیت مناسب برخوردار باشد و به لحاظ تعمیرات لازم در طول دوره ساخت، تمهیدات مربوط را فراهم نماید.

- کاوان و چادر

در شرایطی که سرعت تجهیز کارگاه مورد نظر باشد و احداث ساختمانها مسکونی و دفاتر از طریق احداث کاروان

مورد تایید قرار گیرد ، این کاروان ها باید حداقل مشخصات استاندارد را دارا باشند.

- خرید

براساس ماده 39 شرایط عمومی پیمان کلیه ساختمان ها عمومی مربوط به پیمانکار می باشد، لذا چنانچه کارفرما

نیاز به این ساختمانها داشته باشد می تواند این ساختمان ها را از پیمانکار خریدار نماید.

- احداث

معمولا به دلایل گوناگون از جمله نبود ساختمانهی مناسب در اطراف کارگاه، مشکلات اجتماعی, دور راه در

تجهیز کارگاه ساختمانها عمومی از روش احداث تامین می گردد.

نکات اجرایی

- کمپ مسکونی در مکانی ساخته شود که بعدا در دوران بهره بردار از آن استفاده شود.

- ابعاد و اندازه سالن ها ، ساختمانها با توجه به موقعیت منطقه، ابعاد کارگاه و غیره ساخته شود.

- ابعاد و اندازه ساختمانها باید براساس یک شکل یکنواخت انجام پذیرد.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٢٩

تامین و تجهیز ساختمانها پشتیبانی

این ساختمانها را می توان با استفاده از سوله ، اسکلت فلز، مصالح بنایی ، اسکلت بتنی و سازه ها پیش ساخته

احداث نمود.

ساختمان این کارگاه باید علاوه بر ساده بودن از درها ورود کافی ، روشنایی خوب و تهویه برخوردار باشد. ضمنا

ایجاد میز کار کافی در طول جوانب کارگاه نباید فراموش شود.

به ساختمانهایی اطلاق می شود که برا پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره بردار قرار گیرد . مانند :

- کارگاه تاسیسات - کارگاه تولید بتن

- کارگاه آهنگر - انبارها تولید بتن

- کارگاه نجار - انبارها تولید بتن

- کارگاه آرماتوربند - انبارها سرپوشیده

- کارگاه باطر ساز - انبارها روباز

- کارگاه صافکار و نقاشی - انبار مواد منفجره

- کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته - آزمایشگاه

- تعمبرگاه سبک و سنگین ماشین آلات - اتاق محل ترانسفورماتور و تولید برق

- کارگاه تولید مصالح - ایستگاه سوخت رسانی

کارگاهها پشتیبانی

• کارگاه آرماتوربند، آهنگر و جوشکار

- با دیوار 22 سانتی و کف بتنی

- دارا اتاق سرپرست کارگاه و انبار ابزار

- حدودا در ابعاد 12 در 25 متر

• کارگاه نجار

- داشتن کف ساز مناسب

- حدودا در ابعاد 12 در 25 متر

- بدلیل سر و صدا زیاد دور از دفتر کار باشد

- برخوردار از تهویه مناسب

- امکان دسترسی به ماشینها درودگر به انبار چوب

• کارگاه تاسیسات آب و برق

- مشابه کارگاه آهنگر و جوشکار می باشد.

• کارگاه تراشکار

- مشابه کارگاه نجار بوده و اتاق سرپرست کارگاه باید عایق بند صوتی شود.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣٠

ساختمان تعمیرگاه و توقف گاهها

• تعمیرگاه ماشین آلات سنگین

از نوع اسکلت فلز و بصورت شیبدار بوده و دهانه مورد نیاز برا عبور داشته باشد.

• تعمیرگاه ماشین آلات سبک

مشابه حالت قبل بوده با این تفاوت که ابعاد درب ورود کوچکتر می باشد.

• کارگاه سرویس کار ماشین آلات

در حد فاصل بین تعمیرگاه ماشین آلات سبک و سنگین بوده و دارا سیستم آب گرم و هوا فشرده می باشد.

• توقف گاه ماشین آلات سنگین

زمینی با وسعت مناسب در نزدیکی نگهبانی با زیر ساز رویه شنی یا اسفالتی برا پارك ماشین آلات می باشد.

• توقف گاه ماشین آلات سبک

در نزدیکی دفاتر کار در زمینی مسطح دارا سایبان مستحکم با کف بتنی یا آسفالتی می باشد.

تجهیز کارگاهها پشتیبانی

• تراشکار

- سنگ ابزار تیزکنی رومیز

- چکش ها آهنگر مکانیکی

- دستگاه پرس هیدرولیکی

- کمپرسور هوا

- ماشین ها تراش ، مته زنی و رزوه زنی

• تعمیرگاه

- یک جرثقیل سبک ثقفی یا یک سیستم تک ریلی، برا جابجایی قطعات سنگین

- جرثقیل هیدرولیکی و تجهیزات گریسکار و دستگاه شارژ باطر و ....

• آرماتور بند

- قفسه قرارگیر میلگردها ، قیچی آهنبر و دستگاه خم کن

• نجار

- ماشینها رنده و تراش و اره نوار

- مته ها قابل حمل چوب

- جرثقیل تک ریلی بالاسر یا جرثقیل متحرك کوچک جهت جابجایی کار تکمیل شده

تامین سیستم توزین

با توجه به این که به طور مرتب مصالح با تناژ ها سنگین خریدار و وارد کارگاه می شود لذا نصب یک دستگاه

باسکول در کارگاه ضرور است.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣١

انواع باسکول ها

باسکول ها با توجه به ابعاد، وزن و نوع بار مورد نظر انواع مختلف پیدا می کنند.

- سیستم توزین آویز

در این روش بار در حالت کشش توزین می گردد. محدوده ظرفیت این سیستم ها از یک کیلو گرم تا 50 تن می

باشد. این سیستم ها هنگامی که بار به صورت بسته (بندیل) باشد به کار گرفته می شود. مانند کارخانه ذوب آهن

که آرماتور ها را بصورت بندیل ارائه می دهد و یا بنادر کشتیرانی.

- باسکول ها سنگین

باسکول ها سنگین مخصوص توزین بار نیسان ، خاور ، کامیون ، تریلر بوده که در انواع مکانیکی ، نیمه

الکترونیکی و تمام الکترونیک وجود دارند.

- باسکول ها سبک

باسکول ها سبک، اوزان کمتر از 100 کیلو گرم را مورد سنجش خود قرار می دهند. این باسکول ها قابل حمل و

نقل بوده و در هر مکان مورد نظر می تواند مستقر و مورد استفاده قرار گیرد.

- سیستم ها قطار کش

باسکول ها دینامیک، سیستم ها توزینی هستند که وزن مصالح را در حال حرکت اندازه گیر می کنند. این

باسکولها در بار گسترده و پیوسته مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه این نوع توزین ها اندازه گیر بار در قطار ها

می باشند.

مکانیزم اندازه گیر بدین صورت است که بخشی از ریل قطار را برش داده و بر رو تکیه گاه ها اندازه

قرار داده می شود. با هر بار ضربه چرخ به این اندازه گیر ها نیرو ها وارده در دستگاه ثبت (Lad Cell) گیر

بدست آورد. (F=m.a) شده و با توجه به سرعت ثابت قطار می توان وزن واگن را توسط فرمول

باسکول ها سنگین

با توجه به این که در کارگاه ها، بیشتر باسکول ها سنگین مورد استفاده قرار می گیرند لذا این گونه باسکول ها

بیشتر مورد بررسی قرار می گیرند.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣٢

ظرفیت

باسکول ها سنگین در ظرفیت ها مختلف طراحی، ساخت و نصب می گردند. این باسکول ها از نظر عملکرد در

انواع مکانیکی، نیمه الکترونیک، تمام الکترونیک موجود هستند.

ردیف نوع دستگاه ظرفیت ( تن ) ابعاد صفحه ( متر مربع)

2x 1 نیسان 4 5

5/2x 2 خاور 6 10

3x 3 کامیون 8 50

4x 4 تریلر 16 60

معیار ها انتخاب

معیار ها انتخاب هر یک از انواع باسکول ها ذکر شده به شرح ذیل بر شمرده می شود.

با توجه به سلیقه مدیریت و کار شناسان کارگاه 

محدودیت زمین و فضا 

چگونگی سطح آب زیرزمینی 

مناطقی که در آن سطح آب زیرزمینی بالا است، استفاده از باسکول ها زیرزمینی را با محدودیت مواجه می کند و

در این مناطق توصیه می شود مه از نوع رو زمینی بکارگیر شود.

حفاظت و امنیت 

باسکول ها زیرزمینی از نظر ایمنی از وضعیت بهتر برخوردارند.

هزینه 

بر آورد هزینه هر یک با توجه به حفار، دیوار چینی، ایجاد رمپ و اطاقک می تواند یکی از ملاك ها انتخاب

باشد.

معمار 

اصولا باسکول ها زیرزمینی از نظر معمار زیبا تر است، اما باسکول رو زمینی نیز می تواند از این نظر زیبایی

لازم را بیابد.

آب گرفتگی منطقه 

خطر سیل و آب گرفتگی منطقه می تواند نوع انتخاب را به باسکول، رو زمینی هدایت کند.

مشخصات فنی

مشخصات فنی ساخت پی باسکول به شرح زیر می باشد.

الف) در طراحی، مقاومت 28 روزه بتن پی برابر 210 کیلو گرم بر سانتی متر مربع و تنش تسلیم آرماتور برابر 3000

کیلو گرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣٣

ب) عیار سیمان با توجه به اختلاط تعیین می گردد ولی حداقل آن نباید از 250 کیلو سیمان در متر مکعب بتن

کمتر باشد. همچنین قبل از بتن ریز پی ها ریختن بتن مگر با عیار سیمان 150 طبق مشخصات نقشه الزامی

است.

ج) برا صرفه جویی در مصرف بتن می توان قسمت رویه رمپ را بصورت یک دال بتنی مسلح اجرا نمود.

د) کلیه ابعاد و عمق ها خاکبردار برا زمین ها با خاك معمولی ، در نظر گرفته شده است و در صورتیکه

خاك زمین خاك دستی یا زراعتی باشد، لازم است برا اجرا پی عمق خاکبردار تا رسیدن به لایه سفت ادامه

پیدا کند.

مراحل خرید و نصب باسکول

- تماس با شرکت ها فروشنده باسکول و دریافت اطلاعات و مشاوره و اخذ استعلام بهاء

- انتخاب شرکت فروشنده

- بازدید کارشناس شرکت مربوطه از کارگاه و تعیی محل نصب بکمک کارشناسان پروژه و ارائه دستور کار

- انجام عملیات ساختمانی از سو کارگاه با توجه به داشتن امکانات ساخت از سو کارگاه

- بازدیدها مرحله ا کارشناسان نصب باسکول به ترتیب زیر:

-1 جهت نظارت بر ساخت و اجرا صحیح پی و تایید عملیات انجام شده در مرحله اتمام پیو انطباق نقشه

ساختمانی

-2 جهت نصب باسکول

-3 جهت تحویل باسکول به کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دریافت گواهی تایید از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سو فروشنده

- آموزش افراد معرفی شده از سو کارگاه توسط فروشنده باسکول

بیمه تجهیز کارگاه

بیمه عقد است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت

وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

مفاد بیمه نامه

- تاریخ انعقاد قرارداد

- اسم بیمه گر وبیمه گذار

- موضوع بیمه

- تاریخ شروع و خاتمه بیمه

- حق بیمه

- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣۴

انوع بیمه

- بیمه آتش سوز

- بیمه اتومبیل

- بیمه اشخاص

- بیمه حمل و نقل کالا ( باربر)

- بیمه مسئولیت کارفرما

- بیمه مسئولیت مهندسی

تامین غذا

براساس ماده 151 قانون کار جمهور اسلامی ایران، در کارگاههایی که برا مدت محدودبه منظور انجام کار معین

و دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذا مناسب و ارزان قیمت برا کارگران خود

فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن گرم باشد.

احداث سالن غذا خور

- موقعیت

- حتی المقدور در مرکز کارگاه انتخاب شود تا تردد کارکنان به سهولت و در اسرع وقت امکان پذیر باشد.

- فضا کافی

- فضا کافی برا توزیع و پذیرایی داشته باشد

- تقسیم بند سالن

- بمنظور جلوگیر از ازدهام و نیز در نظر گرفتن فرهنگ کارکنان و غیره در صورت امکان در کارگاهها متوسط

و بزرگ می توان سالن غذا خور را به بخش ها کارگر، کارمند، مهندسی و مهمانان تقسیم بند کرد.

تجهیز

- اشپزخانه

- با توجه به سیاست مدیریتی و با توجه به شرایط خرید و طبخ غذا و غیره تجهیز صورت می گیرد.

- سالن توزیع کارگر

- سالن ها با ابعاد بزرگ متناسب با تعداد کارگران

- استفاده از میزها طویل جهت صرفه جویی در هزینه و زمان

- استفاده از ظروف استیل با داشتن محل ها مختلف برنج و خورشت و سالاد و غیره

- سالن توزیع کارمند

- ابعاد کوچکتر نسبت به حالت قبل دارد

- میز و صندلی از نوع چوبی و فلز در ابعاد 4 و 6 و 8 نفره

- سالنها توزیع مهندسی

- ابعاد سالن بسیار کوچکتر بوده

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣۵

- میز و صندلی مسابه حالت قبل و مرغوبتر

- جنس ظروف از نوع چینی و بلور می باشد

روشها تهیه غذا

- خرید: یکی از روشها تهیه غذا در پروژه ها کوچک و متوسط می باشد

- امانی : در این روش برا تامین غذا قرارداد با پیمانکار منعقد نمی شود. بلکه تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و

توزیع غذا با استفاده از عوامل کارکنان کارگاه اجرا و هزینه ها مربوطه راسا پرداخت می شود.

- پیمان مدیریت پخت: در این روش تامین مواد اولیه، حمل، تجهیزات، آشپزخانه و سایر نیازها انجام کار

بعهده کارگاه بوده و پیمانکار تنها با تامین نیرو انسانی اقدام به پخت و توزیع آن می کند.

- قرارداد تهیه و پخت: پیمانکار متعد می شود که عملیات موضوع پیمان شامل تهیه مواد آولیه، حمل انبار،

پخت، توزیع غذا و شستشو ظروف را بر اساس مبلغ معینی به ازاء هر وعده غذا تهیه و توزیع غذا را به اجرا در

آورد.

در هنگام عقد قرارداد باید دقت لازم در خصوص موضوعات اصلی از جمله کیفیت، کمیت هر وعده غذا، برنامه

هفتگی، نحوه پرداخت جرایم و غیره انجام پذیرد.

خرید

- محاسن

• عدم نیاز به تدارك و خرید مواد اولیه

• عدم نیاز به تامین انبار

• کاهش نیرو انسانی

• صرفه جویی در هزینه

• صرفه جویی در وقت سرپرست کارگاه و دیگران

• عدم نیاز به محل طبخ و حتی در بعضی اوقات محل توزیع غذا

- معایب

• کاهش کیفیت و کمیت

امانی

- محاسن

• عدم وجود کاهش کمیت غذا

• افزایش احتمالی کیفیت

• عدم نیاز به انجام تشریفات مناقصه غذا

- معایب

• تدارك مواد اولیه

• نیاز به انبار مواد غذلیی

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣۶

• افزایش نیرو انسانی خدماتی

• نیاز به نقدینگی

• افزایش احتمالی قیمت تمام شده غذا

• صرف وقت سرپرست کارگاه در مدیریت و ماضاء اسناد و مدارك مربوطه

• نیاز به محل طبخ و توزیع غذا

پیمان مدیریت پخت

- محاسن

• عدم وجود کاهش کمیت غذا

• افزایش احتمالی کیفیت

• کاهش نسبی نیرو انسانی

- معایب

• تدارك مواد اولیه

• نیاز به انبار مواد غذلیی

• نیاز به نقدینگی

• صرف وقت سرپرست کارگاه در مدیریت و ماضاء اسناد و مدارك مربوطه

• نیاز به محل طبخ و توزیع غذا

• انجام تشریفات مناقصه

قرارداد تهیه و پخت

- محاسن

• عدم نیاز به تدارك و خرید مواد اولیه

• کاهش نیرو انسانی

• صرفه جویی در هزینه ها خرید

• صرفه جویی در وقت سرپرست کارگاه و دیگران در تنظیم اسناد مالی

- معایب

• کاهش کمیت هر وعده غذل

• کاهش احتمالی کیفیت هر وعده غذا

• انجام تشریفات مناقصه

تامین آب

آب به عنوان یک مایع حیاتی جهت شرب کارکنان کارگاه و به عنوان یک مصالح جهت استفاده ها صنعتی از

جمله ضروریات هر پروژه بویژه کارگاهها عمرانی می باشد.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣٧

روشها تامین آب

- حفر چاه

- یکی از روشها تامین آب حفر چاه و پمپاژ آن می باشد

- زهکش ها افقی

- با کمک زهکش ها افقی، آب زیرزمینی گرد آور و به بیرون پمپ می گردد.

- فنات

- قنات ها تاسیسات برداشت آب زیرزمینی از سفره هایی هستند که عمق آنها از حدود یکصد متر بیشتر نباشد.

- چشمه ها

- چشمه روزنه ا است که بدون دخالت انسان از طریق آب زیرزمینی به سطح زمین و یا درون توده آبی روان

گردد.

- رودخانه ها

- حوضچه ها آب شیرین

حفر چاه

• چاهها دستی

چاهها دستی فقط برا رسیدن به بالاترین سفره آب زیرزمینی و جهت تامین آب مورد نیاز یک یا چند واحد

مسکونی ساخته می شود. برا عمق ها بیش از 15 متر کارکردن و حفر چاه دستگاه تنفسی را دوچار مشکل می

نماید .

• چاهها مادر

دبی در یک چاه ، بسته به مشخصات زمین و چاه تفاوت می کند. از یک چاه معمولا می توان تا حدود 20 متر

مکعب در ساعت آب برداشت نمود لذا در صورت نیاز بیشتر تعداد چاه را افزایش می دهند.

در چاهها کم عمق ( 8 تا 12 متر ) می توان با ساختمان یک چاه مادر دهانه گشاد و ارتباط دادن آن با کمک

سیفونبه چاهها فرعی پیرامون آن، آب چند چاه را بدون پمپاژ وارد چاه مادر کرده و در آنجا یکباره به بیرون پمپاژ

نمود.

• چاهها ساحلی

این گونه چاهها به منظور برداشت آب رودخانه و یا دریاچه ها آب شیرین، در کرانه ها آنها و به فاصله حداقل

50 متر آز آن ساخته می شود

روشها حفار

-1 حفار ضربه ا 2- حفار دورانی

جانمایی مخازن توزیع آب

- وظیفه مخازن توزیع، تامین و متعادل ساز فشار در شبکه توزیع است

- مخازن باید نزدیکتر به مراکز مصرف قرار گیرد.

تجهیز و اداره کارگاه مهندس پورجعفر

٣٨

- در کارگاهها بزرگ از چندین مخزن استفاده می گردد.

- به اندازه کافی در ارتفاع بالاتر از محل مصرف قرار گیرد تا فشار آن مناسب باشد.

- حتی المقدور از طول لوله بین مخزن و مصرف کننده کاسته شود زیرا باعث افت هد آبی و فشار آن می گردد

تامین برق

برق مورد نیاز کارگاه از طریق شبکه سراسر و یا ژنراتور تامین می گردد.

مسئله مهم در این رابطه برآورد حداکثر برق مورد نیاز است و این کار با تحلیل دقیق مشخصات پروژه و اختصاص

مقدار مجاز آن، جهت اختلاف عملکرد دستگاهها انجام می شود.

نیرو برق معمولا توسط کارکنان مجاز اداره برق به پست فرعی محوطه کارگاه انتقال داده می شود، اما توزیع آن

به محل کارها ساختمانی جزو مسئولیتها کارگاه است.

اصول و روشها نصب مولد برق

- محل استقرار مولد ها برق باید حتی المقدور در نزدیکی مرکز بار انتخاب شود

- محل نصب مولد برق باید بگونه ا انتخاب شود که از نظر ایجاد لرزش، دود و سر و صدا هیچگونه اثر نامطلوبی

بر سایر عالیتها محل و محیط اطراف آن نداشته باشد.

- بطور کلی فونداسیون مولد ها برق باید مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه گیرها مناسب باشد.

- در موارد که مولدها برق با قدرت کمتر از 150 کیلو وات مورد استفاده قرار گیرد باید برطبق نفشه ها

تفصیلی کارخانه سازنده از پی یک لایه ( و یا دو لایه) استفاده شود.

- در موارد که مولد ها برق با قدرت 150 کیلووات و بیشتر بکار رود باید از فونداسیون ها دولایه استفاده

گردد.

- مولد ها برق باید در محل ها خشک و بدون رطوبت به گونه ا نصب شود که تهویه هوا کافی برا کار

کردن و تعمیر دستگاه وجود داشته باشد و مسیر تخلیه دو دستگاه به بیرون اتاق تعبیه شود.

- شرایط محل نصب مولد ها برق از نظر وجود و تجمع گرد و غبار باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا موجب

اختلال در کار موتور و ژنراتور نشود.

- در اطراف محل نصب مولد ها برق باید فضا کافی برا دسترسی به لوازم و تجهیزات مربوط به موتور و

ژنراتور و انجام تعمیرات لازم پیش بینی شود.

- در محل نصب مولد ها برق باید جرثقیل سرویس مناسب با واحدها نیروگاه پیش بینی و نصب شود.

تجهیزات مولدها باید به سولت قابل جابجایی باشد.

- انتخاب محل نصب مخزن سوخت ذخره باید با توجه به راهها ارتباطی تانکر سوخت رسانی و اتصالات لازم بین

نیروگاه و منبع مذکور انجام شود.

- پی اتاق ژنراتور باید همسطح راه دسترسی قرار گیرد.

- راه مناسب جهت خروج فطعات و تعمیر آن در نظر گرفته و لوازم مورد نیاز تعبیه گردد.

پایان
به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - دانلود رایگان کتاب تجهیز و اداره کارگاه

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی