آموزش کامل مراحل عملیات پیش راه اندازی و پیش راه اندازی واحد های صنعتی ( الفین)
آموزش کامل مراحل عملیات پیش راه اندازی و پیش راه اندازی واحد های صنعتی عملیات راه اندازی الفینکلیاتاین بخش از فعالیتهای مورد نیاز جهت آوردن پلنت به حالت آماده به استارت آپ از شرایط ساخت و ساز اصلی را پوشش می دهد . این بخش از فعالیت

عملیات راه اندازی الفین

کلیات

این بخش از فعالیتهای مورد نیاز جهت آوردن پلنت به حالت آماده به استارت آپ از شرایط ساخت و ساز اصلی را پوشش می دهد . این بخش از فعالیتهای پیش راه اندازی توسط تیم پیش راه اندازی پیاده می شود . در هماهنگی کامل  با نیروهای ساخت و ساز  .

روندهای کلی پیش راه اندازی با قوانین کلی ای که شایع ترند در بخش 7 تحت عنوان ( عملیاتهای مقدماتی برای استارت آپ اولیه )گنجانده اشده اند .

به این منظور چک ثبت هایی صادر شده و توسط گروه پیش راه اندازی در سایت پر خواهد شد. واضح است که بعضی از فعایتهای ایستا که از از این به بعد تشریح شده و در طول فاز ساخت وساز تکمیل می شوند .چنانچه جزئی از حوزه کار و مسئولیت گروه پیش راه اندازی راه   باشد توسط آناچک مشاهده خواهد شد .بنابراین برای اهداف پیش راه اندازی مرز جدی بین فاز تکمیلی مکانیکال و فاز راه اندازی وجود ندارد .

اطلاعاتی که از این پس تشریح خواهد شد مربوط به عملیاتهای مقدماتی برای اولین استارت آپ یک پلنت جدید می باشد .این اطلاعات بعنوان یک راهنما  برای اپراتورهای پلنت بکار می رود چون عملیاتهای پیش راه اندازی توسط نیروهای کاری تحت سرپرستی پیمانکار انجام خواهد شد .

به علاوه برای راه اندازی بعدی بسته به وضعیت آن ممکن است بعضی از عملیاتهای مقدماتی که پس از این تشریح می شود نیاز به اجرا یا تکرار داشته باشد .( Shot Down  برای  کارهای تعمیراتی ، باز کردن مخازن و...)بازرسی پلنت

باید به دقت پلنت را چک کرد تا اطمینان حاصل  شود که مطابق نقشه های  کاربردی و ترسیمات و شهنات ساخت وساز شده باشد . یک بررسی برای  Piping و تجهیزات و ابزار دقیق P& ID باید انجام گیرد .

سپس پانچ لیستی از کمبودها ، نواقص یا موارد ناصحیح جهت اصلاح باید تهیه گردد .بعلاوه می توان رنگهای شناسای موقت ،علائم برای خطوط مختلف، شیرها و تجهیزات را در این زمان نصب کرد تا در راه اندازی آینده عملیات بکار گرفته شود.

این بررسی قبل از اتمام کار ساخت و ساز انجام می گیرد تا از نقطه نظر عملیاتی در وضعیت رضایتمندی قرار داشته باشد.همه عملیاتهای مخصوص به را و پنت در سایت عملی می شوند.کاری که ازاین پس تشریع می شود تحت مسئولیت گروه  پیش راه اندازی در طول مراحل پایانی کار ساخت و ساز انجام می گیرد این بررسی(که می توان آنرا انطباق مقدماتی با PID ها نامید ) در زمانی که روند ساخت وساز در حدود 70% باشد مفید است . به محض تکمیل هر بخش سیستم از پلنت می توان چک های متعددی را همزمان انجام داد. بدون اشکال بودن راه اندازی بستگی بسیار زیادی دارد در این که پلنت قبل از آن کاملاً بررسی شده باشد تمام جزئیات نصب باید بر اساس مشخصات طرح و استاندارد و برای... 

 

2-1 بازرسی تجهیز و تعمیر کاری

2-1-1 وسلها

بازرسی کلی

بازرسی کلی و سل بر اساس نقشه های طراحی پس از نصب تجهیز انجام می گیرد. این بازرسی شامل

دما/فشار /درجه  name plate مطابق طراحی باشد.وضعیت پوشش سطح Lining (اگر اجرا شده باشد )

مکان ،اندازه و سطح فلنج های نازلها

مکان فرمولها و طول غوطه ورشدن آن در سیال

تمیز بودن وسل

وقتی که تجهیز یک تغییرات دمایی را تحمل می کند دچار انبساط گرمایی می شود .

ساپورتها طوری طراحی شده اند که علاوه بر این که اجازه چنین انبساطی را به تجهیز می دهند بلکه در جهت مناسب 

اگر ساپورتها آنگونه که انتظار می رود عمل نکنند در صورتی که نیروی کافی به تجهیزاتی مثل وسلها برچها ،مبدلها حرارتی ، نازلها و خطوط لوله وارد شود می تواند منجر به تخریب آنها گردد  .

بنابر این اهمیت زیادی دارد که تمام ساپورتها بازرسی شود و توجه  ویژ ه ای   به وسلها ی بزرگ افقی و مبدلهای حرارتی گردد .

 

 

 

 

 

ساپورتهای متحرک ( Sliding) وسلها

عموماً انبساط حرارتی وسلها ی افقی توسط یک Anchor  که یک سر آن محکم و با ثبات بوده و افقهای دیگر آن به وصل  است هدایت وکنترل می گردد .بعضی اوقات وسلها ی افقی بزرگ ممکن است در وسط هم Anchor شوند که اجازه انبساط به سمت  دو را می دهد.

در هر حال جهت جلوگیری از تخریب مهم است که انبساط وسل مطابق با پارامترهای طراحی باشد .

 بازرسی

•         بررسی شود که هیچگونه جسم خارجی در شکافها ی باریک وجود نداشته باشد هرگونه جسمی که ما نده محکم بین شکاف و پیچ  قرار گرفته باشد و مانع از حرکت  Sliding      می شود .

بررسی شود که همه بلتها در شکافها شل بوده و در محدوده مناسب قرار گرفته اند .

حتی اگر بولتها در انتهای شکاف در ست قرار گرفته باشند  باید مقداری اجازه انقباض داشته باشند چون شرایط اتمسفر یک متفاوت  از روز بازرسی خواهد بود .

انبساط حرارتی را از نمودار صفحه بعد تخمین بزنید ( تخمین انبساط حرارتی mm/m فلزات  برحسب دما 0C) و مطمئن شوید که صفحات متحرک  (Sliding  ) می توانند حداقل  در این مسافت  حرکت کنند  و سو را خهای شکاف دار شده به اندازه کافی بزرگ هستند که اجازه چنین انبساطی را بدهند .

•         بررسی شود که صفحات متحرک (   Sliding play   ) آزادانه حرکت می کنند و در طول حرکت خود با مانعی برخورد نمی کنند

برررسی شود که صفحه متحرک (  Sliding play  ) و تکیه گاه بدلیل زنگ زدگی برهم جفت  نشده باشد .


ساپورتها متحرک مبدل

همه توضیحاتی که درباره وسلها درباره گراف قبلی  داده شد  برای مبدلها هم صادق است . بعلاوه همه ----  باید چک شوند تا مشخص گردد بستهایی که برای حمل ونقل نصب شده بودند همگی برداشته شده اند (بخصوص روی مبدلها ی هوا خنک  ) مخصوصا برای مبدلها ی هوا خنک  مطمئن شوید که  تجهیزات قفل کننده ای که موقع حمل و نقل استفاده  می شوند خلاص  شده اند تا براحتی منبسط گردد   ( معمولاًیک Anchor butt  روی دو طرف  )

تجهیزات وساختمان    

بطور ویژه در فرآیندهای دما بالا چون انبساط نسبی لاینهای مرتبط با Structure    به دلیل دمای بالا اهمیت می یابد

بررسی شود که خطوط  مربوطه و اتصالات انبساطی  آزادانه می توانند در همه جهات حرکت کنند مطمئن  شوید که بسته هایی حمل ونقل از روی اتصالات انبساطی برداشته شده باشند .

مطمئن شوید که  فرم ها و دیگر ساختمانها  با حرکت آزادنه انبساطی تجهیزات در هر جهتی تداخل نداشته باشند و خطوطی ابزار دقیق و دیگر تجهیزات نباید به گونه ای باشد که خطر الزام آوری  ایجاد کنند .

بازرسی درونی

درون درامها و  وسلها توسط نور مشاهده وچشمی بازرسی می شوند .

-لهای پایین باید قبلاً باز شده باشند در مواردی ممکن است ابزار یا وسایل دیگری تصادفاً سقوط کنند

بررسی کنید که داربست یا هرگونه آشغالی درون وسل نباشد .

درون وسلها و برجها باید با دقت بازرسی شود و براساس استاد طراحی  بررسی شود که نصب بررسی انجام گرفته است . این بررسی باید شامل :

سینی ها : تعداد و موقعیت و نوع  ، فواصل ، لولهها و ارتفاع بندها Downcomerc ها ،تعداد  ولو و عملکرد  ساپورت پیچی ( تست نقشی  معمولاً برای سینی های Chimneys )    

بررسی کنید که همه ولوها روی سینی ها تمیز بوده و می توانند آزادانه حرکت کنند.

بررسی شود که سوراخهای ریزش در جایی که وجود دارد بسته نشده باشد .

توزیع کننده ها : موقعیت ، تراز بودن ، اندازه و تعداد سوراخها

گرداب شکن ها :  نوع ، اندازه و جهت گیری

دی سیترها : اندازه ،جنس – ساپورت

بررسی شود که همه تیغه های درون پاین پرچها دقیقاً سوراخ شده اند ، نوع ، جهت گیری  و لول بررسی شود .

نازلهای ابزار دقیق تمیز باشند . آنهایی که از درون وسل قابل دستیابی هستند در طول قسمت نشتی با هوا باید چک شوند قبل از باز کردن – ابزار دقیق نباید هیچگونه نشتی داشته باشند .

راکتورها

a.        توزیع کننده ورودی ، توزیع کننده ها خنک کننده : متالوژی ، نوع ، اندازه های سوراخها آزادی برای انبساط

b.      سینی های جمع آوری و توزیع بخار / مایع : نشتی ، موقعیت  عمودی، نشتی مایع bubble cap ها و riser  ها ، متالوژی ، جهت گیری ، طول

c.       تورهای ساپورت کاتالیت : متالوژی ، نوع توری ها و ابعاد ، نوع و اندازه غربالها ، ساپورتها جوشکاری

d.      نازلهای تخلیه کاتالیت : متالوژی ، جهت گیری ، طول

e.       تروموونها: جهت گیری ، طول ، متالوژی

f.        باید در نظر داشت که مقادیر کافی از پیچها ، واشرها و نگهدارنده ها در اندازه و جنس مربوطه   جهت  دوباره بستن هر بخشی از درون راکتور که باز شده در دسترس باشند .

g.       تمیز کاری :

همه وسلها و برجها و درامها  و مخازن وغیره در صورت نیاز قبل از بستن نهایی و BOXUP کردن باید تمیز شوند.

تمیز کاری نهایی توسط تیم پیش راه اندازی انجهم می گیرد بخصوص اگر وسل مربوطه بخشی از یک دنباله متوالی تمیز کاری باشد .در این گونه موارد معمولاً وسل نهایتاً بعد از بازرسی  و اطلاع از تمیز  بودن بسته BOXUP  می شود .اگر وسل بعنئان یک ظرف جداکننده استفاده می شود مطمئن شو.ید که هوا از ظرف به خطوط تخلیه شده و برنمیگردد. وقتی وسل بعنوان وسیله جمع آوری استفتده می شود فقط باید بعد از تمیز کاری نهایی بسته شود .

تمیز کاری وسل معمولاً با توجه به جنس  تجهیز به روشهای مختلفی انجام می شود.

جنس داخل تجهیزات معمولاً عبارتند از :

کربن استیل

استنلس استیل

کربن استیل پوشش داده شده با مواد پوششی متفاوت

روشهای زیر بکار برده خواهد شد :

تجهیزات کربن استیل :

تجهیزات کربن استیل  در صورت نیز باید توسط  Brush زدن  یا سائیدن از هرگونه زنگار و رسوبات پوسته ای و

ر وغن های محافظتی و غیره قبل از بستن پایانی تمیز شود.

بعد از یک بازرسی موفق با خیال  راحت تجهیز را می توان توسط گسکت  نهایی بست . درطول فاز پیش راه اندازی همه فعالیتهای مربوطه به Piping چنین تجهیزی باید با دقت انجام گیرد تا تجهیز پر نشود .

( تمیز شدن Piping باید  پس از جدا کردن Piping در محل فلنجهای اتصالی تجهیز و نازلهای تجهیز صورت پذیرد . در صورتی که اولین بار بخواهیم تمیز کاری انجام دهیم ) .

Flashing ( شستشو  با آب پر فشار )  نباید به سمت وسلها یا برجهایی که دارای بخشها و اتصالات درونی هستند هدایت شوند .

 توجه :

مخازن ذخیره باید از هر گونه رسوب های خوردگی یا زنگارهای پوسته شده و غبار تمیز شود .بسته به شرایط اولیه این مخازن ممکن است لازم شود تمیزکاری توسط  Sand  Blushing انجام پذیرد .سپس این تانکها باید تحت اتمسفر نیتروژن قرار گیرد تا از خوردگی آنها جلوگیری شود . ( در صورت نبودن نیتروژن از هوای خشک استفاده شود).

 

تجهیزات استنلس استیل:

 تجهیزات استنلس استیل قبل از بررسی نهایی باید توسط پارچه تمیز شود ( نباید از Wire Banish استفاده شود ) پس از بازرسی موفق تجهیز را می توان خیال آسوده توسط گسکت بست .

 

کربن استیل با روکش :

این تجهیزات باید با استفاده از اسپری آب تمیز شوند تا از آسیب دیدن پوشش جلوگیری شود .

توجه : برای تجهیزاتی که بخشهای درونی آنها باید در طول فاز پیش راه اندازی نصب شوند بازرسی نهایی بعد از نصب بخشهای داخلی انجام گیرد .

  

بازرسی نهایی

 بعد از هیدروتست ( روی یک سیستم /     ) و در صورت لزوم تمیز کاری و خشک کردن یک بازرسی نهایی باید انجام گیرد . در صورتیکه وسل ها در Shop  تست شده اند  دیگر نیازی نیست که در واحد دوباره تست شوند ولی ممکن است شامل بخشی از تست سیستم Piping باشند. تمیزی وسل را به دقت بررسی کنید. بعد از بازرسی نهایی وپس از مطابقت کامل با اسناد( BOX UP/ بستن نهایی ) بلافاصله وسل را ببیندید. توجه داشته باشید  که BOX UP کردن نهایی پس از تائید بررسی توسط گروه پیش راه اندازی ، انجام میگیرد . BOX UPنهایی وسل ها پس از عملیات  Blooming  flashing در طول فاز پیش راه اندازی انجام پذیرد.

بنابرایت یک وسل در صورت نیاز پس از بازرسی مطابقت با نقشه های ، بطور موقت توسط گروه پیش راه اندازی بسته می شود تا زمان بازرسی نهایی.

هشدار :

قبل از ورود به یک وسل ، اقدامات احتیاطی ایمنی واحد باید در نظر گرفته شود که شامل موارد : gas test و o2و پوشیدن هارنس ایمنی و داشتن یک نفر همراه که بیرون وسل ایستاده است . اگر وسلی فرد همراه نداشته باشد ورود نباید صورت گیرد .

 2-1-2  پمپها

a)      چک اولیه

بحرانی ترین دوره عمر یک پمپ در طول راه اندازی اولیه و چند دقیقه بعد از آن است  . نصب مناسب  و راه اندازی ، برای داشتن کارکرد بدون نقص لازم وضروری است . فبل از اینکه تجهیز برای اولین بار راه  اندازی شود موارد زیر باید بررسی شود :

•         دستور العمل های عملیاتی شرکت سازنده را بدقت مرور کنید .

•         بررسی کنید که نصب کلی انجام گرفته و کامل است .

•         بررسی شود که پمپ و راه اندازی کاملاً هم محور شده اند .

•         بررسی شود که خطوط آب خنک کننده متصل و در سرویس باشند که مورد نیاز : پداستال ، ژاکتهای بیر یلنگ ها ،  محفظه آب بندی وغیره می باشد  آب خنک کننده را به  Housing bearing و محفظه های آب بندی و غیره بر----- سازید تا Flush  شود .

•         بررسی خطوط gland یا  seal oil پمپ هایی که معمولاً بصورت یک بسته می باشند و در server گرم بکار می روند معمولاً مجهز به  gland  oil  هستند . وقتی یک پمپ مجهز به مکانیکال سیل می باشد .مشخص کنید که تمامی اجزاء سیستم flushing مانند، استرینرها، جداکننده ها ، اریفس ها و خنک کننده هادقیقاً نصب شده  و تمیز اند . بسیار مهم است که سیستم flush تمیز  باشد زیرا  flush کثیف ضایع باعث ضایع شدن و از دست رفتن سیل ها می شود .

•          مشخص شود که بیرینگهای شنفتها تمیز و کاملاً روانکاری شده اند .همه بیرینگها باید  flush کردن تمیز و روانکار مناسب با مقدار مناسب تامین شده باشد . سوابق برای نوع روانکارمورد اسشتفاده وتاریخ روانکاری بعدی باید ثبت شود .

•         صافی های موقت آماده شده برای ساکشن هر پمپ باید در قسمت بلاک ولوهای ساکشن نصب گردند این صافی ها باید مرتباً تمیز شوند . بجز در موارد بخصوص حساس که نیاز به نصب یک نوری ریز روی هر دو پمپ  A, B است ،معمولاً کافی است که یکی از پمپها با --- ریز مجهز شود ( مثلاً در همه جا پمپ A ) در نتیجه پمپهای A به عنوان اولین اولویت در راه اندازی اولیهاستفاده می شوند . سپس وقتی که صافی ها موقت دیگر مورد نیاز نبود باید با صافی های دائمی تعویض گردند تا پمپ از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند.

•         پمپها در سایت تست hydrostatic نمی شوند .

 

b)     تستهای چرخشی

وقتی که سیستم های piping  به اندازه کافی تکمیل شد . بدین معنی است که یک سیستم یازیر سیستم می توانند از فعالیتهای ساخت و ساز خلاص و وارد  فعالیتهای پیش راه اندازی برای عملیات dynamic گردد .

بعضی از پمپها در عملیات قرار می گیرند تا مشخص شود آیا در شرایط مکانیکی قرار دارند یا نه و جهت اینکه مشخص شود که سیستم های ساپورت صحیح نصب شده اند و همچنین تست راه اندازی در نظر داشته باشید که دیگری غیر از سیال طراحی همیشه امکان پذیر نیست .بعنوان مثال موقع استفاده از آب ایجاد اثرات مضر می کند که ممکن است موجب آسیب دیدن مکانیکال سیل ها گردیده و آب وارد سیستم گردد آن هم در جایی که قبل از راه اندازی اولیه لازم است  به طور موثر و جدی خشک باشد .

سیال مسیر شونده برای تست راه اندازی یک پمپ در صورت اجرایی بودن  معمولاً آب است .

بسته به اختلاف SG بین آب  و سیال طراحی ، باید  مراقب بود که به پمپ های الکترو موتوری بار اضافی وارد شود آمپر پمپها سانتریفیوژی الکترومتوری باید نمایش داده شود . اگر مقدار جریان کشیده شده خیلی زیاد باشد ولو خروجی باید محدود  شود تا آمپر کشیده شده توسط موتور در محدوده مجاز قرار گیرد در نظر داشته باشید که مینیموم فلو پمپ دسترس باشد .

توجه

تست چرخشی پمپها فقط موقعه ای که عملی باشد  باید انجام گیرد انتخاب پمپ هایی که باید تحت تست چرخشی با آب قرار گیرد توسط گروه پیش راه انداز ی / راه اندازی انجام می گیرد . و لیست مربوطه در دستورالعمل پیش راه اندازی تهیه خواهد شد .

 

 

c)      پمپهای سانتریفیوژی

گامهای زیر موقع تست چرخشی پمپ سانتریفیوژی باید انجام گرفته باشند :

•         پرسنل راه اندازی باید اسناد همراه با پمپ و راه انداز کارخانه سازنده آشنا بوده و باید از دستور العلهای ویژه در آن اسناد پیروی شود .

•         ولو ساکشن را بازکنید .

•         بررسی کنید که سیل نشستی نداشته باشد ( اگر سیل چک شده است ، چک کنید که مهره های پکینگها خیلی شل نباشند ) و اتصالات سیل Flashing و آب خنک کننده بدرستی انجام گرفته باشد .

•         شفت پمپ  سانتریفیوژی را با دست بچرخانید و مطمئن  شوید که آزادانه می چرخد  اما این کار را در صورتی که کلید استارت قفل شده هرگز انجام ندهید .

•         مطمئن شوید که چک محوری بودن برای شفت پمپ ، پفت راه انداز و کوپلینیگ  انجام گرفته  باشد .

بررسی کنید که محافظ کوپیلینگ به طور ایمن روی شفت قرار گرفته باشد .

بررسی کنید که  سیم ارت الکترو موتور درست نصب شده باشد .

بررسی کنید که PG خروجی نصب و عملیاتی است .

بررسی کنید که تکنسین برق  منبع برق پمپ را در ساب استیشن را ---- کرده باشد .

بررسی کنید که اگر پمپ در یک سیکل بسته از یک وسل قراردارد . ----- وسل باز باشد تا از آسیب احتمالی در اثر خلا جلوگیری شود یک روند ویژه همراه PID  مارک شده برای راه اندازی پمپ با آب منتشر خواهد شد پیش راه اندازی واقعی .

موقعی  که یک راه اندازی با آب تدارک دیده شده سیکل سیستم باید بدقت از دیگر بخشهاایزوله شده باشد آب جبرانی باید برای پر کردن کامل لوپ کافی  وعلاوهبرآن یک --- در دسترس مناسب برای پمپ ها باقی بگذارد .

مقدمات ونت پمپ به منظور آسترکاری Piping  را بررسی کنید ، در صورت یکه پمپ Selfventing  نباشد . مشخص کنید  که اتصالات ویژه مانند  blood ها و drain ها بدرستی نصب شده باشند .   

•         استرینرها  باید قبل از هم محور کردن پمپ ها نصب گردند . یک استینر برای خط ساکشن هر پمپ در طول راه انداز ی اولیه بایدتهیه شود . به منظور جلوگیری از آسیب دیدن پمپ ها در طول flushing  با آب استرینرها ممکن است به طو ر موقت توسط مش اسکینرهای  20 یا آنچه که سازنده پمپ مشخص کرده پوشانده شوند. بعد از تکمیل flushing   با آب پرده موقت را برداشته و دائمی آنرا قرار دهید .

توجه :

به منظور جلوگیری زاز صدمه دیدن تجهیز پمپها سانتریفیوژی چند مرحله ای که سیال سرویس از نوع سبک می باشد ( SG کمتر از حدود 8/0) نباید با آب Run  شود .

همه ولوهای موجود در Loop باید باز شوند بجز کنترل ولوها ( که از کنترل روم به طور Man  بسته شده اند ) و ولوهای خروجی پمپها سپس اپرتور کنترل پنل باید اطلاع دهد که سیستم آماده برای راه اندازی است .

در صورت امکان موتور روی یک پمپ سانتریفیوژی با ولو دیسچاج باز را استارت نکنید چون این کار باعث اعمال یک بار اضافی روی موتور آن اعمال می شود ، ( مگر اینکه تصریح شده باشد که د ر موارد استارت خودکار با ولو کاملاً باز استارت شود )

•         وقتی یک پمپ گرم توسط چرخش عبور جریان از میان  ان توسط پمپ مجاور گرم باقی می ماند ، شفت موتور ممکن است به آرامی در خلاف جهت چرخش نرمال بچرخد . اگر ک پمپ که در این حالت در حال چرخش است استارت شود یک بار اضافی روی موتور اعمال می شود . بنابراین  اگر یک پمپ  standby همچنان به آرامی در حالت چرخش است  عمل سیرکولاسیون را قبل از  استارت قطع کرده یا کاهش دهید بعنوان یک   قانون کلی ، هیچوقت یک موتور را بیش از حد نیاز  مرتباً خاموش و روشن نکنید چون اینکار باعث آسیب دیدن روتور موتور می شود به ویژه برای موتورهای با توانهای بالا ( بیش ازسه بار استارت در ساعت برای موتورهای متوسط یا ولتاژ بالا پیشنهاد نمی شود )

مطمئن شوید که پس از  هوا  گیری casing، پمپ پر از مایع است . در این صورت پمپ را می توان استارت کرد . بررسی کنید که ولو خروجی باز باشد پس از آن دکمه استارت را بزنید . پس از آن پمپ سرعت می گیرد . بلافاصله PG روی خروجی را چک کنید اگر هیچ فشاری را نشان نمی دهد پمپ باید  متوقف و علت بررسی شود . اگر فشار  رضایت بخش باشد . ولو خروجی باید به آرامی بازشود تا به  دبی مطلوب برسد.

اپراتور سایت باید نشتی های سیستم ، کارایی کلی پمپ و اضافه بار روی پمپ را چک کند.

علائم گرم شدگی  بیرینگهای پمپ ها و محرکها باید چک شود و لول های روغنی دوباره چک شود محفظه آب بندی از نظر گرم شدگی چک شود .  Packing gland ( برای پمپهای بدون مکانیکال سیل) در صورت لزوم شل یا سفت شود مطلوب است که در شروع راه اندازی اجازه دهیم مقددار قابل توجه ای نشتی در محفظه آب بندی وجود داشته اشد تا پکینگ قادر به حرکت در آن باشند . گم شدن پوسته پمپ می تواندنشان دهنده مالش درونی باشد .

پمپ باید برای تقریباً 1 ساعت کار کند . سپس به منظور هرگونه تنظیمات ضروری و بررسی تستها از لحاظ سفتی پمپ خاموش شود . از آنجا ییکه امکان Run پمپ در دمای عملیاتی ممکن نیست . چک نهایی در زمان عملکرد نرمال باید با سوئیچ کردن به پمپ یدک انجام گیرد . 

d)     پمپهای رفت و برگشتی / دوزینگ پمپها

گامهای زیر موقع تست چرخشی پمپ سانتریفیوژی باید انجام گرفته باشند :

همه موارد مشابه پمپ های سانتریفیوژی بجز چرخاندن با دست انجام گیرد .

بررسی کنید که ولو ایمنی نصب شده باشد و از خروجی به لاین ورودی تخلیه کند.

بررسی کنید که کنترل استرک که بصورت دستی قابل تنظیم است روانکاری شده  وآزادانهه حرکت کند

•         بررسی کنید که لول عملیاتی نرمال  روغن در   sightglass دیده شود .

ولو خروجی را کاملاً باز کنید .

پمپ را OFF/ON کنید و گوش کنید آیا صدای ماش واضحی شنیده می شود .

همه پمپ ها در طول سیر کولاسیون اولیه و مخصوصاً موقع اولین راه اندازی باید از ---- تحت نظرقرار گیرند.

هیچوقت یک پمپ رفت و برگشتی را با خروجی بسته استارت نکنید .


2-1-3 موتورهای الکتریکی

به منظور اجرای Run کردن  موتورهای برقی جهت بررسی جهت چرخش آنها همگام با بازرسی نهایی کار عملیات برقی ، تست ها وآغاز سازی های ذیل باید انجام گیرد :

همه  breaker و Switches ها باز شوند .

همه breaker ها چک شودتامطمئن شوید که عاری از هرگونه جسم خارجی هستند .

بررسی کنید که ارت تمامی تجهیزات برقی وسلها و همچنین فوندانسیونها مطابق نقشه ها  ومشخصات تعیین شده  متصل شده باشند.

بررسی کنید که کابل ها بدرستی روی سینی ها ی ساپورت بدرستی نصب شده و تجهیزات برقی صحیح نصب شده اند

بررسی سیستم ارت به منظو اطمینان از پیوستگی ومقاومت آن

بررسی سیستم  خطوط لوله و اتصالات برقی در فلنجها از لحاظ پیوستگی و مقاومت  .

هر دو سوئیچ قطع کننده  انتقال اصلی اولیه بسته شود .

سوئیچ گیرbreaker هایاصلی راببندید .

ولتستر رو ی سوئیچگیر اصلی را چک کنید ، ولتاژ باید مناسب باشد .

•         همه هیترهای   thermal overload را یررسی کنید .

اولین سوئیچگیر فیدر breaker ها و سپس دومی و غیره ... راچک کنید .

بریکر اصلی اولین mcc راببندید. سپس بریکر استارتر همه موتورها ببندید و همین کاررا برای Mcc های دیگر تکرار کنید .

همه موتورها را از لحاظ روانکاری بررسی کنید .

چرخش هر موتور این اطمینان را حاصل می کند که تجهیزی که توسط موتور می چرخد ( مانند پمپ یا کمپرسور و غیره ) یا از اتصال با موتور جداشده  یا آزادانه می چرخد .

قبل از زدن سوئیچ هر تجهیز برقی گرفتن موافقت مهندس برق لازم است .

وقتی که موتوری با فشرده

 

2-1-4 محرک های کمپرسور و توربین

دستور العمل های مفصل راه اندازی محرک کمپرسور توربین توسط کارخانه سازنده تهیه شده است . راه اندازی اولیه باز کردن ماشین باید زیر نظر نماینده شرکت سازنده انجام گیرد ( فقط برای راه  اندازی اولیه ) نماینده سازنده ، کمپرسور ، محرک وسیستم روغن روانکار و روغن سیل ( کمپرسور سانتریفیوژی ) را پیش از اولین Run – in ماشین چک مقدماتی خواهد کرد مواردی که پوشش داده خواهدشد ( ولی محدود به اینها  نمی شود ) عبارتند از :

بررسی  هم محوری محرک کمپرسور

بررسی کیفیت گروتینگ فونداسیون وساپورت تجهیز

خارج کردن روغن استفاده شده در عملیات flushing از بیرینگها و سیل ها

بررسی clearance سیل بیرینگها ( قبلاً موقع نصب انجام گرفته )

بررسی خطوط لوله ورودی و خروجی از لحاظ مناسب بودن ساپورتهای ارتعاشی

Flush کردن روغن روانکار و شبکه روغن هیدرولیک وسیل

تنظیم سیستم روغن سیل کننده کمپرسور سانتریفیوژی جهت راه اندازی و عملیات بدون اشکال و روان شامل آلارمها و تست عملکردهاتریپها ( با همراهی و حضور تیم پیش راه اندازی )  

نصب اریفیس ها در تریپ مربوط به روغن های کثیف و خطوط پرج مخزن روغن

Run  کردن پمپ های کمکی روغن روانکار و سیل

برقرار کردن لول های نرمال روغن در سیستم های روانکاری و سیل

وقتی که چک ها ی اولیه تکمیل شده کمپرسور و راه اندازی باید برای راه اندازی آماده شوند . از آنجایی که این ماشینها مهم بوده و گرانترین بخش از تجهیزات فرآیندی می باشند . راه اندازی مناسب و مطلوب آنها را با سعی خطا نمی توان انجام داد . نظارت شرکت سازنده را در مورد هرکدام از مباحثی که اینجا  ذکر شد باید مد نظر قرار داد .

 

 

 

 

2-1-5 خنک کننده های هوایی/ پنکه های چگالنده

پس از اینکه موتور بصورت مجزا Run شد ،قبل از Run فن باید چک استاتیک انجام گیرد مطمئن شوید که بخش برق باید موتورهای مجزا (  Uncouple) را پیش از اینکه به زمان احتمالی راه اندازی  برسند Run آزمایشی کنند سپس موار زیر را چک کنید :

گزارش برقی برای آمپرموتور چک کنید .

بررسی کنید که  گریس محافظتی  پاک شده و با گریس صحیح تعویض شود .

بررسی کنید که  تمسه ها روی پولی قرار گرفته باشند .

بررسی کنید که  همه آشغالها و خرده ریزها از محوطه خنک کننده های هوایی تمیز شده باشند .

بررسی کنید که  هیچ سیتم برقی لخت و رها نباشد .

بررسی کنید که  گرتینگ Plat formفنهای هوایی در مکان درست نصب و این باشند .

بررسی کنید که  سوئیچ های Start/ STOP کاملاً نصب شده باشند .

بررسی کنید که  روغن مناسب موتور سفارش داده شده و مخزن روغن محافظتی ( Light) اگر وجود دارد برداشته شده باشد .

بررسی کنید که  موتور فن درست بچرخد و ارت آن برقرار باشد ( نه موقعی که موتور ددارای برق است)

درجه تیغه فن را براساس مشخصات کارخانه سازنده  تنظیم کنید . موقعی که فن در سرویس قرار دارد  اگر آمپر موتور خیلی بالا یا خیلی پایین باشد ممکن ا ست نیاز به تنظیم دوباره زاویه باشد  . 

سوئیچهای  shatclern  ارتعاش را با رساندن به لول مجاز ایمن ارتعاش تنظیم کنید .

اگر فن توسط تسمه می چرخد تسمه های محرک را از لحاظ کشمکش تنظیم کنید و موقعیت تسمه را چک کنید .

مطمئن شوید که صفحات ایمنی فن در مکان  صحیح نصب شده باشند .

تخته های  چند لایه ای که ممکن است روی تیوپها بسته شده باشند را باز کنید .

اگر بادگیر وجود دارد عملکرد آنها را بررسی کنید.

 وقتی که همه بررسی های بالا انجام گرفت برای مدت 4 ساعت ( به استثنای مدت زمانی که توافق شده ) test run کرده و موارد زیر را بررسی کنید :

بررسی کنید که آمپر در محدوده نرمال باشد .

هرگونه صدا از بیرینگ یا موارد دیگر را بررسی کنید .

مطمئن شوید که پولی ها  صدای جیغ یا هرگونه صدا ی غیر معمولی نداشته باشند ( تسمه ها ممکن است محکم بوده و روی بیرینگ ها اثر بگذارند .

بررسی کنید که  همه تسمه های پولی باقی بمانند ( تسمه های که پایدار می مانند می توانند انحراف پولی را نشان دهند )

بررسی کنید که  بررسی کنید که  تیغه های فن های هوایی هیچگونه صدای نابهنجار ایجاد نمی کنند .

بررسی کنید که  فن های هوایی  که روی یک سلول در حرکتند سرعتهای یکسانی داشته باشند


یکی یکی فن های هوایی  را متوقف کنید و زیر آن بایستید و موارد زیر را چک کنید :

بررسی کنید که  موقعی از حرکت ایستادن هیچگونه صدای نابهنجاری رخ ندهد .

  بررسی کنید که  فن هوایی به آرامی و نرمی بایستد .

 میزان گرم شدن موتور را با لمس دست چک کنید ( اگر بیش از اندازه گرم است به بخش برق اطلاع دهید)

هشدار

اگر موتور درون یک توری پوششی محافظتی قرار دارد و به گرم شدن آن مظنون هستید یا اگر هر کار دیگری روی فن لازم  است صورت گیرد هیچوقت خودتان اقدام به برداشتن توری محافظ نکنید. متخصص برق را خبر  کنید تا طبق دستور العمل ایمنی متداول مربوط به عایق کاری برقی از sub station بریکرهای برقی موتورها را

Tag off  و lock  shut  نماید .

قبل ار بکار بردن خنک کننده هوایی جهت عملیات انتقال حرارت run-in را تکمیل کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-6 گرم کن های آتش

فبل از خشک کردن رمزکتوری بازرسی و چک موارد مهم زیر باید انجام گیرد :

A.            ابزار دقیق

کنترلرها و لگلاتورها ، ثبت کننده های فلو، فشار  و دما : صفر را تنظیم کنید تا مقادیر طراحی شده ، وضعیت نرمال

B.               اتصالات

*        ترموکوپلها : طول ، مکان و اتصال صحیح کابلها

*           اتصالات کنترلی ( فشارها ، دماها )و نمونه گیری

در صورت  عدم استفاده  از اتصالات باید آنها را با پلاگ رزوه ای یا فلنچ Blind بست .

*        تمامی ابزار دقیق که بخشی از سیستم کنترل ایمنی هستند را چک کنید .مطمئن شوید که بررسیهای ضروری سیستم کنترل برنرها انجام گرفته باشد .

*        مطمئن شوید که وضعیت توقف حداقل روی سیستمهای FG و هوای احتراق ( الگر وجود دارد ) نصب شده باشد.

 

C.                  دمپرو دودکش

حالت کاملاً باز و حداقل باز بودن دمپر باید به صورت بصری دیده شود . حرکت دمپر باید آزاد و بدون مزاحمت انجام گیرد . موقعیت نادرست به طور اصولی عملیات کوره را تحت تاثیر قرار خواهد داد و می تواند منجر به اشکالات عمده ای در نرخ  firing شود . محرکهای بادی کنترل ها را از لحاظ عملکرد مناسب چک کنید ( اگر وجود دارد )

D.               کویلهای لوله ای

خطوط لوله روی مشعلها باید بدون تنش باشند ، بعد از پیاده کردن پایپینگ مشعلها باید برداسته شوند  و تدارکات مربوط به انبساط کویلهای لوله ای چک شود

 

E.       پایپینگ مشعلها

خطوط لوله روی مشعلها باید بدون تنش باشند.بعد از پیاده کردن پایپینگ مشعلها با استفاده از هوا خطوط را از آشغال پاک کنید . تمیزی خطوط برنرها از اشکالات بزرگ در طول راه اندازی جلوگیری می کند .

 

 

 

F.    برنرها

هر برنر را برای موارد زیر بررسی کنید:

*        جهت گیری  شبی igniter شمعک  و مشعل اصلی مطابق نقشه نصب شده باشد .

*        موقعیت مشعل در محفظه احتراهق و موقعیت نسبی برنرها با رفرکتوری

*        عملکرد آزادانه air register مشعل ها 

*        همه آشغالها را از دهانه مشعل ها برطرف کنید .

تنظیمات Opining برای تمامی مشعلها باید یکسان باشد :

*        بررسی کنید که جرقه مناسبی بدست آید

*        مطمئن شوید که پنجره های بازرسی تمیز بوده  و زبانه ها( flap) آزادانه حرکت می کنند.تمیزی عناصر گوناگون – مانی فولدها – نیپتل ها و gastip ها مهم است .

 

 

G.      رفرکتوری ( آجرنسوز)

آزمایش چشمی  رفرکتوریس باید انجام گیرد و با شرایط بعد از خشک کردن مقایسه شود . کف کوره ها را از لحاظ وجو آشغال بررسی کنید .

  

H.      متفرقه

بررسی موارد زیر :

*  بهره برداری و نهایی کردن کارها ، بستن مدخل و راه ها ،درهای مشاهده و انفجار ، پمپ هولها  محل تقاطع تیوپها

*  کنترل موقعیتها و جابجایی تمامی ساپورتها و محافظه های تیوپها

*  همه ولوهای دستی ، بخصوص خطوط بخاری که در حال تنفس هستند .

 

2-2 بازرسی لوله ها

 2-2-1 ساپورت های       Slid  و   Anchor   مربوط به خطوط لوله

همه توضیحات کابردی مربوط به ساپورتها ی متحرک روی وسل ها در مورد  Piping نیز صادق هستند .

خطوط مستقیم طولانی در موقعی که دما بالا می رود باید از لحاظ خمیدگی چک شوند . خمش باعث در رفشار قرار دادن لوله و نهایتاً خرابی لوله می گردد . قانون سر انگشتی اینست که اگر فردی بتواند با چشم خمیدگی را تشخیص دهد این خمیدگی بیش از حد مجاز است .مطمئناً‌ این  تنها پدیده ای نیست که ساختمان  و هم محوری لوله را تحت تاثیر قرار می دهد . علت  احنمالی خمش اینست که دوسر لاین  سهواً  Anchor شده که باید چک و تصحیح شود .

 2-2-2 ساپورت های فنری

*        بازرسی قبل از تست هیدرو استاتیک

بررسی کنید که متوقف کننده های فنر نصب شده باشند اگر متوقف کننده های ساپورتها ی فنری خط بخار نصب شده باشند . وزن لاین در مدت هیدروتست می تواند فنر را دفرمه کند . مشخصات متر بنابراین تغییر خواهد کرد و عملکرد آن طبق آنچه قبلاً پیش بینی شده نخواهد بود . لوله ای  که در حالت نرمال آب منتقل  می کند تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت چون فنر برای وزن آب طراحی شده اما بجای اینکه همه را تعویض کنند ساده ترین حالت اینست که ساپورتهای فنری همگی با Stop هایشان نصب شوند .

 *        بازرسی بعد از تست  هیدرو استاتیک

بعد از تخلیه  آب و پیش از هرگونه گرم شدن  Stop فنرها باید برداشته شود . اگر Stop ها برداشته شود فنرها منعطف نبوده و در اثر انبساط حرارتی لاین ، نازلها تحت فشار شدید قرار گرفته و ممکن است آسیب ببینند.

بعد از اینکه Stop فنرها برداشته شد بررسی کنید که نشانگر فنر جایی بین نقاط گرم و سرد حک شده روی ساپورت قرار گیرد . انبساط حرارتی  لاین منجر به فشردگی یا کشیدگی فنر خواهد شد .

اگر نشان گر فنر بین  تنظیمات سرد وگرم نباشد . قبل از اعمال بار کامل  روی    فنر می تواند کاملاً فشرده یا کشیده  شود .

 

 

 

 

 

2-3            بازرسی تجهیزات برق

 

برای رسیدن به مرحله تکمیل مکانیکال ، بخش وسایل یرقی نیز پیش راه اندازی می شوند ، مثلاً موتورهای الکتریکی  Run  اولیه شده اند ( جهت تست موتور و چک چرخش) . ممکن است که تست موتورهای مجزا شده در طول دوره زمانی آماده  شدن برای پیش راه اندازی انجام گیرد .در فاز راه اندازی واقعی ، تستهای عملکردی زیر برای سیستم های برقی انجام خواهد گرفت :

       برای موتورهایی که بیش از یک کنترل و عملیات خودکار دهند ابتدا راه اندازی دستی را چک کنید .سپس خودکار را تست عملکرد هرکنترل این اطمینان را می دهد که کنترل مطابق نیاز مندیهای عملیاتی کار می کند .

      مدارهای کنترل لیتر لاک شده برای اجازه استارت Shut down خودکار باید چک شود . جهت اطمینان از عملکرد  مناسب رله و کنترل ولو از هر تابع آلارم .

بررسی کنید که منبع تغذیه اضطرای جهت انجام عملیات صحیح در صورت قطع برق نصب شده باشد .

بریکر لوله ترانسفور ماتور روشنایی را ببینید .

بریکر  فیدرها ی پلنهای توزیع روشنایی و روشنایی اظطراری را ببندید .

تمامی Seal  farthing چک شود تا مطوئن شوید که با ترکیب  سیل کننده پر شده اند .

همه ضد انفجارها  ، کیپ کننده بخار ، گرد وخاک  وکیپ کننده آب و هوا دقیقاً بسته شده  و ایمن می باشند

همه name plate ها و  شاخه ی پنل رو شنایی را چک کنید تا مطمئن  شوید .که بریکری مدار مربوطه را کنترل می کند .

   

موتورهای الکتریکی

 استفاده از موتورهای الکتریکی در Plant  بعنوان محرک تجهیزات متحرک مانند پمپها ، خنک کننده های هوایی و غیره بسیار رایج است . بنابراین اهمیت اساسی دارد که قبل از تلاش برای راه اندازی هر تجهیز دارای محرک برقی هم محرک ( موتور ) و هم پمپ جهت راه اندازی آماده باشند .

قبل از زدن کلید on هر تجهیز برقی باید با مهندس برق هماهنگی صورت گرفته باشد .

 

2-4            آماده سازی ابزار دقیق

راه اندازی ابزار دقیق وقتی انجام میگیرد که Plant در حال فعالیت باشد . بیشترین توجهات باید معطوف به اندازه گیری های دبی مایع باشد . پایپینگ ابزار دقیق اختلاف فشاری باید تخلیه و از هرگونه تجمع آب و کثافات پاک  شود  و صفر ابزار دقیق باید تنظیم شود تا در بورد ابزار دقیق نیز یک صفر درست  و در رنج صحیح قابل خواندن مباشد کنترلرها باید  tune شوند . صفر لول ترانسمیتر های بین سطحی باید بررسی و تنظیم شوند .

پسماند های جوش، رسوب و آشغالها باید از کنترل ولوهای     حذف شوند . سیار عیوب باید اصلاح شود . بازرسی و راه اندازی آنالایزرها باید شامل توجه به طول  خطوط نمونه گیری ، بودن آنالایزر تجهیزات کمکی ، مانند گاز حمل کننده برای کروماتوگرافی و دیگر موئاردی باشد که دستور العمل هر آنالایزر خاص نشان داده شده است .

آنالایزرها باید بازرسی ، کالیبره و مطابق با دستورالعمل نشان داده شده در --- آنها راه اندازی شوند . یک مهندس ابزار دقیق باید بر نصب نظارت کرده و سرپرستی کالیبراسیون و راه اندازی اولیه را بر عهده بگیرد ممکن است برای آنالایزرها ی خاص نیاز باشد . کروماتوگرافها باید بازرسی شوند تا اطمینان حاصل گردد که تمامی خطوط پایپینگخارجی و سیم کشی تکمیل بوده و هیچ تکه ای از آن در حین حمل ونقل مفقود یا معیوب نشده باشند .

تست های عملکردی برای لوپهای ابزار دقیق باید پیش از استارت آپ انجام گیرد تا از کارکرد صحیح وسایل ایمنی اطمینان حاصل شود . اینتر لاکهای سیستم ESD و عملگرهای Remot/ Local  

اقدام به بررسی های زیر : ابتدا پیش از انرژی دار کردن ابزار دقیق موجود در سایت و سپس حرکت به سوی لوپ چکهای انرژیدار شده ، مطمئن شوید که چک های استایک زیر عملاً انجام گرفته باشند :

هوای تمیز قبل از اتصال به ابزار دقیق

هدر تامین هوای ابزار دقیق را با دمیدن هوای تمیز و خشک تمیز کنید و سپس تست نشتی  انجام دهید .

رسیدگی کنید که تیوبینگ ابزار دقیق متصل شده باشد و هوای ابزار دقیق روی تجهیز وجود دارد .

تست نشتی راذ از ابزار دقیق تا خطوط  فرایندی و تجهیزات انجام دهید .

در صورت  لزومموقع تست فشار و نشتی اجزاء نصب شده روی لاین را ایزوله کرده یا بردارید مانند : کنترل ولوها سنجنده های توربینی و جابجایی مثبت ( معمولاً از قبل در کارگاه انجام می گیرد )

نصب دوباره ی قطعات بعد از تست موفق سیستم

بررسی قطر داخلی سوراخ اریفیس ها و اسناد مربوطه

نصب اریفیس پلیت ها بعد از تکمیا تست ، تخلیه و Flushing  و تمیز کردن

اجزاء نصب شده روی خطوط جهت Flushing و تمیز کاری ایزوله کرده یا بردارید  پس از پایان  عملیات  دوباره نصب یا متصل شوند .

تعیین موقعیت صحیح و نصب درست ابزار دقیق روی لاین ( جهت درست کنترل ، وضعیت fail آنها ، اریفیس پلیت در جهت  صحیح نسبت به جریان نصب شده باشد و غیره )

اجرای همه تستهای غیر عملیاتی ابزار دقیق را تضمین می کند : حذف گیره های حمل ونقل بررسی حرکت عقربه ، تعیین و تنظیم قابلیت ابزار دقیق جهت اندازه گیری ، بکار انداختن ، حرکت دادن و غبره در جهت و روش مطلوب مورد نیاز  فرآیند ( کنترلرهای مسقتیم یا معکوس و غیره )

انجام لوپ چک های  عملکردی و ثابت شده عملکرد صحیح ( برگه ثبت پیش راه اندازی با دیاگرام لوپ مربوطه

کردن ترانسمیترها و ابزارهای کنترلی باز کردن کردن اتصالات فرآیندی در سنسور های اولیه و رگلاتورها و تنظیم حالت کنترل جهت کنترل خود کار تجهیز به منظور بارگذاری کردن و به سرویس آوردن واحد فرایندی )

از DCS  قابلیت عملیاتی سیستم و روابط ها به زیر سیستم ها را بررسی کنید .

سیم کشی ترموکوپلها باید چک شود تا از اتصال سیم ها  به قطبهای مربوطه دو کلاهک  ترموکوپل اطمینان حاصل گرددصحت عملکرد تک تک نشانگرها ی دمایی ( TI) روی بوردکاربری را انتخاب یک نقطه می توان چک کرد . با باز کردن هوا در  کلاهک ترموکوپل  و بررسی  اینکه نشانگر دمایی نیروی محرکه بالاتری نشان می دهد یا مدار باز  را همین کار را می توان برای کنترل کننده ها ی ثبت کننه دما روی یورد کنترل انجام داد .

لوپ چک عبارت است از چک ورودی ها و شبیه سازی کردن آنها روی ترانسمیتر ها و دریافت پاسخ از بورد کنترل ابزار دقیق .

خروجی کنترلرها باید به صورت دستی تنظیم گردد و کنترل ولوها باید برای پاسخ زیر نظر گرفته شوند .توجه ویژه ای باید به لوپ ها ی و سیستم های پیچیده شود ( ماشین آلات میاتجی DCS وغیره )

 

2-5 گرم کننده تجهیز تهویه هوای مطبوع

         تعیین  انطباق  نصب با نقشه ها ، مشخصات ، تولین ایمنی ، دستور العمل تهیه کننده

          چرخش آزادنه پنکه ها و موتورها بررسی شود .

         تعیین نصب صحیح لرزه گیرها و ترکیبات سیل کننده ریا، آتش خفه کن ها ، در صورت وجود

         تعیین نشتی و حرکت آزادانه پرده ها ی دمپرها

         یررسی کنید جهت حرکت جریان هوا درون درون پیش گرم کن ها صحیح باشد .

         محرک دمپرها به خوبی فرمان می پذیرد .

         انجام تست نشتی مجزاها

         شروع کنید به اجرای سلسله مراتب تست واحد ، اینترلاکها ، ارزشها

         جریان هوا را برقرار کنید و تست تعادل انجام دهید ( تنظیم هوا توزیع شده)

         دما و فشار  هوای اتاقها را تنظیم کنید .

  

2-6 ارتباطات

بازرسی همه تجهیزات ارتباطی  انجام گیرد تا از تطابق با مشخصات ، نقشه ها ، کدهای عملیاتی مقدرات و شرایط لازم خاص سازنده اطمینان حاصل شود ، بازرسیها باید رضایت مندی و تکلیف اتصالات و پیوستگی سیم های هادی ، هم محوری ، سفتی یچها ، درجه قابل فبول عایق کاری و یک سطح بالایی از تمییز ی را تضمین کنند .

سیستم های اصلی ارتباطی عبارتند از :

سیستم پیام رسان

سیستم ارتباطات رادیویی

شبکه تلفن

 

 

3  تمیز کاری خطوط لوله و تجهیز

3-1 دید کلی

هدف از تمیز کاری خطوط و تجهیزات  حذف الکتروهای جوش ، خاکستر ، ذرات سمپاده ، اکسیدها و بطور کلی هرگونه موادی است که می تواند مانع از عملکرد نرمال واحد شود یا به تجهیزات آسیب برساند ( ولوها ، پمپها ، کمپرسورها ، توربینها و غیره )

تمیز کاری معمولاً هم با دست هم با هوا و فلاش آب انجام میگیرد . تمیز کاری دستی برای تجهیزات بزرگ و خطوط با قطر 24 اینچ به بالا انجام میگیرد شست و شوی  شیمیایی یا هر تمیزکاری دیگری پس از این تشریح خواهد شد .

لاینهای غیر قابل دسترس ( به معنی عدم دستیابی به درون آنها جهت تمیز کاری دستی ) با استفاده از آب آتشنشانی یا هرگونه Flushing  هیدرولیکی یا برقی ، یا با هوا یا بخار شامل لوین های به یا از مخازن تمیز کاری می شوند اگر تمیز کاری یک مبدل بخشی از بخشی از یک مدار تمیز کاری باشد اول لاین ورودی قطع و جدای شود .  piping متصل به آن تمیز شودبعد از تمیز کاری به اندازه کافی مبدل باید دوباره متصل شود جهت شستشوی piping خروجی .

باید که همیشه این امکان وجود ندارد که برای باز کردن لاینها بین مبدلها برون باز کردن کامل لاین بتوان اقدامی نمود . در اینگونه موارد لاین مورد نظر باید در معرض بازرسی مشترک تیم ساخته و گروه پیش راه اندازی قرار گبرد ، بعد یا قبل از بازرسی هیدروتست ( تخلیه سیال هیدروتست ) تا مطمئن شوید که لاین برای نصب نهایی به اندازه کافی تمییز می باشد .

برای مدلرهایی که به پمپ مجهز نیستند شیلنگ آتش نشانی یا یک مخزن ( که بعنوان منبع استفاده می شود )

را می تواند برای شست وشو استفاده کرد یا مثلاً یک مخزن جداکننده برای Air blurring 

ساکشن پمپها را از طریق فلنج یا درب صافی آن را Flush کنید . وقتی که شستشوی اولیه تمام شد آنقدر ادامه دهید که هیچ خورده یزه ای درون صافی ها در ساکشن پمپ جمع نشود . اگر هم روش شستشوی با آب پیش بینی شده باشد بدون امکانات موقت فوالعاده بزرگ را  نمیتوان سرعت مناسب و مورد نیاز برای شست وشوی لاینه D از اندازه مشخصی به بلا را تامین کرد ( پمپهای فرآیندی چنین  جریان نهایی را اجازه نمی دهند )

بعنوان مثال و برای مرجع جدول زیر سرعتهای (H/ 3M) متناظر با دبی را در مقابل قطرهای مختلف لوله ها ارائه می کند .

 

 

5 m/s

 

3 m /s

 

2 m /s

 

 

1 m/s

سرعت

                    اندازه لاین

37

22

15

7

3

82

50

33

16

3

150

88

58

29

4

330

200

131

66

6

585

350

235

117

8

910

550

365

182

10

3650

2200

1460

73

20

 

تمیز کاری خطوط متصل به تجهیز ، که سیستمهای مختلفی را تشکیل می دهد باید از لحاظ مکانیکی تکمیل شده  سپس آماده برای راه اندازی شود . این خطوط در طول فازهای پیش راه اندازی و ساخت وساز در دو مرحله تحت عمل قرار خواهند گرفت :

1.        در طول فاز ساخت و ساز بررسی های مقدماتی به منظور پرهیز از باقی ماندن مواد ساخت وساز درون خطوط لوله انجام می گیرد تا بعداً  تمیز کاری واقعب انجام گیرد .

2.       سپس برای آمادگی برای رسیدن راه اندازی ، تمیز کاری هرسیستم / زیر سیستم  . این تمیزکاری ها روشهای موثری را بکار خواهند برد و فقط در زمانی که بخشی از Plant در دسترس باشند قابلیت اجرا دارند .

خلاصه اینکه مرحله 1 که در بالا ذکر شد فقط در مرحله هیدرولیک تست کار می تواند استفاده  شود . تمیز کاری به محض اینکه ، امکانات سایت اجازه دهد قابلیت اجرا دارند .حالت بهینه اینست که هردو تمیزکاره پشت سرم انجام گیرند .

به منظور درک آسان ترتیب امور ، ترتیب تمیز کاری به ترتیب زیر عملی خواهد شد.

•         نصب لوله ها پس از اینکه اسپولهای پیش ساخته به سایت منتقل شدند . با عمودی قرار دادن آنها قبل از نصب در اثر نیروی جاذبه مواد خارجی مانند ابزار آلات ، دستکشها و غیره خارج خواهند شد .

•         برای خطوط بزرگ پس از اینکه هر Spool جوش داده شد ، لایه برداری وپاک کردن دستی انجام گرفت  در صورت نیاز توسط گروه ساخت وساز بازرسی انجام می گیرد  .

•         بعد از هیدروتست ، سیال هیدروتست ( عموماً آب ) توسط گروه ولوهای درین یا بازکردن یک فلنج تخلیه می شود ( اگر آب کثیف  باشد آنقدر شسته شود  تا آب تمیز خارج شود ).

•         در خطوط مربوطه سپس با جایگزینی هوا آب باقیمانده تخلیه می شود .

•         وقتی که سیستم با بخشی از سیستم هیدروتست شده ( که Test  pack گفته می شود ) تحویل می گردد . به استثنای لیست مورد توافق گروهپیش راه اندازی و لیست داده شده به ساخت و ساز ، نصب موقت تجهیزات ثابت ( برجها ، وسلها و لوله  هایشان  ) تمیز کاری واقعی می شوند .

•         یوتیلیتیها قبل از چک های نرمال مورد نیاز باید پیش راه اندازی شده باشند .

•         مراحل بالا قبل از زمانی است که پلنت تمیز شده باشد  وبدنبال آن نصب نهایی و تطابق با  PID ، تست نشتی هوا انجام می پذیرد .

•          اقدامات راه اندازی اولیه به گونه  ای هستند که تمیز کاری مانند آنچه در بالا گفته برای همه سیستم ها لازم نخواهد شد . به هر  حال بعضی خطوط نمی توانند تحت تمیز کاری اضافی قرار گیرند ( مانند خطوط بالا سری بعضی برجها ، هدر های فلز و غیره ) برای این خطوط مراحل بالا باید خوب نظارت و کنترل شود و در اینگونه موارد معمول است که  گروه پیش راه اندازی نظارت وثبت می کند  حالت این خطوط را پیش از ( یا پس از) هیدروتست .

 3-2 شستشوی با آب 

در شستشوی با  آب در صورتی که عملی باشد باید از آب تمیز استفاده شود . در صوررت امکان برای مسیر لوله لوله کرد . آب  می توان همزمان از هر دو پمپ اصلی ویدکی استفاده  کرد و رسوبها  وآشغالها را می توان از طریق صافی ساکشن پمپ از سیستم  پاک کرد .

رهنودهای زیر جهت عملیات Flashing باید رعایت گردند :

•         باید کاملاً  مراقب بود که آب  شور و نمک دار برای سیستم های متشکل  از قطعات S.ST استفاده نگردد در این موارد از آب DM استفاده شود.

 

نکته : موقعی که خطوط S.S T  و Flush شدند بسیار مهم است که با DM تمیز شوند . بنابراین در مدت کوتاهی می توان با UWو Flush کرد و سپس با DM شست وشو داد.

•           همه خطوط ممکن باید در طول عملیات Flush استفاده شوند تا تمیز کاری کامل سیتم  به آ سانی انجام گیرد ( اول هدرهای اصلی ، سپس هدرهای  فرعی )

•         قبل از اینکه هرگونه مایعی درون لاینهایی که بهتازگی ساخته شده هند جاری شود باید روی ساکشن همه پمپها صافی موقت بسته شود . اگر این کار انجام  نگیرد  رسوب فلزات جوش یا اشغال ، سنگریزه  و غیره  ممکن است باعث جام کردن یا آ سیب پروانه های پمپ شود . توری ها آن آشغالها را در جایی به دام می اندازند که براحتی می توان آنها را از سیستم خارج کرد .

در صورت عملی بودن همیشه موقع Flush خطوط بهتر است بیرون وسلها هر وسلی که به درون آن Flush شده است باید باز شده و به صورت دستی در Flush شده است باید باز شده و به صورت دستی در  Flush بعدی تمیز گردد .

Flushing ترجیحاً باید از ارتفاع بالاتر به ارتفاع  پاپین تر انجام گیرد . این محدودیت برای---- اجباری نیست .  

وسلها موقع پر وخالی شدن باید ونت شوند تا از وکیوم جلوگیری شود .

در طول Flushing  از حداکثر حجم و سرعت باید  استفاده کرد برای اطمینان از تمیز شدن ، دبی سیال شسست وشو دهنده باید در منبع تنظیم شود .

در طول عملیات  Flushing باید کنترل ولو از خطوط برداشته شوند تا آسیب نبینند مگر بعضی شیرهای پروانه ای که می توانند باقی بمانند اما کاملاً باز باشند .

اریفیس plat ها فقط پس از تکمیل تمیز کاری باید نصب شوند .

ابزار دقیق ( مانند PG ها ، PI ها ، FIها و رطوبت ---- و دیگر آنالایزر ها و غیره )به طور کاملاً مؤثر باید از سیستم ایزوله شوند در مدت زمانی که Flushing  انجام می گیرد .

همه درینها باید Flush شوند تا از لحاظ گرفتگی چک شوند .

        جایی که امکان وجود  دارد باید لاینهایی که انتهایشان باز است را فلاش کرد . جایی که توسط واحدهای فرآیند از قبل آماده شده که برای همه خطوط جانبی با Flung انتهایی می شود . در اینصورت هم عملیات Flushing   هم -------- به آسانی انجام می گیرد جریان را نباید شدیداً محدود کرد .

       خطوط ساکشن و دیسچارج پمپ مادامی که که---- پمپ محافظت می شود باید Flush  شوند ( با Flush   از بین صافی باز یا یک صفحه فلزی در فلنج پمپ )

•         لاینها باید در صورت امکان به ترتیب زیر فلش شوند :

اول هدر اصلی

سپس همه هدرهای فرعی

دست آخر همه شاخه های فرعی 

قبل از flash از بین تجهیز در صورت وجود از مسیر بای سپس به یک مسیری که انتهای آن باز است flash  کنید

بدون اینکه اول ورودی مبدل را اول flash  کرده باشید نباید خطوط را از طریق مبدل flash کرد اگر نیاز است پیشرفتی صورت گیرد زمانی می توان  از درون مبدل flashing کرد که مبدل مجهز به بای پس نباشد در غیر این صورت فقط زمانی که از تمیز بودن ورودی اطمینان حاصل شود می توان از درون مبدل flash  کرد

Flashing در هر لاین با بخشی از تجهیز تا آنجا ادامه می یابد که آب تمیز به نظر آید (به تمیزی آب ورودی)

با استفاده از PID واحد باید چک کرد که لاینهایی که فلش شده و تمیز شده اند شامل خطوط به / از تانک می باشند این مجموعه PID را می توان به عنوان مجموعه PID اصلی تمیز کاری بعنوان مرجع قرار داد.

 

بعد از عملیات تکمیل flashing آب را باید در واحد نگه داشت تا پمپهای کمکی اگر در طول عملیات flashing، Run شده باشند run – inشوند البته در صورتی که run  کردن پمپها با آب عملی باشد.

اگر run-in پمپها تکمیل شده باشد یا بلافاصله بعد از flashing نخواهندrun – in کنند همه آبها را باید از واحد خارج کرد . در صورت لزوم با از هم جدا کردن فلنچ ها در low portrait ها عمل تخلیه را تسهیل کنید و استفاده از هوا برای تخلیه بیشتر آب در صورت لزوم .

توجه ضروری  که مسیر مشخص شده برای flash

لیستی از نقاط انفصال باید به گروه ساخت و ساز شناسانده شود تا از گذاشتن گسکت نهایی  در جای موقت پرهیز شود و در عین  حال تعداد کافی گسکت در اندازه ها و انواع مناسب باید در دسترس گروه پیش راه اندازی باشد نمودارهای دیواری باید همواره به روز نگه داشته شوند و گسکت های نهایی به تعدادو گسکتهای موقت رسیده باشند ( حالت ایده آل )  می توان با پیگیری مستمر و نزدیک جهت حذف مشکلات در طول راه اندازی و همچنین به روشهای مشابه اقدام به حذف همه بلایندهای موقت بعد از تکمیل تست هیدرو استاتیک کرد . یک سیستم کدرنگی می تواند در این مرحله بسیار مفید باشد ( برای فلنجهای مجهز با گسکت های موقت ) .

 

 

 

 

 3-3 دمیدن هوا

 از دمیدن هوا برای تمیز کاری لاینها و بخشهایی از تجهیزات استفاده می شود که نباید آب  به آنها برسد و  همچنین برای لوله های بزرگ ( به دلایلی مانند: وزن غیر قابل قبول ، مقدار بسیار زیاد آب مورد نیاز یا اینکه تمیز کاری با آب کافی  نباشد )

تجربه ثابت شده که روش دمیدن هوا گسترش یافته و قابلیت اجرای دارد برای خطوط ، چون اینکار منجر به نتایج خوب شده و ما به سرعت شرایط خشک داریم . دمیدن با  هوای فشرده انجام می گیرد .دمیدن هوا در یک مدار  با استفاده از اتصال موقت به شبکه هوای فشرده انجام می گیرد . برای خطوط کوچک این کار به صورت پیوسته انجام می گیرد یا با استفاده از وسلها ( دامها ، برجها و غیره )  با حبس کردن و تخلیه سریع هوا .وسل با هوای فشرده ، فشار گیری می شوود . سپس هوا به مدار تخلیه می شود ( البته ابتدا ، فشار  طراحی وسلها رابا توجه به حداکثر فشار عملیاتی هوای فشرده چک کنید ).

این فشار طراحی برای هر سیستم باید مد نظر قرار گیرد . در  بععضی سیستمها ی حجیم ، بعضی اوقات استفاده از و لوها برای دمیدن در  لاینهای مربوطه امکان پذیر نیست ، در این موارد از یک صفحه قابل ترکیدن ( ساخته شده از مقوا یا ورقه آلومینیم ) می توان استفا ده کرد که با تخلیه ناگهانی فشار ، کار تمیز کاری انجام گیرد .( مواظب باشید که هیچ تجهیزی آسیب نبیند ) . وقتی در  سیستم پایپینگ با هوا خروجی ناشی از دمیدن هوا تمیز باشد می توان گفت که Air blowing سیستم پایپینگ تکمیل شده است ( هوا نباید رنگ نارنجی غباری داشته باشد ).

 

3-4 دمیدن بخار

دمیدن بخار اساساً برای مدارهای بخار استفاده می شود . بدلیل مشکلات انبساط یا تخلیه کند است این نوع تمیز کاری برای دیگر مدارها استفاده نمی شوند مگر برای بخشهای کوچک و با حداکثر مراقبت دمیدن بخار به روش زیر انجام می گیرد :

قبلاز برقرار کردن بخار به سیستم ، کنتل ولوها ، سنجنده های توربینها ، ابزار دقیق ، اجکتور خلاء و صافی ها باید برداشته یا بلاینده شوند . هدرهای بخار باید به آرامی گرم شوند ، در هر زمان یک هدر تا وقتی که انبساط خط دیده شود به پاشنه های ساپورت لولهه  توجهویژه ای شود کندانهاباید دستی تخلیه گردند تا از  همرینگ جلوگیری شود . هدرها حالا باید تحت دمیدن بخار قرار گیرند با استفاده از فشار پایین و سرعت بالا به شرحی که از این پس گفته می شود .

وقتی که هدرها گرم شدند ، ولوها ی درین باید باز شوند قبل از  بستن مجدد بخار برای لحظاتی با فشار بیرون می زند . هر شاخه فرعی هدر ، مبدلها ، یا خطوط سرویس به یک روش باید بخار زده شود ، معمولاً همزمان بیش از یکی نیست .

 خطوط جمع آوری کندانسها به همان  روش خطوط بخار ، تمیز می شوند و لی نظارت نزدیک بر فشار خط کندانس ها ضروری است چون که فشار کاری و دمای خطوط کندانسها معمولاً پایین تر از هدرهای بخار در صورت لزوم یک سایلنر موقت قابل جابجا کردن در طول عملیات دمیدن بخار باید استفاده شود تا مانع از بلند شدن بیش از حد صدا گردد .

با اینحال سایلنر بازده استیم اوت را کاهش داده و لذا  استیم اوت بدون استفاده از سایلنر ارجحیت دارد ( هماهنگی  با افرادی که در آن محدوده  کار می کنند لازم است )

 

وقتی استیم اوت تکمیل شد تجهیزی که قبل از  استیم اوت باز شده را می توان دوباره ببندید . وقتی  که سیستم تست بخا ر را پشت سر گذاشت می تواند پیش گرم شده و در سرویس قرار گیرد  .

تکمیل شدن و مؤثر بودن استیم اوت به روش زیر تعیین می گردد :

پایپینگ بخار در ورودی توربین ، دی سوپرچتر و خروجی بویلر

 یک تارگت آلومینیومی که در نقطه تخلیه  قرار   گرفته  باید بازبینی شود . اگر در دو تارگت متوالی کمتر از دو حفره با حداکثر   قطر 0.3mm یافت شود می توان گفت استیم اوت پایپینگ این سیستم تکمیل شده است .

به همین ترتیب برای بویلرها می توان عمل کرد . تارگتهای آلومینیومی را فقط پس از سه چها ر بار ایستم اوت کردن ( بسته به ویژگیهای سایت ) می توان نصب کردن آن هم پس از اینکه بخار تمیز بنظر آید .

دیگر خطوط بخار و خطوط مربوط به توربینها با اندازه کمتر از 4 اینچ

زمتنی می توان گفت که استیم اوت تکمیل شده که استیم خروجی تمیز به نظر برسد ( رنگ نارنجی غباری نداشته باشد ) پس از تکمیل استیم اوت سیستم ترپها و دیگر تجهیزاتی که پیش از استیم اوت ترپها و دیگر تجهیزاتی که پیش از استیم اوت باز شده بودند را می توان دوبار بست سپس از گذراندن تست بخار سیستم را می توان دوبار گرم کرد و در سرویس قرار داد .

 3-5 تمیز کردن شیمیایی

در مواقعی که محصول می تواند با روغن باقیمانده درون لوله واکنش دهد یا هر گونه ذره ریز آشفال درون لوله اثر مضری می تواند داشته باشد در اینصورت باید از شستن شیمیایی استفاده کرد .خنثی سازی مناسب Flushing بعد از شستن شیمیایی نهایت اهمیت را داراست . این نوع شستن محدود به لوله کش ماشین آلات روغن روانکاری می باشد . پس از نصب نهایی و تنها در مواردی که بعضی جوشکاریها در سایت انجام شده اند .

دیگر اسپولها ی خطوط لوله ( مثلاً اسپولها ساکشن کمپرسور ها ) ، باید ببه صورت مکانیکی و با برس پیش از نصب تمیز گردند . به این منظور یک نمونه دستورالعمل تمیز کاری شیمیایی در زیر آمده شده است . این فقط یک راهنما است و بعضی از روندها می توانن دستورالعمل های خاص بیشتری بدهند . اگر قابلیت اجرا وجود داشته باشند .

 3-5-1  تمیزکاری و دباغی خط لوله

3-5-1-1 آماده سازی محلول ، حمل و استفاده

همه محلولها اکیداً باید در مطابقت با دستور العمل سازنده و براساس این مشخصات آماده ، حمل و استفاده شوند .

محلولها ی شیمیایی نبایستی وارد سیستم های Piping یا تجهیز شوند مگر اینکه دارای Vent و درین باشند تا از پر و خالی شدن کامل آنها اطمینان حاصل شود .

 

3-5-1-2 تمیز کاری با ترجنت شوینده ( صابون شویی)

همه روغن ها، گریس ها ، ترکیبات خط کشی و مواد خارجی غیر از غبار ، رسوب و اکسیدها باید تمیز کاری Detergent حذف شوند :

سیستم Piping باید با انجام  Flushing توسط  plant water از مواد خارجی و غیر چسبنده حذف شوند تا مصرف  شوینده کاهش یابد Flushing تا حذف تمامی این مواد باید ادامه یابد . محلول شوینده باید براساس دما ، غلظت و دبی پیشنهادی کارخانه سازنده ماده شوینده در خطوط مسیر کوله شود .اگر دبی شوینده از طرف سازنده پیشنهاد شده باشد سرعت جریان باید 5/1 متر در ثانیه  شود .سطوح شسته شده با شوینده باید کاملاً با آب گرم تازه شسته شوند تا باقیمانده شوینده پاک شود .برای تست موثر بودن باید برگه PH آب شسته شده نباید بزرگتر از PH  آب شست وشو باشد.

 3-5-1-3 شست شو با اسید

همه روغن ها ، گریس ها و ترکیباتی که برای علامت گذاری و رسم استفاده شده باید با شست و شوی شوینده حذف شوند. همه غبار، رسوب ها و جرم ها و اکسیدها باید با (                     ) شست و شوی اسید سیتریک به روش زیر تمیز شوند :

اسید سیتریک باید با غلظت ، دما   پیشنهادی کارخانه سازنده سیرکوله شوند .

در صورتیکه کارخانه پیشنهادی نداده باشد دمای  محلول درون سیستم در طول عملیاتذ باید بین 8 تا 9 درجه سانتیگراد باقی بماند بدین منظور از تزریق بخار به درون محلول اسید استفاده می گردد .

غلظت اسید سیتریک در محلول شست و شو باید مانیتور شده و براساس دستورالعمل کارخانه سازنده دوباره پر گردد. باید به صورت دوره ای سمپل گیری کرده و با   اسیون آن میزان اسید و آهن مشخص گردد. زمانی شست و شو تکمیل می شود که غلظت اسید و میزان آهن موجود برای 1 ساعت ثابت بماند .

زمانی که تست های شیمیایی مقدار یونهای هر یک و  را ثابت نشان دادند محلول اسید سیتریک باید با آب شست و شوی محتوی 0.05تا 0.1 درصد محلول اسید سیتریک جایگزین شود. تا همه اثرات یونهای قابل حل تمیز شوند .

 کوله شدن آب شست و شوی باید به مدت 10دقیقه ادامه یابد .

بلافاصله بعد از سیرکولاسیون آب شست و شو محلول1 درصد سودا   در دمای 8درجه سانتیگراد برای حداقل 10 دقیقه باید سیرکوله گردد و تا سطوح تمیز شده خنثی گرند .PH محلول سودااش استفاده شده باید حداقل 5/9 باشد تا سیرکولاسیون متوقف شود .

پس از اینکه سطوح تمیز و خشک شدند ، لوله باید با نیتروژن پروسیل گردد. فشار نیتروژن باید بین1/0 تا 2/0 بارگیج باشد .

 3-5-1-4 محلول های شیمیایی و شستن مصرفی ها

همه محلول های شیمیایی مصرف شده و شست و شو شده باید به Sewer تخلیه شوند و توسط آب رقیق گردند .

•         بازرسی سطوح تمیز شده

سطح تمیز شده باید به طور چشمی بازرسی شوند.

در صورت نیاز برای نکمیل بازدیدید سطوح غیر قابل دست رسی یا سطوحی که به سختی قابل دیدن هستند باید جهت تکمیل بازدید چشمی دوراسکوپ و آینه ها و دیگر وسایل کمکی استفاده کرد .

جهت تاباندن نور روی سطح طوری باشد که انعکاس آن مانع از  بازدید چشمی نباش در جایی که بازدید چشمی لزومی ندارد با استفاده از یک پارچه کتانی سفید تمیز بدون کرک یا فیلتر کاغذی مرطوب ( خیس نباشد ) با ایزوپروپیل الکل (الکل لایه بردار ) با خیوص بالا روی تمام سطوح در دسترسی مالیده شود .

وجود لکه های روی پارچه یا فیلتر کاغذی ثابت می کند که تمیزکاری کامل نبوده است و تمیز کاری دوباره باید تکرار شود .

•         بازرسی دیگر سطوح

سطوح داخلی همه سیستم های piping باید چشمی بازدید شوند تا مشخص شود که همه سطوح کاملاً عاری از خاکستر جوش ، گدازه، رنگ خطوط ، آشغال گریس ، روغن و هرگونه جسم خارجی باشند .

A.      مشخص شدن لاین تمیز شده (نمونه )

لاین تمیز شده باید تک فلزی زده شود تا از آلودگی بعدی آن جلوگیری شود .

تگ باید این گونه باشد (تا در زمان استفاده با کساپ بماند ، درون آن تمیز شده است(و تخت فشار قرار دارد) تاریخ زده شود )

جای تگ فلزی نباید لاین را با مارکر یا جوهر علامت بزنیمر مگر اینکه نقاشی یا عایق لاین تمام شده باشد .

2-5-2 مخازن یا نصب

معمولاًچنین تمیز کاری های شیمیایی درست قبل از نصب انجام می شود .

این هشدارهایی که در ادامه گفته می شود تنها یک درک خوب ارائه می دهد تا از خوردگی که می تواند باعث تأخیر در انجام کار شود جلوگیری نماید .

A.      ترجیحاً پایپینگ سریعاً باید نصب شود اما اگر این کار غیر عملی باشد اقدامات فوری به منظور جلوگیری از زنگ زدگی اتخاذ شود .

معمولاً یک پوشش از روغن معدنی سبک که با اسیده کردن یا غوطه وری ایجاد می شود برای مخازن در زمان کمتر از یک ماه کافی است.

ما اگر پایپینگی قرار است در بیرون مخازن کار گذاشته شود در مدتی بیش از یک ماه باید از پوششی زدزنگ استفاده شود.

B.      بجز خطوطی که باید سریعاً نصب شوند روی همه نقاط انتهایی و جاهایی که باز است باید یک بست مناسب نصب کرد تا از ورود رطوبت و کثافت به درون آن جلوگیری شود با استفاده از بلانیدهای فولادی و گسکتهای زخیم همه فلنج ها را بلانید--- کنید . قبل از بستن سطح فلنج ها را با گریس بپوشانید .

C.      قبل از نصب بررسی کنید که هیچ گونه آشغال یا جسم خارجی وارد لاین نشده باشد و همچنین زنگ زدگی اتفاق نیفتاده باشد اگر در شرایط مناسب قرار دارد (لاین ) لوله پاک کنی آغشته به کربن تترا کلرید درون آن بکشید .

 

 

 2-5-3 ملاحظات ایمنی

همه فعالیاتهای مرتبط با تمیزکاری شیمیایی باید تحت نظارت و سرپرستی یک ستاد لایق انجام شود تا هم از اثربخشی مواد شیمیایی اطمینان حاصل شود و هم از تخریب و آسیب مواد یا سلامتی افراد جلوگیری گردد.دستکش های محافظ, چکمه های ایمنی و پیش بندهایی از جنس مواد مقاوم به اسید و عینکهای محافظ کاملا سیل کننده باید موقع انجام کارهای مرتبط با اسید پوشیده شود. همیشه باید اسیدها را به جریان کمی از آب اضافه کرد و بادقت هم زد هیچوقت برعکس عمل نشود.

3-6 فلاشینگ سیستم های روانکاری

دستورالعمل های ضروری شستشوی سیستم های پایپینگ روغن سیل و روانکار در یتا بوک های کارخانه سازنده آورده شده است.برای انجام تمیزکاری پایپینگ سیستم های آن دستورالعمل ها باید دقیقا اجرا شوند به طور مثال سیستم پاپینگ روغن روانکاری ماشین آلات باید به شرح زیر تمیز شوند:

ابتدا      پایپینگ و سپس فلش کردن آن با استفاده سیرکلاسیون روغن روانکار

2-6

سیتم پایپینگ باید در ابتدا با دمیدن هوا درون آن از اشغال و کثیفی پاک شودبلووینگ(دمیدن) ضربه زدن به این لاین جهت حذف رسوبات زبر تکمیل می شود.    همچنین آب و رطوبت موجوددر سیستم پایپینک را حذف می کند.

2-6-2 شستشوی شیمیایی

خطوط حامل روغن قبل از حمل و نقل در کارخانه فلش و سپس سیل شده و نصب گردیده است.بنابراین چنین خطوطی قبل از   فلشینگ نهایی نیازی به شستشوی شیمیایی اضافی ندارد.بعضی دیگر از لاین های اتصال داخلی روغن که در محل ساختمان سایت ساخته شده اند ممکن است قبل از نصب نیاز به شستشوی شیمیایی داشته باشند به همین منظور دو نوع روش شستشوی شیمیایی برای سیکل های روغن ساخته شده در سایت در زیر به صورت پیوست آورده شده است:

روند شستشو یا گریس زدایی

ایننوع شستشوی خطوط می تواند به صورت روند رائه شده در زیر اجرا گردند:

روندکار برای کربن استیل

که به شرایط مواد جهت حذف همه گریس ها ,کثافت ها,روغن یا رنگ خطوط را درون حمامی از کاستیک با دمای حدود 80/90 برای دوره 30 غوطه ور سازید. پایپینگ و /یا محلول هم زده شود از جریان محلول به دورن پایپینگ اطمینان حاصل گردد.ترکیب محلول درون حمام می تواندمحلولی از     در آب حاوی دیتر جنت باشد.پس از بیرون آوردن پایپینگ از حمام کاستیک بلافاصله با آب سرد شستشو داده شود.

روندکار برای استنلس استیل

به صورت نیاز همه جوش ها به صورت مکانیکی تمیز شودو به صورت مناسبی با آب   تمیز شستشوداده شود

روندکار شستشوی شیمیایی

عمومی

استنلس استیل نیازیبه شستشوی شیمیایی ندارد شستشوی شیمیایی خطوط کربن استیل که پس از شستشو و گریس زدایی باید انجانم گیرد میتواند به روش ارائه شده درزیر انجانم شود

رمندکار برای کربن استیل

خطوط را در حمام اسید محتوی 10% وزنی محلول هیدروکلریک اسید (جوهرنمک) درآّ ب غوطه ور سازید. به منظورجلوگیری از سریع زنگ زدن خطوط پس از خارج شدن ازحمام اسید رودین,پریدین یا دیگر بازدارنده های مناسب با توجه به دستورالعمل تهیه کننده باید به محلول افزوده شود تا زا جریان یافتن محلول به درون پایپینگ اطمینان حاصل گردد.

دمای حمام باید بین 60 تا 70 درجه باشد و زمانموردنیاز غوطه وری برای حذفهمه رسوب ها و زنگ ها بستگی به قدرت محلول و شرایط پایپ دارد معمولا 12تا 14 ساعت نیاز می باشد و حداقل 6 ساعت

پایپینگ را از حمام اسید خارج کنید آن را تخلیه و به سرعت با آب سرد بشورید تا هیچ اثری از اسید باقی نماند

3-6-3 روند خنثی سازی

بدون اینکه به پایپینگ اجازه خشک شدن داده شود, آن را درون محلوا آب گرم و خنثایی از 75% تا 1.5% وزنی       در آّب        به بالا غوطه ور کنید دمای حمام باید حدود 70 تا 80 باشد. پایپینگ و /یا محلول هم زده شود تا از جریان یافتن محلول به درون پایپینگ اطمینان حاصل گردد

با استفاده از کاغذ    سطح خیس لوله را چک کنید تا مشخص شود که حالت اسیدی نداشته باشد.اگر حالت اسیدی نشان داد عمل خنثی سازی باید تکرار گردد.

پایپینگ را با آب سرد بشوئید , آن را تخلیه و توسط سرویس        کنید تا زمانی که خشک شود

3-6-4-فلشینگ با روغن روانکار

تمام سیستم روانکاری ماشین آلات باید بر اساس طراحی روی هم بسته شود. با استفاده از اتصالات موقت مانند شلنگ لاستیکی بین ورودی و خروجی بیرینگ, هوزینگ, سیل و غیره باید بایپس گردد

صفحات توری روی تمام فلنج های بین خطوط باید نصب شود (توری با مش 100باید استفاده شود) زمانی که چنین طوری های تمیز به نظر رسیدند  (بدون وجود کثافات و آشغال ,رسوبات ریز ) یک پارچه کتانی سفید جهت چک نهایی تمیزی  سیستم باید وارد توری شود سیر کوله کردن روغن روانکار درون سیستم با استفاده از خود پمپ روغن روغن روانکاری انجام می گیرد همچنین به وسیله هیترکنسول یا به وسیله اتصال موقت    به اویل کولرها تا 60 الی 70 گرم می شود.

2-7 لیست بلایندها

لیستی از بلایندهای عینکی دائمی و بلایندهای موقت خط لوله و / یا تجهیز باید در طول زمان پیش راه اندازی وراه اندازی در گردش باشد اقدام خوبی است که با بررسی مضاعف مطمئن شویم که لیست درست استبلکه همه بلایندهای ضروری برای ایمنی پلنت در مکان خودشان نصب هستند. علامتگذاری بلایندها باید رنگ روشن درخشان یا نوار همچنین به تعیین موقت بلایندهای نصب شده کمک می کند.

موقع راه اندازی یک بخش ازواحد همه بلایندهای موجود در فرآیند,     , درین های بسته و خطوط فلر در بتری لییمت باید به روی دیگر واحدهای که در سرویس قرار ندارند یا در حال به سرویس آمدنند بسته شود. موقع راه اندازی اولیه واحدها مجموعه ای از    مارک آپ شده که مکان دقیق بلایندها را نشان بدهد لازم  است که وجود داشته باشد (تهیه بشود)

قبل از بالا آوردن واحدی که قرار است استارت شود خطوط زیر باید از دیگر بخش های پلنت به خوبی ایزوله شوند:

خطوط فلر در بتری لیمیت باید بلایند شوند و هدرهای درونی به اتمسفر باز شوند تا نیتروژن ورودی برای خنثی سازی باعث بالا رفتن فشار از حد معمول نشود.و درین های سیستم و فیول گز در بتری لیمیت باید بسته شود.

همه خطوط فرآیندی داخل یل خارج بتری لیمیت باید بلایند شده باشند. پایان ص 32

4-تست نشتی

4-1 روند کار عمومی

بعد از تست فشار هیدرواستاتیکی و فلش کردن برای متوجه شدن نشتی ها باید همه فلنجها و اتصالات را یک تست نشتی کنیم بویژه آنهایی که در هنگام تست هیدرواستاتیکی و فلشینگ باز شده اند.

واحد باید بلایند کردن از هر بخشی شامل هیدروکربن ها,نیتروژن یا بخار ایزوله شده باشد.

همه ولیف و لوله ها باید در جای خود باشند و بلاک و لوله ای ایزوله کننده آن ها باید در موقعیت فعل یباشند هدر فلر در داخل واحدها از هدر فلر که در حال حاضر تحت استفاده است و هیدروکربنی (در صورت وجود) در آن است جدا شود و به اتمسفر تخلیه شود(با استفاده از یک برای جلوگیری از افزایش فشار در هنگام تست نشتی هواpsv به عنوان مثال)

 

     4-1-1 تست فشار

تست نشتی را برای واحدهای فرآیندی باید با هوا( یانیتروژن بکار برد در صورتی که هوا ممنوع باشد) در حداکثر فشار مجاز که فشار طراحی تجهیزات تجاوز نکند به اجرا در آورد(چک کنید دادههای طراحی) محصول صابون را باید برای چک کردن نشتی و چک کردن همه اتصالات فلنج ها با صابون آماده کرد. حباب نشان می دهد که محکم کردن لازم است.

بردن فشار باید روی فشار سنج چک شود و ثبت گردد. نشتی ها باید بادقت مشخص و محکم شوند و محلها باید بخاطر سپرده شوند تست نشتی زمانی رضایتبخش است (انجام شده) که کاهش فشار بیش از ؟؟؟ به ازای تست ؟؟ ساعته باشد.(این رقم البته منوط به اصلاح باتوجه به اندازه سیستم) است.   

این فشار یک نشانه روی استقامت سیستم برای اقدامات بعدی به ما میدهد با اینحال اینکارمانع از انجام دادنتست نشتی ؟ هر فلنج با صابون نمی شود.

استفاده از محلول صابون باری چک کردن راه حلی است برای نشان دادن این که چه مقدار حباب صابون شکل گرفته است و اگر باد بوزرد قبلاز اینکه روی فلنج حباب صابون تولید شود  این حباب ها توسط باد از بین می روند و باعث می شود که در تست نشتی فلنج دچار اشتباه شویم.

سیستم را با هوا ( یا ازت) در بالاترین فشار ممکن با توجه به فشار؟؟؟ تهیه شده قراردهید و مواظب باشید فشار از فشار عملیاتی نرمال فراتر نرود.

در طول زمان فشار را چک کنید و تست رضایتبخش, همه فلنج ها را از اتصالات باید توسط محلول صابون بازرسی شوند . رفع نشتی و تست تا زمان رضایتبخش بودن آن ادامه یابد.

توجه:

برای تانکهای ذخیره که نمی توانند تحت فشار قرار بگیرند نشتی فلنج ها , مدخل های وروردی,  اتصالات و غیره درمدت زمان عملیات تمیزکاری و هر موقع که ممکن بود باید بررسی شود.

4-2-1 رفع نشتی/ سفت کردن

در بسیاری موارد نشتی ها  را می توان با سفت کردن فلنج ها به روش صحیح که در آن از فشردگی یکنواخت گزگت فلنج ها اطمینان حاصل شده رفع کنیم. اگر با این وجود باز هم نشنی رفع نشد تجهیز باید ایزوله و تخلیه فشار شده و گزگت آن باید عوض شود.

در بسیاری از موارد نشتی کلاهک ولو را می توان با صحیح قرار دادن پکینگ ها رفع کرد.

توجه: پکینگ کنترل ولوها را نباید در زمانی که خشک هستند سفت کرد بلکه این کار باید در زمانی صورت گیرد که محصول واقعی درون آن جاری است.

4-1-3 تست خلا

این تست اساسا برای سیستم هایی که اساسا در حالت نرمال تحت خلا کار می کنند استفاده می شود.

معایب:

مشخص کردننشتی های ریز بسیار مشکلاست. نتایج اغلب قابل اطمینان نیستند.

مزایا:

در طول انجام تست هیچگونه تنش ساختاری (مانند وزن) به تجهیزی که برای آن طراحی شده است وارد نمی گردد. تست خلا معمولا در فشار؟؟؟ انجام می گردد . تست زمانی رضایتبخش به حساب می آید که افزایش فشار از تجاوزنکنند . در غیر اینصورت بعد از رفع نشتی ها تست دوباره باید تکرار شود.

6- فعالیت های ویژه پیش از راه اندازی

6-1 واحد 10 کوره های کراکینگ

6-1-1 تمیزکاری سیستم بخار است که وندور تعیین می کند کارخانه سازنده نوع روند شستشوی شیمیایی بسته به الزامات مربوط به ها

 

بویل اوت قلیایی

مقدمه

سیستم درام ؟؟؟ اولیه و ثانویه و سومی و همینطور کویل های همرفتی تولید بخار و دی سوپرهیتر بخار باید گریس زدایی و بویل اوت شوند.علت حذف روغن و گریس ها از سیستم تولید استیم بوسیلهبویل اوت قلیایی این است که تجهیزات دارای سطوح داخلی تمیز بوده و همچنین سطوح پوشیده از لایه های محافظی اکسید آهن گردند(؟؟مغناطیسی)

گرمای مورد نیاز برای بویل اوت از فلوگز(گازهای خروجی استیک) که در طول خشک کردن رفرکتوری تولید می شوند تامین می گردد.

سیرکولاسیون مناسب آب جوش و بخار که منجر به انجام بویل اوت مطلوبی می شوند با ونت کردن مداوم قابل دسترسی است.

درمدت زمان بویلاوت از یک درین اتمسفریک استیم درام رابلودان کنید چون فشار استیم درام از فشار هدر بلودان کمتر است.

تا زمان به استیم درام و سیستم را با پر کنید مطمئن شوید که ونت دستی استیم درام کاملا باز باشد (در طول زمان پر شدن عملکرد سوئیچ های آلارم های لول های 

1-استیم درام از یک درین اتمسفریک تخلیه کنید تا لول آب روی لول گلاس تقریبا 25% باشد (زیر منهول) (دوباره درطول تخلیه کردن عملکرد لول سنج ها و سوئیچ ها را چککنید.)

2-حالا می توانید محلول های شیمیایی مورد نیاز را از طریق منهول استیم درام وارد سیستم کرد . مواد شیمیایی زیر باید به    1000ا زآب موجود در کل سیستم اضافه شوند: مطمئن شویدمواد شیمیایی خوب مخلوط شده و هیچگونه ذرات جامدی وارد درام نشده است.kg

 3 سدیم هیدروکسید kg(a

)b

(c

3-با جایگزین وفول بلت کردن منهول استیم درام را باکس آپ کنید

4-چک کنید که گیت ولو اصلی بخار خروجی از استیم درام بسته باشد و ونت های درام باز باشد.

5-چک کنند همه ولوهای روی لول گیج ها ترانسمیترها و ؟؟؟ ها باز باشد

6-لول استیم درام را تا تقریبا 60% بالا ببرید.

سیرکوله کردن هوا را  می توان اکنون آغاز کرد و درای اوت را همانگونه که در پاراگراف 6-1-5 (خشک کردن و فرکتوری) تشریح شده شروع کرد.

زمانی که برنرها روشن  شدند سیستم ؟؟؟ بتدریج گرم می شود بخار در ابتدا ستون وار از ونت دستی بالای استیم درام متصاعد می شود و حالا می توان آن را بتدریج بست با روشن کردن برنرهای بیشتر ونت دستی به آرامی بسته می شودو فشار استیم درام افزایش می یابد. با استفاده از سایلنسر میتوان فشا ر سیستم بخار ؟؟؟ را در حد؟؟؟ کنترل کرد.

1-باید از آب به جوش آمده جهت بررسی خاصیت قلیایی نمونه بردرای کرد که این خاصیت با عدد ؟؟ مشخص می گردد. سمپل ها را باید از نقاط سمپل گیری استاندارد پس از پرچ کردن آن انجام داد. از آنالیز سمپل عدد ؟؟ حداقل تا ؟؟؟ باشد

و پس از دوزینک نباید بیشتر از؟؟؟؟ گرد.

وقتی به فشار ؟؟؟؟ مورد نیاز برای عملیات بویل اوت رسیدیم هر یک ساعت ولو  ونت سیستم بخار ؟؟ را باز کنید که منجر به کاهش بخار تقریبا ؟؟؟ میگردد.

قبل از باز کردن ولو بلو اوف (ونت) مطمئن شوید که لول آب درام در اندازه نرمال کاری مانند 50% باشدکه این لول باید روی سایت گلاس مشاهده شود.

در طول عملیات بویل اوت مطمئن شوید که لول آب جوش ثابت و قابل خواندن  روی سایت گلاس باقی بماند در صورت نیاز؟؟؟؟ جبرانی وارد کنید.

؟؟ ابتدا آب جوش در دمای ؟؟؟ خواهد بود ولی در مدت زمان درای اوت گرمتر خواهد شد.

به منظور اطمینان از سیرکولاسیون خوب درون سیستم و همچنین بدلیل وارد شدن ؟؟؟ خنک باید هر یک ساعت تقریبا یکبار بخار را ونت کنیم.

؟؟ همزمان با افزایش برنرهای روشن در کوره ولو ونت روی استیم درام باید به آرامی باز شود تا کنترل ؟؟؟ استیم درام به سهولت انجام گرفته و فشار استیم درام ثابت باقی بماند.

؟؟؟؟؟

هر دو ساعت یکبار از آب جوش باید سمپل گیری کرد.

از سمپل گیری آب در حال جوش موارد زیر مشخص می گردد:

خاصیت قلیایی: این پارامتر نباید اجازه یابد بیش از ؟؟؟؟ کاهش یابد.

میزان ؟؟؟( سیلیس) : درصی سیلیس می تواند بسیار گسترده باشد و همچنین رشد کند( وقتیکه محتوی در حال جوش در طول یک سیرکولاسیون مناسب به صورت همگن در می آید) تا این مقدار ثابت بکاند.

در طول مدت زمان برنامه بویل اوت و درای اوت ( خشک کر؟؟؟؟) همه ولو های درینو وتن موجود در سیستم آب ؟؟؟ باید بطور منظم و برای دوره های زمانی کوتاه تخلیه صورت گیرد این کار مانع از گرفتگی ولو توسط ؟؟؟ لجنهای موجود در سیستم می شود.این کار تقریبلا هر ؟؟؟ ساعت انجام می گیرد.

موقعی که میزان سیلیس درون آب درحال جوش در سه سمپل گیری متوالی به فاصله زمانی دو ساعت ثابت ماند می توان گفت که عملیات بویل اوت به اتمام رسیده است.

بهمنظور تکمیل بویل اوت , بلو آف (ونت) میانی را متوقف کنید.

به محض اینکه فشار استیم درام اجازه دهد نرخ کانتینوس بلودان را به هدر افزایش داد. این کار را باید تا زمانی که که عملیات درای اوت ( ونت) درجریان است ادامه داد.

به منظورتکمیل فرآیند درای اوت موقع کاهش فایرینگ کاهش دمای فلوگز (گاز خروجی از استک) باید در مقدار حداکثر ؟؟؟ حفظ شود. لول استیم درام را به بالای سایت گلاس افزایش دهید و اجازه دهید سیستم سرد شود.وقتی که فشار درام تقریبا ؟؟؟ رسید ونت درام را باز کنید و سیستم را به شرح زیر تخلیه نمایید :

بررسیکنید که دمای فلوگز ورودی به بخش کانوکشن زیر ؟؟؟ باشد.

از میان تمام ولوهای درین موجود برای یک دوره 2تا 3 دقیقه ای درین کنید. شروع درین کردن از ؟؟؟؟ ترین نقطه از سیستم و پایان آن از پایین ترین نقطه باشد. با انجام این کار هیچگونه لجنی درون لاین ها تجمع نمی یابد.

-برای تکمیل عملیات بالا همه ولوها ی درین سیستم سیستم را باز کنید تا تخلیه گردد.                                         B

-به منظور مطمئن شدن از اینکه سیستم به قدر کافی از مواد شیمیایی باقی مانده پاک شده مرتبا بویلر را پر و خالی     c

کنید تا زمانی که آنالیز آب خروجی از بویلر و آب خوراک برابر گردد. حداقل سه مرتبه این کار تکرار شود.

8- اگر میزان سیلیس نهایی آب بویلر بالتر از حد مجاز باشد مقدار عدد ؟؟؟ به کمتر از ؟؟؟؟کاهش یافته باشد عملیات بویل اوت پس از تخلیه و دوباره پر کردن با مواد شیمیایی تازه و آب مانند قبل تکرار گردد.

9- وقتی که فشار بویلر افتاد و کاملا تخلیه شد پوشش منهول سیستم درام باید باز شده و هرگونه کثافت و آشغال درون آن را دستی خارج کرد.

10- پس از سرد و تمیز شدن بویلر را باید تحت فشار ازت که به عنوان سیال ایزوله سازی استفاده می شود قرار داد. شلنگ ازت را به قسمت بخار بویلر وصل کنید. و از تمام پوینت ها شامل درین های کویل ها ی کانوکشن درین بزنید. تحت فشار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باکی آپ کنید.

6-1-2 پرچ با ازت

فرض می شود که همه عملیات های پیش راه اندازی شامل خشک کردن همراه با چک مکانیکی و بازرسی نهایی واحد انجام گرفته است. همچنینی فرض می شود که همه خطوط تست و تمیز شده اند؟؟؟

با وارد کردنازت به سیستم عملیات پرجینگ تکمیل می شود موثرترین روش برای پرچ کردن پلنت و تجهیز پرچ با فشار می باشدطی این عمل محتوای اکسیژن فضای درونی تجهیز و سیستم پایپینگ به طور جزئی با فشار گیری سیستم با ازت رقیقی می شود و دنبال آن با تخلیه فشار تجهیز به فشار اتمسفریک انداخته می شود. این روند آنقدر تکرار می شود تا میزان اکسیژن درون تجهیز و خطوط به کمتر از

2.% حجمی کاهش پیدا کند. وقتی که پرچینگ شروع شد در صورت ممکن باید به صورت ممتد و بدون وقفه ادامه یابد تا میزان اکسیژن به حد مطلوب کاهش یابد.

مقدار نیتروژن مورد نیاز برای پرچینگ را می توان با تخمین حجم بخشی که قرار است پرچ شود محاسبه کرد. این کار را می توان با کمک ؟؟؟؟؟ که برای برنامه ریزی و کنترل عملیات استفاده می شود انجام داد.

چنین روندی رامیتوان تنها برای اولین استارت آپ موقعی که پلنت عاری از هیدروکربن هاست یا بعد از شات دون کلی پلنت انجام داد.

برنامه جزئی عملیات پرچینگ توسط گروه پیش راه اندازی دقیقا پیش از استارت آپ و بر اساس موارد شرح داده شده در بال انجام خواهد شد.

6-1-3 راه اندازی ماشین آلات

نصب صحیح و عملیات ماشین آلات جهت عملکرد کارآمد و بدون نقص ضروری است.

آنچه که در ادامه می آید تنها راهنماهایی های کلی ارائه می دهد. برای درنظر گرفتن اطلاعات جزئی نصب , راه اندازی , استارت آپ, شات دان و دستورالعمل های نگهداری باید به نظرات وندور مراجعه شود.

به حرکت درآوردن(؟؟؟) موتور الکتریکی

مطمئن شوید که موتورهای الکتریکی توسط جریانی با ولتاژ مناسب تغذیه می شوند.

جهت چرخش صحیح موتور مجزا شده از تجهیزات را چک کنید.

؟؟ کارایی را با ؟؟؟؟؟؟ حداقل چهار ساعت در حالت مجزا چک کنید.(؟؟؟؟)

چک کنید بیرینگ ها درست گریس کاری شده باشند.

بررسی کنید که لرزش اضافی نداشته باشد و دمای بیرینگ ها افزایش نیابد.

بررسی کنید که عایق میزان مقاومت مطلوب راداشته باشد.

فن ها:

فرض میکنیم که همه چک های پیش راه اندازی تکمیل شده باشد و تجهیز در حالی که کوپل شده با موتور و دارای محافظ و پلینگ می باشد جهت راه اندازی تحویل شده باشد. چک های زیر راانجام دهید:

بیرینگ برای گریس کاری مناسب

چرخش آزادانه فن و موتور به هم متصل شده

برای مدت تقریبا دو ساعت در طول راه اندازی اولیه مواظب لرزش های اضافی و دماهای بیرینگ باشید

کمپرسور هوای کوک زدایی:

 

دراصل دستورالعمل های عملیات و راه اندازی کمپرسورها توسط وندور ارئه می سود و دستورالعمل های ارائه شده در زیر تنها قوانین کلی را ارائه می دهد که هرگز نباید جایگزین دستورالعمل های وندور شود. کارخانه سازنده با هر تجهیز یک کتابچه دستورالعمل های عملیاتی ارائه می دهد. کتابچه دستورالعمل های عملیاتی باید قبل از راه اندازی واحد کاملا مطالعه شود.به منظور تضمین کارایی موفق ایندستورالعمل ها یباید دقیقا پیاده شود. به کتابچه دستورالعمل های مربوط به استارتاپ, راهاندازی و اوپرتینگ منوال کمپرسورهای دیکوک در مکانیکال کاتالوگ مندور مراجعه شود.؟؟؟؟؟؟؟

کمپرسور ممکن است برای مدت زمانی بلااستفاده بوده باشد درطول دوره زمانی که از آن استفاده نشده کمپرسور باید یکبار در روز تخت بار قرار گیرد . درصورتی که ولوهای بار گذاری حذف شده باشد و خطوط لوله جدا شده باشند نقاط باز انتهای  باید پوشانده شوند تا از ورود مواد خارجی یا آب به درون کمپرسور جلوگیری شود.

به سیکل آب خنک کننده نیز باید توجه داشت. درصورت خطرانجماد کولینگ واتر باید درین کرد., ماشینمورد نظر عمل نخواهد کرد.

 

بعد از تکمیل با عملیات فانکشن (تست عملکرد) باید بررسی شود که آلارم ها و تریپ های کمپرسور کاملا عملیلتی نشده اند.

روانکاوری باید برای عملیات چک شود.

عملکرد لودرها چک شود و مطمئن شوید که هیچ مایه ای در ساکشن , اینتراستیج و ناکوت درام (فلش درام) خروجی یا خطوط لوله نباشد.

همچنین با چرخش 450 درجه ای شفت از حرکت آزادانهکمپرسورمطمئن شوید با باز کردن بلاک و لوساکشن ماشین می تواند در حالت ؟؟؟؟ یا ونت استارت شود. به منظور لوگیری از اور لود دشن ماشین در اثر سرچ ناگهانی گاز بستم ؟؟؟؟ یا ونت و باز کردن دیکلوک لاین باید بهآرامی صوتگیرد. اجازه دهید که ماشین به مدت یک دقیقه بدون بار کار کندو عملکرد روانکاوها را بررسی منید . همچنین حجریانی که توسط موتور گرفتهمی شود را چککنید.

اصولا کمپرسور نباید مدت زیادی بدون بار کارکند و بهمنظور جلوگیری از بیش از حد گرم شدن به محض اینکه ممکن شد باید تحت بار قرار گیرد.

وقتی کهموتور به درستی کارمیکند و همه ولوهای ساکشتن و دیسشارژ بازمیباشد کمپرسور را می توانتحت بار قرار داد.

بیشتر اوقات چک لیستارائه شده توسطمندوربرایماشینباید استفاده شود.اگر چنین چک لیستی موجود نباشد ؟؟؟؟ مقادیر زیر باید انجام گیرد:

دما

فشار خروجی پایان ص 41

دمای آب خنک کننده

فشار آبخنک کننده

جریان یاآمپرموتور

استفاده از یوتیلیتی ها مانند ازت, آب خنک کننده

؟؟؟ سیال فشرده شده

-1-4؟؟؟راه اندازی ابزار دقیق

قبل از به سرویس گذاشتن هرگونه ابزار دقیق لازم است که :

1-مطمئن شویدکه همه عناصر نصب شده در تطابق کامل با نقشه ها و الزامات کارخانه سازنده انجام گرفته باشد

2-لیست هایی کهموقع حمل و نقل استفاده می شئد را بردارید مانند پلاگ های سربی, سیم های بسته بندی , پوشش های محافظتی و... که برای حفاظت از قطعات استفاده شده اند.

3-کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و همه اجزاءموجود در ؟؟؟ ابزار دقیقی چک شود.

4-پیوستگی و اتصال مدارات از کنترل؟؟؟ به فیلدو برعکس چک شود.

5-عملکرد سیگنال هوایی محرک (ابزار دقیق) روی موفقیت ولو رابررسی کنید.

6-عملکردهایی مانند حرکت ولو توسط کنترلر و کنترلر توسط عناصر حسگر بررسی شود.

7-عملکرد اینترلاک و توابع آلارم از نقطه حسگر آن تا یک اینترلاک تقویت کننده را چک کنید و مطمئن شوید که همه ابزار دقیق وابسته به درستی اکشن می گیرند.

8-کالیبراسیونه آنالیزورهای موجود در فیلد (سایت ) با مخلوط گازی استانداردی که کیفیت آن تایید شده

9-؟؟؟های روی خوراک درطول عملیات پرچینگ با بخار باید بسته شود.

10-پس از پرچینگ با بخار همه تجهیزات ابزار دقیق باید درین شود تا آب / هیدروکربن ها وارد شده به آب از طریق تیوپ ای ابزار دقیق قبل از اینکه هیدروکربن وارد لاین گردد تخلیه شود.

6-1-5 خشک کردن رفرکتوری و پسی ویشن(غیرفعال کرن) کوره

6-1-5-1 دیدگاه کلی

پوشش رفرکتوری یککوره تازه یا کوره ای که برای یک مدت زمان طولانی بدون استفاده بوده است باید به آرامی ؟؟؟ اوت شود تا بخار آب تجمع یافته از آجرکاری فرصت فرار داشته باشد. با این روش آب درونی به آرامی تبخیر خواهد شد به عبارت دیگر اثرات شدید جوش آمدن میتواند پوشش ؟؟؟؟ را پوسته پوسته و ریز کند.

؟؟؟ یک کوره جدید درطول دوره ای سردی بدون استفاده بوده باید اقداماتی انجام داد تا کوره بالای دمای انجماد حفظ شود مثلا با روشن کردن تعداد کمی برنر ,یاسیرکولاسیون بخار درون کویل ها یانصب یک هیترمتحرک در کوره . ص 42

لطفا توجه داشته باشید که استفاده از تعداد کمی برنر نیاز به  نظارت ثابت خواهد داشت. سیستم های گرمایشی که فلوگز را مستقیما وارد کوره نمی کنند ارجحیت دارند چون این سیستم ها آب زیاد از ؟؟؟ احتراق ایجاد نمی کنند و نیاز به نظارت ثابتی ندارند.

؟؟؟؟ یک کورها ی جدید حداثل دو روز پس از اینکه پوشش دهی رفرکتوری به پایان رسید می توان درای اوت کرد.درای اوت رفرکتوری بلافاصله پس از روشن کردن برنر  آغاز می شود و شامل یک دوره توقف حداقل 120 ساعته در ؟؟؟ می باشد. برنامه هایی که پس از این توضیح داده خواهد شد باید دنبال شود.

*برنرها را آنقدر داغ نکنید کهبه تشعشع برسد بلاکه آنها را در حالتی نگه دارید که دارای شعله زرد ملایمی باشد و دمای فلوگز در ؟؟؟؟ باشد. توجه داشته باشید که بلوک های برنر هنزمان با دوره ای درای اوت اولیه رفرکتوری باید درای اوت شود. درایاوت رفرکتوری کوره با فلوگزهای داغ انجاممی شود که دمای فلوگز در کراس اور باید تحت نظر گرفته شوند. در ابتدا سیستم درونی در سمت فرایند  توسط هوا و با زیرنظر قرار دادن ؟؟؟ (دمای خروجی کویل). برای درای اوت کوره سیستم های زیر باید از قبل راهاندازی شده باشند:

* سیستم گاز سوخت

* بخار رقیق ساز

* تامین BFW

* هوای کک زدایی

* سیستم قدرت الکتریکی , هوای ابزار دقییق و ...

* همه سیستم های آتشنشانی و ایمنی

* همه سیستم های لاجیک , اینتر لاگ ها و ؟؟؟؟ها

6-1-5-2 رونددرای اوت

6-1-5-2-1 روند درای اوت کوره اتیلن

چنین فعالیتی فقط زمانی میتواند انجام گیرد که تمتم سیستم های ضروری از قبل راه اندازی وتست شده باشد شامل ابزار دقیق سیستم های لاجینگ و کنترل بخار دقیق ساز, گاز سوختنی و یوتیلیتی ها . عملکرد همه سوئیچ های فرآیند باید در حالت ادونس قرار گرفته باشند. در درای اوت کوره در حقیقت راه اندازی و استارت اولیه کوره می باشد. تمام مراقبتها و توجهات لازم در این عملیات باید انجام گیرد.

به پاراگراف 2-1 بخش 8 (روندهای استارتاپ) و روندهای 2-1 بخش 10 (نرمال شات داون ) برای دستورالعمل عملیاتی جهت استارتاپ و بهره برداری از کوره مراجعه کنید.

درای اوت و بویل اوت قلیایی که در پاراگراف 3-1-1 (تمیزکاری سیستم بخار ؟؟؟) توضیح داده شد همزمان با هم انجام خواهند گرفت. پایان ص 43

a) استیم درام و سیستم ؟؟؟ باید توسط ؟؟؟ پر شوند . مطمئن شوید که ونت دستی روی استیم درام کاملا باز باشد. کنترل

 ولو روی خطونت به ؟؟؟ سایلنسر باید بسته باشد

همه لول سنج ها و سوئیچ ها قبلا باید آزمایش شده باشند.

) کوره را به سمت دی کک درام برگردانید.

در مدت زمان این کار بررسی کنید که فلومیترها به طو رمناسب کارمی کنند . بخار وارد؟؟؟ و کویل های تشعشعی ؟؟؟ می شود و از میان بخش گاز ؟؟؟ به خط دیکوک می رود.

؟؟؟ ونت ئستی استیم درام به تدریج بسته شود تا فشار استیم درام  به حدود ؟؟؟؟ افزایش یابد . همزمان با افزایش تولید؟؟؟ در خط ونت به سمت سایلنسر باید بازشود.(بااستفاده از هند سوئیچ از ؟؟؟؟) ونت دستی استیم درام باید بسته شود. همه بخارتوولیدی در حال حاضر باید به سایلنسر فرستاده شود و فشاراستیم درام رامیتوان به صورت محلی روی خود استیم درام و روی ؟؟؟ (فشار روی خط بخارخروجی) زیر نظر گرفت. دراین مرحله با تنظیم از ؟؟؟؟ فشار استیم درام در؟؟؟؟ نگه داشته شود.

اگر فشاردرون استیم درام از فشار بخش پایین دستی سیستم بلودان فراتر رفت، بلودان میانی را می توان شروع کرد.

توجه:

توجه داشته باشید که در طولدرای اوت اگربویل اوت قلیایی درحال اجراست نمی توان کانتینیوس بلودان زد.

؟؟؟ اگر دمای فلوگز در کراس اور به 300؟؟ رسیداین دما باید به مدت 24؟؟ حفظ شود . دراین مدت زمان بویل اوت ؟؟؟باید تکمیل شده باشد.

؟؟ پس از ؟؟؟ از تکمیلبویل اوت قلیایی ، دمای فلوگزرا باید حداکثرنرخ ؟؟؟ و با روشن کردن برنرهای بیشتر ؟؟؟؟ به 550° افزایش دهید.. دمای ورودی و خروجی کویل ها ی تشعشعی و هکچنین فلوی (دبی) ؟؟؟ رقیق ساز؟؟؟؟ که در؟؟ مشخص است را زیر نظر بگیرد. با تنظیم دبی بخار رقیق ساز دمای کویل را در حدود ؟؟؟ کنترل کنید. کانتینیور بلودان را میتوان شروع کرد.

؟؟؟ وقتی که دمای فلوگز در کراس اور به 550° رسید باید بهمدت 12؟ در همین دما توقف کرد. فشاراستیم درام در حدود 300؟؟؟؟ باید دراین مرحله رفرکتوری کوره باید خشک شود.

6-1-5-2-2 روکش گذرای:

در طول عملیات اولیه ، سطح داخلی کویلهای تشعشعی نیاز به ر.کش گذاری دارند. به پاراگراف 2-1 فصل 8 (روندهابی راه اندازیاستارتاپ) و پاراگراف 2-1 بخش 10 (نرمال شات داون) برایروندهای عملیاتی ؟؟؟ راه اندازی  کوره مراجعه نمایید.

به منظور غیرفعال سازی ، دمای خروجی کویل تا °820 افزایش می یابد(دمای فلوگز کراسی اور تقریبا؟؟؟می باشد) بلافاصله پس ازدرای اور تا یک لایه محافظتی اکسید فلز روی سطح دورن کویا تشعشعی تشکیل گردد.

پایان ص45

؟؟ پساز ثابت نگه داشتن دمای کراساور دمای °550 برای 12 ساعت (پاراگراف 1-2-5-1-6 (روند خشک کردن کوره اتیلن) بخش؟؟) دمای فلوگاز (گاز حاصلاز اختراق) را با نرخ ؟؟؟ افزایش دهید.

زمانی که دمای خروجیازکوره °820 برسد. درطول زمان این افزایش دما کارهای زیر باید انجامگیرد:

؟؟ دردمای °650 گاز حاصل از احتراق : بخار رقیق ساز در هر ؟؟؟ به 10؟؟ می رسد.

توجه: بهمحض رسیدن دمای خروجی کویل به بالای °650 شروعکنید با پارامتر دمای پوسته تیوپ ها را بخوانید اینکار به منظور بررسی دمای فلز و تعیین(؟؟؟) و حصولاطمینان از اینکه تمامی کویل های تشعشعی باز؟؟؟؟

 

جریان بدون محدودیت ادمه دارد

(c در دمای خروجی کویل برابر با 82 : بخار رقیق سازه تا t/h 25/11 در هر پاس افزایش می یابد

                                             فشار بخار losbrg.VHP است اگر دمای بخار تولیدی به 510 C رسید دی سوپرهیتر را اره اندازی کنید

(d در دمای خروجی برابر c820  به منظور پری اکسیدان کردن سطح کویل هوای کک زدایی را در سر.یس قرار دهید ( پاراگراف 501 بخش 9 (راه اندازی ترمال ) روند کک زدایی را نگاه کنید

 از DCS از طریق کنترلرهای دبی پاسهای  هوای کک زدایی ، دبی هوا را به تدریج تا           t/h 75/3  در هر پایین افزایش دهید ، همزمان با این کار دبی بخار رقیق ساز را تا t/h 5/7  در هر پاس و در مدت زمان 1 ساعت کاهش دهید این شرایط باید تا 24 ساعت بدون تغییر باقی تا سطح درون کویلهای تشعشعی غیر فعال شود .

پس از 24 ساعت این عملیات تکمیل شده و کوره را می توان سرد و آماده بازرسی کرد .

(e هوای کک زدایی را قطع کنید بخار رقیق ساز به t/h 25/11 در هر پاس برگردانید و دمای خروجی کویل را با حداکثر نرخ c/h50 کاهش دهید . این کار را در ابتدا با کاهش فشار گاز سوخت و پس از آن با خاموش کردن برزها انجام دهید  .

(f بعنوان یک مرحله اضافی در عملیات لوله و راه اندازی برای در سرویس باقیمانده 3 TLE باید یک حداقل جریان مورد نیاز زیر لب آن در نظر گرفته شود . این کار را می توان با هر فشار بخار VHP و با استفاده از منحنی بای پس از ولو پرکار انجام داد .

سیگنال خورجی ناشی از HV10126 باید به عنوان پایه ای  برای تنظیمک عملیات نرمال قرارگیرد .( پاراگراف 2010207 بخش 8 ( روزهای راه اندازی ))

g) در دمای c 200  گاز حاصل از احتراق قبل از خاموش کردن برنرها کل جریان های بخار دقیق ساز را قطع کنید

h ) پس از S.D کل کوره و بلایند کردن و لاین گاز سوختی کوره را می توان جهت بازرسی باز کرد ( پایان 46) 3-2-5-1-6 یادآوریها

a) این یک راهنمایی تقریبی است در مدت زمان انجام day-out مشاهدات دوره ای متناوب باید انجام گیرد تا از وارد آمدن شوک حرارتی ریز ریز شدن زمرکتوری جلوگیری شود

b) هرموقع که رطوبتی پدیدار شد مدت زمان نگهداشتن دماها باید بیشتر شود ( پاراگراف 1-2-5-6 روند dry-out کردن کوره اتیلن بخشهای I,F,G )

d) در صورتیکه در هر زمان نیاز به تعمیر روکش رمزکتوری باشد ضروری است که رمزکتوری جدید با توجه به روند dry-out

E) در مواردی که فقط تعمیر دیواره ها   یا سقف (*1m2)باشد نیاز به اجرای روند * نیست  می توان با توجه به روند استارت آپنرمال کوره را گرم کنیم . پیمانکار نصب رفرکتوری معمولاً روند تعمیرات را نظارت میکند

f) همیشه مطمئین شوید که حداکثر مشعلها با حداقل firing در سرویس باشند تا حرارت به خوبی توزیع شود . به طور منظم برای hotspot ها روی *یا افرکتوریها بازرسی انجام گیرد . این نقاط نشان دهنده فرا داغ شدن آن قسمت می باشد .

g)نمودار 1-6زمانبندی پارامترهای اصلی عملیاتی برای dry out و لانه گذاری را نشان می دهد .

h)

i)در طول زمان dry out می توان سیستم بخار VHP را به سمت BL کوره بسته به موقعیت کوره درخواست مشتری *کرد

J) در صورت نیاز می توان hit test ، psv های روی سیستم بخار vhp در طول آخرین مرحله روند dry outرفرکتوری و روکش گذاری انجام داد (پایان صفحه 47 )

نمودار1-6 dry out رفرکتوری و روکش کویلهای تشعشعی

3- 5-1-6 روکش رفرکتوری بعضی وقتها ترک می خورد و این ترکها می توانند بعلت حرکت ساختار فولادی باشد چون روکش رفرکتوری AChore شده است و همچنین با dry out یا گرم شدن مواد رفرکتوری.

اگر چه روکش رفرکتوری با اتصالات انبساطی مجهز شده تشکیل ترک بدلیل ذکر شده در بالا غیرقابل اجتناب است بویژه وقتی که روکش رفرکتوری بوسیله AChore در فواصل منظم به سختی و غیر قابل انعطاف به پوسته فولادی بسته شده است

چنین ترکهایی غیر عادی نیستند و تاثیری در بسیاری از موارد کارکرد خوب و طول عمر روکش عایق رفرکتوری ندارند .

در بسیاری موارد ترکها در دمای بالا بدلیل انبساط بازگشت پذیر مواد به طور کامل بسته خوامند شد ، بعضی وقتها این پدیده کاملاً واضح است و، همچنین موققی که روکش سرد است . موقعی که مثلاً سطح روکش با دوده پوشیده یا رنگ پریده است . درون ترک تمیز بوده و رنگ اصلی مواد رفرکتوری را نشان می دهد و اضح است که این ترکها پر نیستند . طبیعتاً وقتی روکش رفرکتوری در معرض دمای های بالاتر قرار گیرد بعلت کمی جا انبساط تخریب خواهد شد  این ترکها که اکثراًسطحی هستند اغلب دارای شکل مخروطی بوده و به پوسته فولادی یا عایق پشتیبان نمی رسند .

وقتی که ترجیحاً این ترکها قراراست پر شوند در صورتی می توان این کار را انجام داد که مطمئن باشید مانع از انبساط حرارتی مواد نمی شود برای پر کردن یا تعمیرات ترکها یا آسیبهای مشابه در روکش رفرکتوری ما پیشنهادات میکنیم که :

 - ترکهای با عرض تا حدود 3000نیازی به کارهای تعمیراتی خاص ندارد

ترکهای با عرض حدود 5-3

درون ترکها را * با قطعه ای فلزو سپس با هوای فشرده تمیز کنید و درون ترکها راخیس کنید . ترکها را با دقت توسط یک * ماله باریک از مواد پلیس تیکس 14* یا *

ادامه از پایان – در قالب گیری های با تراکم بالا این کار را میتوان به وسیله یک چکش

ترکها با عرض بیشتر از 5mm

پیشنهاد می گردد ترکها را به شکل (داوتیل) در آورید . به این معنی که عرض قسمت عمیق تر بزرگتر از قسمت جلویی ترک باشد .

در روکش کاری های که به صورت قالب گیری سبک انجام شده اند که معمولاً اینگونه است ، در بسیاری موارد می توان به آسانی با خراش         دادن با یک تیکه فلز وقتی ترکها خیلی به هم نزدیک هستند یا وقتی که آنها به هم پیوسته هستند پیشنهاد می شود که یک قست بزرگتر را حذف کنید ادامه بالا-(همچنین به شکل دوتیل)

در اینگونه موارد آن قطعات باید چنان بزگ باشند که توسط حداقل Anchor نصب شود . همچنین امکان نصب تعداد کمی Anchor اضافی وجود داشته باشد .(پایان 49)

قبل از بکار بردن مواد رفرکتوری جدید ، تمامی گرد و غبار باید بدقت از حفره پاک گردد مثلاً بوسیله هوای فشرده * سفره ها باید مرطوب شوند اصولاً تعمیرات را می توان با همان ماده یا مواد تقریباً مشابه ماده اصلی انجام داد .

وقتی که تعمیرات با مواد انجام گرفت به روش کارگذاری هیدرو *  ، در طول کارگذاری آن باید از خشک شدن سریع مواد که جدید بکار رفته جلوگیری کرد . بهتر است طح را به وسیله پاشیدن آب یا پوشیدن با یک پارچه خیس مرطوب نگه داشت .

وقتی که قسمتی از لایتینگ (روکش) آسیب دیده باشد سطح شکل آسیب دیده را باید به شکل داوتیل * تا برای قالب گیری جدید آماده شود برش قسمتی که باید اصلاح شود باید به اندازه ای باشد که حداقل قبل از نصب آن قطعه بتوان سه انکل بولت نصب کرد بخش جدا شده را باید به دقت به بوسیله فرچه یا دمیدن هوای فشرده تمیز کرد و پس از این کار دقیقاً قبل از تعمیر قسمت جدید لبه های شیب دار قسمت بجای مانده را با مقداری آب خیس کنید .

وقتی که قسمتهای بزرگ (بیش از 1m2 ) روکش را میخواهند ازتو روکش گذاری کنند. روند درای اوت و گرم کردن باید به دقت دنبال شود .

6-2 یونیت 20 هات سکشن :

6-2-1 فلش کردن سیستم کونیچ واتر،

لوپ کونیچ واتر باید به صورت بسته یا با DSW یا BFW فلش شود

فلنج های ورودی 30-EA-201 را جدا کرده تا در اثر نیرو * آشغالهای درون آن بریزیند

پاییت درام 30-D-201 را با آب DSW یا BFW پر کنید

صافی های موقت با مشی های ریز را در ساکشن پمپ های 201 را بر اساس دستورالعمل های وندور استارت کنید و سیکل کونیچ واتر را تا  30-E-201 فلش کنید

پمپ 30-P-201 را متوقف کنید

30-E-202 را دوباره متصل و آب را در سیکل بسته کوله کنید فیلتر های ساکشن را وقتی که افت فشار دو طرففیلتر افزایش پیدا کرد تمیز کنید .

6-2-2 تمیز کاری سیستم بخار دقیق ساز

پایین 30-D-202 را با BFWیا DSW پر کنید . خطوط ساکشن پمپ های 30-P-204 را تمیز کنید (با نیروی ثقل)

خط آب ورودی 30-D-204 را باز کرده و این لاین را با استارت یکی از پمپ های P-204 بر اساس دستورالعمل های وندور فلش کنید . شبکه بخار دقیق ساز باید استیم اوت کردن تمیز گردد . 

3- یونیت 30 بخش فشرده سازی

3-1تمیزکاری خطوط ساکشن کمپرسورگاز کرک

خطوط ساکشن کمپرسور باید پس از هیدرولیک تست و قبل از نصب تمیز شود . همه ای آب ها شن و ماسه ، گرد وخاک وجسم خارجی از درون لوله باید پاک شود سطح داخلی لاین باید با پرس مخصوص برس زنی شده تا زنگار آن پاک شود با واش اویل یا گازوئیل سطح آن درمقابل زنگ زدگی مجدد محافظت شود . لاین را با نیتروژن بعد از پایان کار باکس آپ کنید

3-2 فلشنیگ سیستم شستشوی کاستیک

عملیات به راحتی با راه اندازی هم زمانه پمپ های P-302 A/B/C و P-801 A/B انجام می گیرد این پمپ ها در طول فعالیتهای پیش راه اندازی مجهز به صافی های موقت می باشند . اسپید ورودی گاز کرک با تاور را بردارید لول *( درحالت ایده آل استفاده از BFW ) در تانک کاستیک تازه 801 برقرار سازید  وپمپ 801A/B استارت کنید پمپ های *P-301A/B را استارت کنید و زمانی که لول آب کثیف در تاور بالا رفته پمپ C را استارت کنید در صورت نیاز پایین تاور را درین بزنید . سیرکولاسیون را به مدت 24 ساعت ادامه دهید استرنیر های ساکشن پمپ را در صورت نیاز تمیز کنید و بصورت دوره ای درین های لوپونیت را باز کنید تا آشغال های جمع شده خارج شده و تمیز گردد تمامی خطوط و تجهیز درین کنید مخزن تاور را بازرسی و در صورت نیاز تمیز کنید

3-3 فلشینگ سیستم وانش * :

در صورت امکان درون تانک را تمیز کنید خطوط را با آب فلش و با هوا خشک کنید . با استفاده از پمپ P-802 * اویل را درون خطوط متصل به یک ظرف مناسب سیرکوله کنید تا زمانی که روغن عادی از ذرات جامد معلق گردد درین بزنید شبکه خطوط لوله را دوباره متصل و تانک را باوش اویل تازه پر کنید .

4-3-6 لود کردن مولکولارسیو در * گاز

این روند به منظور به حداقل رساندن آسیبهای فیزیکی به گلوله ها یا BEAD (گلوله های کروی کوچک با سوراخی درون آنها) در زمان لود کردن و داشتن عملیاتی بدون اشکال و اختلال و با بالاترین دبی ها و حداقل افت فشار طراحیشده است .

عملیات پر کردن باید در هوای خشک و به درون * خشک و تمیز و با سرعت مناسبی انجام گیرد که جاذبها رطوبت اضافی از هوا جذب نکنند.

در زمان لود کردن مولکولار سیوها به مدت چند دقیقه در معرض رطوبت هوا قرار میگیرد ولی در یان مدت زمان آنقدر آب جذب آنها نمی شود که روی عملکرد آنها موثر باشد .اگر واحد لود شده ولی برای چند هفته *قرار نگرفته باشد پیشنهاد می شود که تا زمان به سریس گذاری از بقیه فرایند جدا و بلایند شود . این کار مانع از سرایت آلودگی و رطوبت به سیستم شارژ و مشکلی در مدت زمان راه اندازی لوله نخواهد داشت . اگر روند بالا دقیقاً اجرا شود ضروری نیست که منجر به *پیش از سرویس آوردن بسترها را احیا کرد .

برجها معمولاً بوسیله قیفی که انتهای آن مخروطی است و دارای حجم 600KG می باشد لود می گردند . به انتهای قیف آستین درازی که تا کف * ادامه دارد متصل است .

آستین پارچه ای به این دلیل استفاده می شود که از سقوط *جلوگیری می کند . برای حمل قیف پر از جاذب ها به وسل از یک جرثقیل استفاده می شود آستین تا کف وسل ادامه دارد و با فیکس شدن به عنوان ساپورت BED و جاذب استفاده می شود

سپس آستین تا نصف ارتفاع آن با جاذبهها پر شده و در همان سطح باقی می ماند . توری سیمی( ش 20) را روی مولکولار مسیرهای بد قرار دهید . این توری شناور باید دارای قطر بزرگتری از وسل تا به میزان  150 MM از دیواره وسل را هم بپوشاند . چنانچه عرض استاندارد اجازه نصب یکپارچه را ندهد در اینصورت ضروری است که همه قطعات مورد نیاز توسط مفتول فلزیبا مقاوت با لا به هم  دوخته شوند به میزان دقیقی از سرامیک با دمای 1 بارگذاری کنید .

سرامیک بالها را هم سطح و همواره کنید .

بستر را لبریز نکنید یک فضای مناسب خالی به ارتفاع 600 MM بین بالای سرامیک * منحرف کننده نیاز است روندی مشابه به برای بارگذاری خشک کن اتلین اجرا می شود.

شکل 2-6 خشک کن 30-D308A/B گاز کرک .

5-3-6 بارگذاری پر کننده های غیر منظم درون برج شستشوی کاستیک 30-T-301

بارگذاری  30-T-301 از پر کننده های غیرمنظم بر اساس دستورالعمل فروشنده انجام می گیرد ( پایان 54)

4-6 واحد 40- بازیابی و خالص سازی اتیلن

1-4-6 خشک کردن COLDSECTION

ضروری است که COLDSECTION واحد و چرخه های سرد سازی کاملاً عادی از رطوبت گردند تا از انسداد ناشی از یخ و تشکیل آب جلوگیری شود . به روشی که در بخش 3-3 تشریح شد ابتدا خطوط و تجهیزات را باید از آب تمیز کرد .

پس رطوبت باقیمانده با سیر کوله کردن هوای خشک تامین شده با کمپرسور 30-C-301 گاز کرک حذف می شود .

1- فلیتر هوای ساکشن در مرحله اول کمپرسور را پیاده کنید . فیلتر تهیه شده توسط فروشنده کمپرسور در طول این عملیات باید استفاده گردد این فلیتر باید توسط یک توری موقت ریز سوراخ پوشانده شود .

2- مدارهای کمکی برای خشک کردن چرخه های اتیلن و پروپیلن استفاده کنید و همچنین برای تسریع در خشک کردن برجهای جداسازی مسیریابی و بکار بردن این مدارها با صلاحدید ستادراه اندازی در سایت می باشد .

3- خطوط لوله به مبدلهای حرارتی صفحه ای پره دار در هر ورودی باید جدا شود . تا از رفت و برگشت آب درون گذرها جلوگیری شود . وقتی که یک بخش پایین دستی خشک است لاین را دوباره می توان متصل کرد تا بتوان بخش بعدی را پر کرد . با فرض اینکه مبدلهای حرارتی صفحه ای پره دار خشک بوده و تحت فشار ازت قرار دارند .دیگر نیازی به پر کردن آنها نیست مگر موقعی که نیاز باشد که هوا را به تجهیز پایین دستی برای خشک کردن آنها بزنیم .

روند خشک کردن

1- کمپرسور توربین را مطابق دستورالعمل فروشنده آماده کنید .

-  راه اندازی روغن روانکار و مدارات گاز سیل کننده

- با استفاده از 30-C301 در شرایط خشک کن ، فشار مورد نیاز حدود 15*است فروشنده باید نرخ هوای مورد قبول کمپرسور با این فشار را تعیین کند و همچنین همه محاسبات لازم برای اجتناب از خطر چرخش معکوس در اثر معکوس شدن فشار بعلت خاموش شدن احتمالی در مدت زمان چرخه باید انجام گیرد .

- ازت را برای گازسیل راه اندازی کنید

- ابزاردقیق ها ، هشدارها و تریپها را چک کنید .

- کندانسور توربین بخار و خنک کننده های روغن * را راه اندازی کنید

2- شرایط خشک کردن :

دمای خروجی از هر مرحله باید محدود به 130 C شود .

دبی هوا در ورودی درایرها در حد 70800KG/H محدود گردد تا ایجاد مشکلات جلوگیری شود هوای اضافی از 30-C-3Dبه اتمفسر فرستاده می شود (پایان صفحه55)

شرایط کاری خشک کنهای گاز 30-D-308 A/B با هوا در ادامه آورده شده

70800KG/H اشباع شده در فشار خروجی از کمپرسور در یک درام

حداکثر دبی خشک کردن

 

20 ساعت

زمان جذب /وسل

25500NM/H هوای خشک در یک درام

(32800NM/H هوای خشک در یک درام)

 

دبی احیاء توسط هوای خشک در یک چرخه باز

16 ساعت

گرم کردن

5/3 ساعت

سرد کردن

به سمت پایین

به سمت بالا

جهت جریان

جذب گرم کردن و خنک کردن

هوای استفاده شده برای احیاء و خنک کردن خشک * که در عملیات نیست از هدر گاز خشک گرفته شده و به هدر گاز احیا فرستاده می شود در طول این عملیات باید جداکردن هدر خروجی گاز احیا هوا به اتمسفر تخلیه خواهد شد .

مقدار هوای خشک در دسترس 38000KG/H می باشد

هوای خروجی * که در سرویس می باشد برای خشک کردن خطوط پایین دستی و تجهیزات استفاده می شود

3- لول کنترل های ساکشن درامهای D-305,D304,D303,D302 D307,D306 بسته شود UV30101, UV30051 بسته شود

4- توربین را گرم کنید دستگاه را استارت کنید و سرعت را افزایش دهید تا جایکه فشار خروجی 15* شود . دستورالعملهای فروشنده را دنبال کنید و در هیچکدام از نواحی سرعت بحرانی درنگ نکنیدوقتی که ماشین به فشار خروجی مورد نیاز رسید ولوهای *را به حالت خودکار و با مقدار ها مقرر پیشنهادی کارخانه سازنده قرار دهید

5- در صورت لزوم ساکشن درامها را به سمت فاضلاب هیدروکربن درین بزنید

6- مطمئن شوید مدارهایی که با ید خشک شوند به سمت اتمسفر باز باشند و سپس جزئی ولو (های ) ایزولاسیون اصلی را باز کنید از آنجائیکه اثر اصلی هوا جاروب کردن آب * باقیمانده به سمت پرج است ضروری است که از هیچ لوپونیتی چشم پوشی نشود

8- هر مدار را تا زمانی که هیچ گونه آب آزادی از نقاط لوپونیت بیرون نزندخشک کنید (پایان 56)

9- در صورت لزوم خشک کن ها را تعویض و احیاء کنید وقتی که مدار در دسترس هست در فرصتی مناسب همه خشک کنهای موجود در سایت باید احیاء گردد .

مدارهای زیر پیشنهاد می گردد :

خشک کردن مسیر سرد سازی ، سیستم های هیدروژن و متان و متان زاد

3 موضوع باید در نظر گرفته شود :

پیشنهاد می گردد که تنها یکی از فیلترهای S-401 A/B (یکی یدکی) در طول خشک کردن و برای توقف کمپرسور موقع تمیز کردن آن استفاده گردد تا از آسیب دیدن کارتریجها جلوگیری بعمل آید .

مبدلهای برودتی صفحه ای باید تحت گاز ازت بلایند و ایزوله شوند همانگونه که توسط کارخانه سازنده خشک شده بودند .

حضور ذرات می تواند باعث رسوب گذاری و خوردگی در نواحی سرعت بالای مبدلها شود . بنابراین در صورت نیاز ، پیشنهاد می شود که خطوط را فقط تا کوله باکس هوا بزنید یا تا * موقت نصب شده در صورتی که ضروری باشد که به تعمیرات پایین دستی زده شده و خشک گردند .

خطوط بازگشتی به متان زاده از C2 * و ناحیه مخازن و خطوط گاز کرک شده از جداسازی های خوراک متان زاد را هوا بزنید .

خطوط خوراک با اتان زاد را خشک کنید مخزن برج و جوش آورها را به سمت پایین و مدار بازگشتی را به سمت پایین و مدار بازگشتی را به سمت بیرون هوا بزنید راکتورهایR-401 A/B را بای پس کنید و خشک کردن مدار بازگشتی به پمپ های بازگشتی P-403 A/B را ادامه دهید .

مسیر بالا سری مسیر درام بازگشتی را از میان خشک کن محافظتی اتیلن D-404 به جدا کننده C2 هوا بزنید. خط ورودی جدا کننده C2 را خشک کنید و موارد جوش آوری به جوش آمد را هوا بزنید.فرض میشود که مبدلهای گرمائی پره صفحه ای خشک شده اند و تحت اتمسفر قرار گرفته اند،خطوط پائین دستی و بالا دستی هوازده میشوند ولی نه از میان مبدلها.مخزن تاور را از بین E-429به ورودی  E-407هوا بزنید. مدار بازگشتی و مدار بالاسری درام بازگشتی D-409 را تا اتان زدا، هوا بزنید. خط جانبی محصولات Off شده و مسیر ساب کولد،E-507A/B/C به بخش مخازن را هوا بزنید،خط پائینی بین E-431 تا بخش مخازن را هوا بزنید.

ملاحظات:

1.        موقع خشک کردن یک بخش باید مراقب بود که باسیال خشک خطوط مرده،به ابزار دقیق،به سیستم های خشک بسته جاروب شوند.

2.       موقع استفاده از هوا(برای هوازنی/تست نشتی یا خشک کردن********)در پلنت باید بسیار مراقب بود که احتمال واکنش با بخشهای موجود خارجی پلنت که می توانند دارای هیدروکربنها باشد وجود دارد.این ******مربوط به:

•         سیستم فلر،جایی که میتواند خروجی تجهیزات ایمنی باشد.

•         درین بست مرتبط با هم

به همین علت،عایق کردن (با فلنجهای کور،یاPVC هایی که موقتاَ به اتمسفر تخلیه می کنند) باید به خوبی انجام گیرد.(پایان ص 57)

2-4-6 روکش گذاری (غیرفعال کردن)ریبویلرها

ریبویلر های اتان زدا مستعد رسوب گذاری هستند بعلت تخریب حرارتی پلیمر های سنگین تشکیل شده در فرآیند کراکینگ.

به منظور به تاًخیر انداختن فاصله زمانی بین تمیز کاری پیشنهاد میگردد که قبل از خشک کردن کوله****** عملیات روکش گذاریانجام گیرد.بخار LP مناسب این کار میباشد.

مبدلها در ابتدا با دست تمیزکاری و سپس توسط آب فلاش می شوند. روکش گذاری توسط اسید سیتریک انجام می گیرد.به دستور العمل موجود در پاراگراف3-1-5-این فصل مراجعه کنید.

توجه داشته باشید که روکش کردن ریبویلرهای متان زدا باید بعد از هر تمیزکاری مکانیکی این مبدلها انجام گردد.

3-4-6  بارگذاری کاتالیست در راکتور هیدروژناسیون

روند بازرسی در تجهیز و پر کردن کاتالیست راکتور هیدروژناسیون در سند مرجع 6465C-30-MR-0480-01  (کاتالیستهای راکتور ها) به تفصیل آورده شده است.

4-4-6 بارکد گذاری مولکولارسیوها در خشک کن اتیلن

برای دیدن روند بارگذاری مولکولارسیوها به بخش 4-3-6 (بارگذاری مولکولارسیوها درون خشک کن های گاز) مراجعه فرمائید.

شکل 3-6 نقشه و سل خشک کن محافظتی اتیلن D-409  را نشان میدهند.(پایان ص 58)

شکل3-6 خشک کن محافظتی اتیلن D-408 (پایان ص 59)

5-6 واحد 50- سیستم های سرما سازی

1-5-6 تمیز کاری خطوط ساکشن کمپرسورهای اتیلن و پروپیلن

خطوط ساکشن کمپرسور باید بعد از هیدرولیک تست و پیش از نصب تست شوند.هرگونه آب، شن و ماسه، زنگار و هر جسم خارجی باید از لاین پاک گردد. سطح داخلی لوله باید توسط برس سیمی از زنگار پاک گردد و به منظور حفظ سطح از زنگ زدگی مجدد باید Wash oil  یا گازوئیل استفاده گردد.به محض امکان لوله را تحت اتمسفر ازت قرار دهید.

2-5-6 خشک کردن چرخه های پروپیلن و اتیلن

هر دو سیستم اتیلن و پروپیلن بلید کاملا خشک گردند.

برای دیدن روند کلی خشک کردن لطفا به بخش 1-4-6 (خشک کردن  Cold sech****) مراجعه کنید. وقتی خشک کردن به نحو رضایت بخشی انجام پذیرفت ، تمام چرخه پروپیلن و اتیلن باید تحت فشار ناچیزی از ازت قرار گیرند(حداقل برای جلوگیری از ورود رطوبت)

6-6  واحد 60- یوتیلیتی

1-6-6 آب دریا

فلاش کردن خطوط از OSBL  تا مبدلهای صفحه ای آب دریا/آب نرم (dsw) E-651 ، مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای تیتانیومی |(کندانسورهای توربینی بخار) با آب،خطوط قبل از ورودی این مبدلها باز شوند.وقتی کار تمام شد خطوط را متصل کنید.

2-6-6 آب خنک کننده

فلاش کردن تجهیزات را می توان به سادگی با فلاش کردن خطوط  و راه اندازی پمپ ها به طر همزمان انجام داد این عملیات طی سه مرحله عملی میشود.

پر کردن درامD-651 با آب dsw و سیرکوله کردن پمپهاP-651 A/B/C تا مبدلهای E-651 ،با بازکرددن خطوط قبل از ورودی این مبدلها.این پمپها در طول عملیات پیش راه اندازی به صافی های موقت مجهز می شوند.با اامه دادن سیرکولاسیون،در صورت لزوم صافی های ساکشن پمپها را تمیز کنید و وقتی عملیات انجام گرفت خطوط را متصل کنید.

همه مدارها را از میان مبدلهای حرارتی صفحه ای تا مصرف کننده های dsw، فلاش کنید خطوط قبل از این مبدلها و ماشین آلات را باز کنید.پس از انجام عملیات خطوط را متصل کنید.در صورت نیاز صافی های ساکشن پمپها را تمیز کنید و ******را به صورت دوره ای باز کنید تا آشغال های جمع شده خارج شود.

3-6-6Bfw

فلاش کردن سیستم Bfw با Bfw تولیدی توسط واحد پالیش  انجام میگیرد.

فلاش کردن*****D603 با فیلتر ساکشن D602  در اثر نیروی ثقل عملی میگردد.وقتی تجهیزتمیز شد خطوط ساکشن پمپ را متصل کنید.عملیات بعدی تمیز کاری خطوط خروجی پمپ های P-651 A/B/C می باشد. در طول کار این پمپ ها را بر اساس دستورالعمل فروشنده استارت کنید.

آب را با استارت پمپ ها سیر کوله کنید در صورت نیاز صافی ساکشن پمپ ها را تمیز کنید،خط خروجی باید به سمت اتمسفر باشد.فقط یکی از این پهپ ها (P-602 B/C) که توسط برق می چرخد را استارت کنید تا آب را تا خط ورودی کوره ها سیرکوله کند.خط****** Bfwدر ورودی هر کوره به سمت اتمسفر باز است(بلاک ولوهای ورودی کوره). آب را تا ولوهای دی******لولوهای  مختلف بخار سیرکوله کنید.

4-6-6بخار

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن توربینهای بخار و مبدل ها،بخار زنی خطوط شبکه بخار ضروری است بدین منظور از بخار HP موجود در BL واحد استفاده می گردد.

بلووینگ شبکه VHPوHP کاملاً شبیه هم می باشد که در آن به  طور متناوب از بخار و آب به عنوان سیال استفاده می شود.اگر چه برای شبکهVHPقویاً پیشنهاد می گردد قبل از بخار زنی شستشوی شیمیایی انجام گیرد تا مدت زمان تمیز کاری کاهش یابد.

برای بقیه مدار(یعنی ایستگاه MP/LP,HP/MP,letdown و شبکه های وابسته)روش پیشنهادی بخار زنی است. به پارگراف 3-4 همین فصل مراجعه کنید.

به منظور بررسی اثر بخش بودن و کامل شدن بخار زنی خطوط متصل به توربینهای بخار از تارگتهای آلومینیومی استفاده کنید.این تارگتها باید به فروشنده توربینهای بخار ارائه گردد کسی که تائید پایان بخار زنی تا ماشین مربوطه اش وظیفه او می باشد.

5-6-6آب یوتیلیتی،آب آتشنشانی،آب Dsw   و آب آشامیدنی

فلاش کردن خط از OSBL تا مصرف کننده،عملیاتی است که باید روی این سیستم انجام گیرد.

6-6-6 گاز سوختنی

روند هوازنی خط برای این سیستم لازم است انجام گیرد.

7-6-6 هوای ابزار دقیق و هوای پلنت

رون هوازنی خط برای این سیستمها لازم است انجام گیرد.

8-6-6 نیتروژن

رون ازت زنی خط برای این سیستم لازم است صورت گیرد.

9-6-6 واحد پالیش

فلاش کردن تجهیزات به سادگی همراه با فلاش خطوط و راه اندازی  پمپها انجام میشود. عملیات در دو مرحله تحقق می یابد. پر کردن تانک خوراک پالیش TK-616 با آب و سیرکوله کردن آن توسط پمپهای P-613 A/B تا میکس پدهای پالیش.سیرکوله کردن آب توسط پمپهای  P-601 A/Bتا فیلتر کربن فعال را شروع بکنید.لاین را قبل از ورودی این درام ها باز کنید.مخزن کاستیک را با آب پر کنید و توسط پمپهای w-601  P1,P2 شروع به سیرکوله کنید.تمامی این پمپ ها در زمان عملیات پیش راه اندازی مجهز به صافی های موقت می باشند. سیرکولاسیون را ادامه دهید.در صورت لازم صافی های ساکشن پمپها را تمیز کنید و پس از انجام عملات،خطوط را متصل کنید.همه مدارها را از بین بسترهای اختلاطی پالیشر و فیلتر کربن فعال فلاش کنید،صافی ساکشن پمپ ها را در صورت لزوم تمیز کنید و درینهای لوپوینت را به طور متناوب و دوره ای باز کنید تا اشغالهای جمع شده خارج گردد.برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل فروشنده مراجعه کنید.

7-6واحد70- مخازن محصول تعبیه شده در ناحیه مخازن

1-7-6 پر کردن مخزن اتیلن

روند پمپاژ محصول مایع سرد به درون تانک از میان خطوط لوله ای که به این منظور ایجاد شده (رینگ پاشنده)در سه مرحله تحقق می یابد:

1.        حذف گرمائی محسوس در تانک و عایق کاری کردن آن *******متوسط تعریف شده ی دمای محیط (25درجه سانتی گراد فرض شده است)تا دمای طراحی مخزن محصول بسته به مقدار محصول بعلت نفوذ حرارت از محیط،در طول دوره سود سازی مقدار تخمین زده شده برای بخارات در این فاز،بخارات محصول ایجاد شده در صورت امکان در سیستم بازیابی بخارات دوباره مایع می گردد،وگرنه به سمت فلر میرود.

2.       تجمع محصول مایع در کف تانک نشان دهنده ی این است که تانک به خوبی تا دمای تعادل سرد شده است.فرض می شود که حد اقل ارتفاع مایع مورد نیاز به این منظورcm10 می باشد. با توجه به پائین بودن ارتفاع محصول ممکن است لازم شود عملاً این ارتفاع افزایش یابد،که به راحتی توسط ابزار دقیق تهیه******شده نشان داده می شود.

3.      بدلیل تجمع محصول نیاز به برج ازت وفشارگیری چرخه اتیلن،جدا کنندهC2 و مخازن است.اتیلن مایع همچنین مورد نیاز برای پر کردن در سیکل اتیلن و درام بازگشتی جدا کننده C2قسمت پائین آن می باشد.گاز اتیلن بعنوان گاز سیل کننده برای سیل خشک کمپرسورها،مورد نیاز می باشد.

 

2-7-6 پر کردن تانک اتان

کاملا شبیه پر کردن تانک اتیلن

8-6 واحد80- مخازن پلنت کراکینگ اتان

1-8-6 پر کردن تانک سودا کاستیک

مخزن TK-801 و خطوط بالا دستی را تمیز و با ازت خنثی کنید.پمپ تخلیه شیمیایی P-806 را در یک دوره زمانی کوتاه مدت قبل از اتصال به لاین سودا کاستیک تمیز کنید.سیل را با روغن فلاش کننده پر کنید. شروع به پرکردن تانک کنید تا ارتفاع سودا کاستیک از تانک به 90%برسد.

2-8-6 پر کردن تانک اسید سولفوریک

شبیه پر کردن تانک سودا کاستیک

3-8-6 پر کردن تانکWash oil

شبیه پر کردن تانکهای قبلی

4-8-6 پیش راه اندازی واحد متانول

از آنجایی که متانول بسیار شل کننده مناسبی برای رنگ و رسوب نسبت به آب است در صورتی که مشکلات بعدی بعلت استفاده فیلتر و کنترل ولوها برطرف شده باشدمهم است که واحد متانول به طور کلی پیش راه اندازی شده باشد.

ابتدا عملیات پیش راه اندازی که در بخش5تنظیم شده است را انجام دهید.

هوا را با فشار گیری وتخلیه فشار پی در پی ازت پرج کنید و سپسPC 80043 در حدود 1bar تنظیم کنید.درام ذخیره متانول را پرکنید و توسطP-804 تا بخار ساز مخزن متانول سیرکوله کنید.

یک ارتفاع را روی بخار ساز E-703 مشخص کنید وP-804 را متوقف نمایید،به تدریج بخار آماده شده را باز کنید بررسی کنید که اول روی بخار ساز عملکرد درستی داشته باشد وبه آرامی متانول را به فشار 4 bar برسانید.

LC 70043,PC 70042 را به حالت خودکار بگذارید.

کنترل ولو روی خط خروجی از هر مبدل به طور خوبی کمی باز کنید چنانکه یک جریان کمی از مایع اجازه عبور یابد وسپس بخار بتواند به درام متانول برگردد.ولوها را ایزوله کرده و در صورت نیاز انسدادها را باز کنید.

بخار آب به بخار ساز را قطع کنید.عملیات فشار گیری سیستم را 3یا4مرتبه انجام دهید و لول درون بخار ساز E-703را پایدار سازید.صافی های ساکشن پمپها را تمیز کنید،کنترل ولوها را ایزوله کنید و در نهایت واحد را تحت فشار اتمسفر ازت قرار دهید.

9-6واح90- فلر

فلر را باید هوا بزنید و سپس خنثی کنید.
به این مطلب امتیاز بدهید: 1 2 3 4 5

موضوعات مرتبط با این مطلب :
نظر شما
نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي

مجله تخصصی پایپینگ - آموزش کامل مراحل عملیات پیش راه اندازی و پیش راه اندازی واحد های صنعتی ( الفین)

پر امکانات ترین سرویس وبلاگ دهی